Warsztaty mechaniczne kopalni Blcherschchte w okresie drugiej wojny światowej. Zdjęcie ze zbiorw Mieczysława Ochwata / Archiwum
Warsztaty mechaniczne kopalni Blcherschchte w okresie drugiej wojny światowej. Zdjęcie ze zbiorw Mieczysława Ochwata / Archiwum

1 września 1939 roku około godziny 5.30 5. Dywizja Pancerna pod dowództwem gen. Heinricha von Veitinghoffa Scheela przeszła granicę państwa polskiego w okolicach Suminy, wkraczając na obszar powiatu rybnickiego na całym 84-kilometrowym odcinku granicznym. Po zajęciu całego powiatu Niemcy przystąpiły niezwłocznie do tworzenia własnej administracji cywilnej oraz gospodarczej. W tym momencie przejęto wszystkie rybnickie kopalnie. Produkcja ruszyła niemalże natychmiast, ponieważ w zakładach nie odnotowano większych zniszczeń. Ich uruchomienia podjęły się wyspecjalizowane jednostki techniczne, tzw. Technisches Kommando (TK), podążające tuż za armią niemiecką.

Grupa techniczna

Na nasze ziemie wkroczyła zmotoryzowana grupa techniczna TK 8, która liczyła około 250 osób. W zabezpieczonych przez nią zakładach obierano tymczasowych dyrektorów. Dokonywał tego z upoważnienia katowickiego zarządu cywilnego pełnomocnik kpt. Linder. Obsadzanie stanowisk odbywało się po wcześniejszych aresztowaniach. Uwięziono wówczas m.in. dyrektora kopalni Donnersmarck inż. Romana Dykacza (in spe dyrektor naczelny Rybnickiego Zjednoczenia Przemysłu Węglowego). Pojmano również dyrektorów inż. Bolesława Krupińskiego z Rybnickiego Gwarectwa Węglowego, Wacława Szymańskiego z kopalni Emma oraz Wojciech Hardta z kopalni Anna. Zagłębie Górnośląskie gospodarczo podlegało wówczas gliwickiej Inspekcji Gospodarki Wojennej VIII Okręgu Wojskowego we Wrocławiu.

Zakłady, które były własnością polskich spółek, wziął pod zarząd komisaryczny Haupttruehandstelle Ost (HTO), czyli Główny Urząd Powierniczy "Wschód" z siedzibą w Berlinie. Dla uzupełnienia należy podać, że w przededniu wybuchu drugiej wojny kopanie Charlotta (Rydułtowy), Emma (Marcel), Rymer oraz Anna wchodziły w skład Rybnickiego Gwarectwa Węglowego. Kopalnie Donnersmarck (Chwałowice) oraz Szyby Jankowice eksploatowała Dyrekcja Kopalń i Hut księcia von Donnersmarck w Świętochłowicach. Polskie Kopalnie Skarbowe na Górnym Śląsku, Spółka Dzierżawcza, Spółka Akcyjna w Katowicach, w skrócie Skarboferm, zarządzała kopalnią Knurów. W skład Czernickiego Towarzystwa Węglowego wchodziła kopalnia Hoym (Ignacy). Ostatnia z dziewiątki kopalń powiatu rybnickiego, czyli Dębieńsko, była własnością Wspólnoty Interesów Górniczo-Hutniczych.

Węgiel na wojnę

HTO swobodnie zarządzał przejętymi zakładami, zbywając je firmom zagranicznym. Rzecz jasna wyjątek musiały stanowić przedsiębiorstwa będące własnością niemieckich obywateli. One pozostały w ich rękach. W powiecie rybnickim były to dwie kopalnie należące do Donnersmarcka, czyli Jankowice i Chwałowice. Pozostałych siedem na mocy zarządzeń z 11 grudnia 1939 oraz 27 marca 1940 przejął jeden z największych koncernów państwowych, mianowicie Herman Göring (Reichswerke A.G. für Berg Und Hüttenbetribe Hermann Göring). Dla administrowania zakładami górnośląskimi powołano jego filie w Katowicach pod nazwą Górnośląski Zarząd Kopalń Zakładów Rzeszy "Herman Göring" (Bergwerksverwaltung G.m.b.H der Reichchswerke "Herman Göring"). Koncern dysponował aż 20 kopalniami, zaszeregowanymi w pięciu grupach. Siedziby dwóch z nich znajdowały się w Rybniku i Gliwicach.

