Rolnicy, chrońcie ziemię

Już podczas tegorocznych obchodów dożynkowych rolnicy, przedsiębiorcy rolni i przetwórcy otrzymują bezpłatnie podręcznik nowoczesnego ekologicznego gospodarowania.
Po raz kolejny Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wsparł dotacją wydanie publikacji Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie. Publikacja poświęcona jest dobrym praktykom w gospodarstwie rolnym w świetle wymogów ochrony środowiska.
Chodzi o to, aby w wiejskim środowisku upowszechniać umiejętności w zakresie technik minimalizujących zagrożenie dla środowiska spowodowane działalnością rolniczą. Okazuje się bowiem, że stosowana obecnie szczególnie intensywna produkcja rolna, wymagająca stosowania dużej ilości nawozów oraz innych środków przemysłowych, powoduje często istotne zagrożenie dla środowiska naturalnego.
Autorzy tej publikacji szczególny nacisk położyli więc na zagadnienia związane m.in. z utrzymaniem żyzności gleb z równoczesnym zapobieganiu erozji i niszczeniu siedlisk naturalnych, zabezpieczeniem wód gruntowych przed środkami ochrony roślin czy też rolniczym wykorzystaniem ścieków i osadów ściekowych oraz zasadom nawożenia a także ochrony wód przed zanieczyszczeniami azotanami pochodzenia rolniczego.
Wydawnictwo to wydrukowane zostanie w nakładzie 20 tys. egzemplarzy. Trafi nie tylko do rolników już prowadzących swe gospodarstwa, ale również do uczniów i nauczycieli szkół rolniczych w województwie śląskim, a także uczestników szkoleń w zakresie doradztwa rolniczego.

Komentarze

Dodaj komentarz