Rozporządzeniami z 16 sierpnia 1940 i 17 grudnia 1943 wprowadzono na terenach zaanektowanych niemieckie prawo górnicze. To oznaczało, że kopalnie rybnickie podporządkowano Wyższemu Urzędowi Górniczemu z siedzibą we Wrocławiu. Zbytem urobku zajmował się Górnośląski Syndykat Węgla Kamiennego (Oberschlesiches Steinkohlenssyndikat). Jak wiadomo, węgiel przeznaczony był na cele wojenne. W owym czasie zapotrzebowanie na czarne złoto wzrosło nawet kilkanaście razy. Wiązało się to z potrzebami przemysłu zbrojeniowego. Węgiel był wówczas niemalże jedynym dostępnym szeroko paliwem energetycznym i opałowym. Wielkość wydobycia zależała od sytuacji na froncie. Przykładowo gdy na przełomie 1939/40 roku Trzecia Rzesza ruszyła w kierunku Europy Zachodniej, wzrosła rola Zagłębia Górnośląskiego i wydobycia. Jednak kiedy Niemcy zajęły zachodnie zagłębia górnicze, rola Górnego Śląska spadła.

Po pierwsze: produkcja

Konsekwencją takiego obrotu spraw było zmniejszenie inwestycji w kopalniach. Wcześniejsza historiografia zaprzecza, jakoby w okresie okupacji nie inwestowano i nie wprowadzano nowinek technologicznych. Były one przez całe 5,5 roku, szczególnie zaś na początku wojny, ale oczywiście z różnym natężeniem. Sprowadzono wówczas nowe maszyny wrębowe, wyciągowe oraz ładowarki. Uruchomiono nowe stacje transformatorowe oraz nowe pokłady. Ponadto do obudowy ścian i chodników używano żelaza, eliminując prawie całkowicie drewno. Dokańczano również inwestycje rozpoczęte przed wojną (np. kopalnia Jankowice). Potem skupiono się jedynie na rozbudowie i modernizacji zakładów. Oczywiście wszystkie te działania miały na celu zwiększenie wydobycia. Wprawdzie inwestycje przyczyniły się do poprawy wskaźników produkcji, to jednak decydujące znaczenie miała tu powiększająca się systematycznie liczebność załóg kopalń.

Produkcja znacząco wzrosła w latach 1940-1943. Przykładowo w kopalni Anna w 1940 roku wydobyto 1,377 mln ton węgla, a już trzy lata później 1,736 mln ton. Jeszcze większy skok odnotowano w kopalni Blücherschächte (Jankowice). Wskaźnik wydobycia w analogicznym czasie wzrósł prawie o 100 proc. (1940 rok – 329000 ton; 1943 rok – 626700 ton). Już w roku 1944 w siedmiu kopalniach odnotowano jednak spadki. Wyjątkiem były kopalnie Knurów i Römer (Rymer). W pierwszej wydobycie wzrosło z 1,32 mln t do 1,4 mln t, zaś w drugiej z 1,08 mln ton do 1,1 mln t. W okresie okupacji odnotowano również bardzo duży przyrost pracowników. Był to efekt pogarszających się wskaźników produkcji w skutek ciągłego spadku wydajności. Zatrudnienie stale rosło nawet w krytycznych roku 1944. Przykładowo w kopalni Charlotte (Rydułtowy) w roku 1940 pracowało 1218 górników, a cztery lata później 3582. W analogicznym czasie kopalni Emma miała 1844 oraz 3171 górników.

Siła robocza

W przejętych zakładach następowały także zmiany personelu. Usuwano pracowników polskich niemalże z wszystkich stanowisk, zwłaszcza zaś tych niepewnych, czyli zaangażowanych politycznie oraz powstańców śląskich. Byli oni od razu kierowani do pracy w głąb Rzeszy lub też do obozów koncentracyjnych. Przykładowo we wrześniu 1939 roku usunięto 300 polskich pracowników z kopalni Hoym (Ignacy). Ich miejsce natychmiast zajęli Niemcy. Rekrutacją zajmował się utworzony 3 września w Rybniku, jako pierwszy na ziemiach zaanektowanych, urząd pracy (Arbaitsamt). Równocześnie powołano jego filie w Wodzisławiu. Ze względu na charakter i specyfikę gospodarczą okręgu rybnickiego pozyskiwanych pracowników w większości kierowano do kopalń. Było to zgodne z polityką gospodarczą okupanta. W jednej z wypowiedzi Hitler stwierdził, że ludność z ziem zaanektowanych nie będzie służyła w wojsku, lecz wykorzystana zostanie jako siła robocza.

Braki w kadrze uzupełniano jeńcami wojennymi, pracownikami przymusowymi oraz więźniami politycznymi. W kopalniach rybnickich najwięcej było jeńców radzieckich, ale byli też francuscy, angielscy, włoscy, serbscy, czescy. Ponadto w przykopalnianych obozach skoszarowano jeńców z Jugosławii, Ukrainy, Azerbejdżanu, Turkmenistanu oraz Żydów. Przyczyną deficytu rąk do pracy było rzecz jasna powoływanie górników pod broń. Liczba poborowych zależała od sytuacji na froncie. Przykładowo w końcowym okresie wojny, w lutym 1945 roku powołano do wojska z kopalni Charlotte aż 75 proc. załogi. Pobór do wojska był częstą praktyką okupanta. Wynikało to z dużych strat ponoszonych wówczas przez armie niemiecką. Prócz jeńców zatrudniano kobiety i młodocianych, od szesnastego roku życia – reguły na powierzchni, jednak istniały odstępstwa od tej zasady. Przykładowo w ostatnim roku wojny w kopalni Knurów pracowało 305 kobiet.

Praca, praca, praca

Jednym ze sposobów poprawy wskaźników produkcyjnych było wydłużenie dnia pracy. Dniówka de facto zależała od wykonania norm. Oznaczało to, że dopóki ich nie zrealizowano, górnik nie mógł opuścić stanowiska pracy. Symptomatyczna dla tego okresu była niska wydajność. Jej przyczyn należy upatrywać m.in. w zatrudnianiu pracowników niewykwalifikowanych, słabych fizycznie (kobiety i młodociani), niedożywionych, nieodpowiednio ubranych. Skutkiem były częste wypadki i wzrost zachorowań, który w większości przypadków kończyły się śmiercią. Spadek wydajności potęgował chroniczny brak wagonów i węglarek. Na początku wojny kopalnie górnośląskie otrzymywały zaledwie 40-60 proc. wagonów potrzebnych dziennie do załadunku. Niejednokrotnie z tego powodu władze musiały urlopować część załogi, wprowadzając tzw. świętówki.

Sytuacja miała zmienić się z początkiem roku 1945, ale większość obszaru powiatu rybnickiego została przejęta dopiero w końcu pierwszego kwartału 1945 roku. Dwa spośród trzech miast powiatu, Rybnik i Żory, stały się bowiem mocnymi punktami oporu wojsk niemieckich, niemalże nie do sforsowania w początkowej fazie natarcia Armii Czerwonej. Dopiero na przełomie marca i kwietnia wszystkie zakłady ziemi rybnickiej trafiły pod administrację polską.

 

Autor jest nauczycielem w ZS nr 5 i SP nr 19 w Jastrzębiu-Zdroju.

 

 

305 kobiet pracowało w końcu wojny w samej tylko kopalni Knurów, bo męską część załogi często wcielano do wojska i wysyłano na front, gdzie armia niemiecka ponosiła duże straty

 

84
Baner reklamowy

Komentarze

 • Stanik z Rybnika Kaczynski i /Krypto Niemcopole 07 marca 2014 09:19Ta zaraza nazwał Śląsakow zakamuflowano opcja Niemiecko , Teras ta zaraza zmienil zdanie i nazwał nas jako Krypto Niemcy to jest pewna odmiana ŚląskoPolaków bo nie ma Narodu Śląskiego tylko pewna odmiana KRYPTO:NIEMIE:SLOSK:POLAKOW. Do jakiogo BYDLA on należy? ? ? i do jakiej odmiany. PISO:KRYPTO:RUSO:POL, to jezt nowa odmiana bydla. i czekamy na potwierdzenie Agronoma Kaczynskiego o zatwierdzeniu nowej KRYPTO odmiany
 • Stanik z Rybnika Do PISozarazy 06 marca 2014 19:29Tej zarazy Pisowsko Komunistycznej jest ciag dalszy , PISOwskich kłamstw o Histori Śląska. Śląskosc wypilem z mlekem MATKI z domu wynioslem 3 jezyki Śląski, Niemiecki , Czeski , Polskiego musialem sie nauczyć . Ta zaraza PISOwskopolska karze mi sie dokształcac Histori Slaska z Polskich książek z kturych mnie już uczono , ze Śląsk był tylko 125 lat pod zaborem Pruskich bandytow co Germanisowali na siłę nas Polakow, Niemcy wymordowali Polskich Oficerów Polską inteligencje itd. W KATYNIU i okolicy. Znani Polacy , J.Pilsucki, A. Mickiewicz ( litwini)itd.................. Ruscy to byli bracia, oni bronili nas jak nas Hitleriwcy napadli . Spróbowałbys inaczej powiedzieć albo napisać to dostałeś po rekach i Rodzice musieli do Kierownika Szkoly sie zgłosić. AUTONOMISTO popieram cie w każdym mapisanym przes Ciebie słowie.Bo teras wszyscy urodzeni na Śląsku muszą dbać o Śląsk i nie dać go rozkradać, bo to jest przyszłość naszych Wmukow!!!
 • Jo Czytej wiencyj 06 marca 2014 15:10Sztygar to napisz jak było bo nie wiesz chyba za dużo, był w Czechach, potem Mieszko go przejął, potem zaś Czesi pod berłem austriackim, trzy wojny śląskie i pod panowaniem pruskim, po wojnie część niemiecka i część polska. Nie obrażej nas, ze nie znomy historii, som nie znoasz chyba. Oni kopalnie wybudowali, ale potym działała w ramach autonomii i podlegoł Polsce, czytej chłopie ze zrozumieniem, a jak nie wieysz to sie nie wypowiadej, boż nie błysnoł za bardzo. Ucz się chłopie jak tu mieszkosz
 • Ślonzok Do Autonomisty tako prowda! 06 marca 2014 13:02ale nie wszyscy to rozumią chociażby ci z PIS-u oni maja zakodowane od urodzeni wrogość do prawdziwych "ślonzoków" jak oni to nazywają "opcja niemiecko " oni boja sie własnego cienia i na siła chcą zrobić z nas "Poloków" a Jo jest ŚLONZOK!
 • Autonomista Do Polakow na Sląsku 06 marca 2014 11:56Nikt Was nie zamierza ze Sląska wyrzucac, razem musimy zadbac o nasz region bo tu razem zyjemy i tu będa zyły nasze dzieci..Zrozumcie ze chcemy kultywowac swoja mowe,tradycję ,historie..Nigdy wszyscy nie będziemy tacy sami, ale po co awantury? Nikogo juz nie pasjonuje na Sląsku polski bajzel,bezrobocie,niemoc..Kopalnie i Huty nie Niemcy zrujnowali tylko władza z Macierzy !Jak wspólnie nie zadbamy o nasz własny interes do dzieci i wnuki nam tego nie wybaczą..
 • sztygar Kopalnie powiatu rybnickiego w latach okupacji 05 marca 2014 18:47Wychowani na czterech pancernych, Klosie i "historii" wg komunistów nie przyjmą do wiadomości, że Górny Śląsk tylko ok. 80 lat jest pod polskim panowaniem. Reszta historii to całkiem inna przynależność państwowa.
 • życzliwy Temat do 05 marca 2014 18:13Próba orkiestry na Górnym Śląsku, dyrygent pyta: - Puzonen vertig? - Ja, ja herr kapelmeister, vertig - odpowiadają muzycy. - Trompette vertig? - Ja, ja, naturlich. - Zimbalisten vertich? - Ja, ganz vertich. - Also, ein, zwei, drei... - Boże coś Polskę...
 • Stanik z Rybnika Hajnel zapomniales 05 marca 2014 16:10Polacy są narodem idiotów ".Marszałek J Piłsudski",,,,,,, I taka jest prawda.
 • August Do Krytyków 05 marca 2014 16:00Guido i ta reszta piszecie prawdę ,Gorol jak chciał coś wiedziec o Śląsku to te boty ciymne , musieli ksiaszki czytac co w Lwowie były pisane i przes Polskich Slasakow Komunistow .Przyjechali i kultury nas uczyli Kraść , pić,, żrać, i przes zertka srać.,,,,,,!,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, P.Marszalku, a jaki program tej parti???.Jak najprostszy z morzliwych , bić kurwy i złodziei .(J.Pilsucki) taki miał obras o Polakach ,o tych co nimi Rządził.
 • Hainel To pasuje do ciebie 04 marca 2014 15:19"Tylko dzięki zaiste niepojętej, a tak wielkiej i niezbadanej litości boskiej, ludzie w tym kraju nie na czworakach chodzą, a na dwóch nogach, udając człowieka." Józef Piłsudski !Tak o was myśloł i wyrażoł sie wasz krajan Piłsudski
 • Jankielek no 04 marca 2014 12:13Zostaw Ślązaczka, niech biydok myśli, że mo racjo, bydzie się czuł lepij, dowartościowany :)
 • anonim Ha, ha :) 04 marca 2014 12:10szkoda, ze głupota nie boli jodbyś guido wtedy garniec apapów :)
 • Jo Ale dno 04 marca 2014 12:07Guido walni se głową w ściana i usłyszysz pustka
 • Maria Maria do Ślązaków 04 marca 2014 12:06Pokazali twarz Ślązacy, ale prostactwo piszczcie dalej można się pośmiać. Zero kultury, obrażanie, każdy wie swoje. Takie nic nie znaczące robaczki, nic dziwnego, ze traktują Was jak nic nieznaczące robale. Ortodoksi śląscy wstydźcie się.
 • Ślązaczka Nic nie osiągnęli i próbują się wybić raśiowcy 04 marca 2014 12:02Długo myślałeś nad odpisaniem. Powtarzasz się, nuda i biedota intelektualna bije z twoich kuriozów. Teraz Guido to prawdziwo slonzoczka i innych kilaka podpisów. Przydałoby się gruntowne wykształcenie i używanie mózgu to nie boli pamiętaj. :) Podciepem to może ty jesteś, bynajmniej się tak zachowujesz i wszystko na to wskazuje. Czekaj na swój Wermacht, aż przyjdzie. Wtedy uciekniesz jak większość towarzystwa na Zachód, tak tchórzą. Ślązak patrząc na was to synonim prostactwa i chamstwa, tak się zachowujecie. Podstawówkę z trudem się skończyło i potem pył w chodniku zrobił swoje. Czy ty wiesz coś prócz legend twoich rzekomych starzyków, brak ci elementarnej wiedzy. I walczysz o co, sam nie wiesz, kolejny samozwańczy znawca historii, ty jej człowieku nawet nie rozumiesz, a ci twoi przodkowie bohaterowie zryli ci czapkę. Może ty masz gorolskie pochodzenie i teraz próbujesz udowodnić co innego. To nie są błędy a jedyny brak twego zrozumienia. Jakiś raśowiec, który g...wie chciałby głos zabierać. Chętnie z takim prostactwem bym się spotkała i podyskutowała, ale wy macie swoją historię sami ją lepicie na fałszu. Achim wielki znawca jesteś jak już to Prusacy budowali, to różnica wy ją nie dostrzegacie, potrzeba minimum wiedzy trochę rozumu. teraz już widzę i rację mają inni na waszym przykładzie, Ślązaki to troglodyci
 • Ślązaczka Nic nie osiągnęli i próbują się wybić raśiowcy 04 marca 2014 12:02Długo myślałeś nad odpisaniem. Powtarzasz się, nuda i biedota intelektualna bije z twoich kuriozów. Teraz Guido to prawdziwo slonzoczka i innych kilaka podpisów. Przydałoby się gruntowne wykształcenie i używanie mózgu to nie boli pamiętaj. :) Podciepem to może ty jesteś, bynajmniej się tak zachowujesz i wszystko na to wskazuje. Czekaj na swój Wermacht, aż przyjdzie. Wtedy uciekniesz jak większość towarzystwa na Zachód, tak tchórzą. Ślązak patrząc na was to synonim prostactwa i chamstwa, tak się zachowujecie. Podstawówkę z trudem się skończyło i potem pył w chodniku zrobił swoje. Czy ty wiesz coś prócz legend twoich rzekomych starzyków, brak ci elementarnej wiedzy. I walczysz o co, sam nie wiesz, kolejny samozwańczy znawca historii, ty jej człowieku nawet nie rozumiesz, a ci twoi przodkowie bohaterowie zryli ci czapkę. Może ty masz gorolskie pochodzenie i teraz próbujesz udowodnić co innego. To nie są błędy a jedyny brak twego zrozumienia. Jakiś raśowiec, który g...wie chciałby głos zabierać. Chętnie z takim prostactwem bym się spotkała i podyskutowała, ale wy macie swoją historię sami ją lepicie na fałszu. Achim wielki znawca jesteś jak już to Prusacy budowali, to różnica wy ją nie dostrzegacie, potrzeba minimum wiedzy trochę rozumu. teraz już widzę i rację mają inni na waszym przykładzie, Ślązaki to troglodyci
 • achim chadziajstwo mondruje.. 04 marca 2014 08:46Cały slonski przemysł zbudowali Niymce, to wiy kozdy na Slonsku...Poloki do dzisiej wszystko rujnujom,bo sie na tym niy znajom ,bo to narod rolniczy.. Jak bydymy dalij rzondzic to bydymy rogolki z drzewa strugac..
 • Prawdziwo slonzoczka Racja mocie chlopy 03 marca 2014 19:44Guido, Johann, Hajnel , Stanik mocie recht ta Slazaczka to podciep gorolski co nie poradzi ani jednego slowa po slonsku napisac i nie rozumie rychtig oczym wy piszecie, w glowie mo jedno co jej w szkole do glowy wbili a takich jest wiencej. Jako byla prowda to my slonzoki wiemy z domu, od naszych przodkow. Serdeczne pozdrowienia.
 • Guido do tzw 03 marca 2014 14:09Widza po Ciebie, źe medycyna jednak mo rychtyk fest postępy skoro dzisioj pacjentom na psychiatryku dowo się już dostymp do internetu. Po retoryce,wyrażeniach, błedach ortograficznych i stylistycznych widać ,żeś je smarkatym, gorolskim podciepem a wykształceniem i inteligencją to Ty dziołcho nie grzeszysz. Jadzia to ni ma czasem jako Twoja oma? Bo ta choroba psychiczno na kiero obie chorujecie wiela by wyjaśniała skuli takigo obciążenia genetycznego. Jak ni mocie z omom na wykupiyni recept od psychiatry, to bezmała opieka społeczno tyż pomogo i są jeszcze prywatne fundacje,wiysz? Ale to dopiyro jak wypuszczom was obie ze szpitala. PS-powiydz na kierym oddziale leżycie z omom, to wom przyniesa po tytce bombonow a po kilu mandarynek ;) A poki co słuchejcie obie doktorów a lyczcie się - pozdrawiom piyknie :)
 • Ślązaczka Żal mi takich biedaków :) 03 marca 2014 11:47Teraz heinel, wcześniej guido, anonim, za chwilę kto inny, jedna osoba pisze 100 komentarzy, nudny jesteś gościu. Rozładuj swoje frustracje, pewnie nikt cie niedocinania i chcesz błysnąć, ale tu przygasłeś na stracie. Nie będę się zniżała do Twego poziomu, nie potrafię. Dla Ciebie niebo jest zielone a trawa niebieska. :). Pozdrawiam i życzę szybkiego powrotu do zdrowia? :)
 • Johan z Niemiec Do Slazaczka 02 marca 2014 22:25Takich Slazaczek jest napewno wiyncyj i takich sie nie przegodo a choc warto by bylo ale jak sie to godo Glowa muru nie przebijesz ,- ale jak nas bedzie wiecej to moze w koncu uwierzy jako byla i jest prowda o nas tu Staniku trzimej sie tam i nie zmiyniej sie ,-pozdrawiom wszystkich z Niymiec
 • Hainel ale jaja z tą 02 marca 2014 16:49Z ciebie tako "Ślązaczka" jak z koziej pit*i babsko taszka !
 • życzliwy prosto i krótko 02 marca 2014 13:07 "wykształcono i inteligentno wielka Ślązaczko " a co powiesz na to " Mam w d…. ten cały Śląsk ! " Józef Piłsudski "Tylko dzięki zaiste niepojętej, a tak wielkiej i niezbadanej litości boskiej, ludzie w tym kraju nie na czworakach chodzą, a na dwóch nogach, udając człowieka. Józef Piłsudski a i tak głupio ******* !
 • Ślązaczka Żal mi takich ludzi- 02 marca 2014 11:09Guido, Anonim i pewnie jeszcze kilka innych osób pod które się podszywasz, nie poniżaj się już, pokazałeś na jakim etapie rozwoju jesteś, nie wiem czy ta jednostka chorobowa jest wyleczalna, urazów mózgu nie wyleczysz. Płytkość Twoich sformułowań, bzdury którymi operujesz przerażają, otwórz oczy człowieku. Wiem nie ma sensu z takimi dyskutować wiedzą swoje, brak im obiektywizmu i wiedzy. Żal takich, ale cóż są wśród nas prawdziwych Ślązaków i tacy, którzy próbują zawłaszczyć, zakłamywać historię. Brawo p. Jadziu to nie jego wina, że mało wie, to "cudowni" rodzice wspierali taką latorośl :). I to ich przywiązanie do Niemców, wstydź się. I tak na przyszłość nie dziel Ślązaków na gorszych i lepszych, nie wystawiaj nam swoją osobą świadectwa. Potem faktycznie mówią, że jesteśmy prostakami, nieukami i chamami przez takich jak Ty. Musisz być faktycznie mocno sfrustrowany, bo że ubogi jesteś to widać po Twoich płytkich wpisach. Pozdrawiam wielkich myślicieli ze Śląska :)
 • Ślązaczka Żal mi takich ludzi- 02 marca 2014 11:09Guido, Anonim i pewnie jeszcze kilka innych osób pod które się podszywasz, nie poniżaj się już, pokazałeś na jakim etapie rozwoju jesteś, nie wiem czy ta jednostka chorobowa jest wyleczalna, urazów mózgu nie wyleczysz. Płytkość Twoich sformułowań, bzdury którymi operujesz przerażają, otwórz oczy człowieku. Wiem nie ma sensu z takimi dyskutować wiedzą swoje, brak im obiektywizmu i wiedzy. Żal takich, ale cóż są wśród nas prawdziwych Ślązaków i tacy, którzy próbują zawłaszczyć, zakłamywać historię. Brawo p. Jadziu to nie jego wina, że mało wie, to "cudowni" rodzice wspierali taką latorośl :). I to ich przywiązanie do Niemców, wstydź się. I tak na przyszłość nie dziel Ślązaków na gorszych i lepszych, nie wystawiaj nam swoją osobą świadectwa. Potem faktycznie mówią, że jesteśmy prostakami, nieukami i chamami przez takich jak Ty. Musisz być faktycznie mocno sfrustrowany, bo że ubogi jesteś to widać po Twoich płytkich wpisach. Pozdrawiam wielkich myślicieli ze Śląska :)
 • Nazwany. Bajko Pisarz Stańczyk Do P .Jadzi 28 lutego 2014 20:23Pani Jadziu te opluwanie wyzywanie niedouczonymi gupkami Slosakow , takie paszkwile wypowiadali tylko Polacy na Slasakow ,Czlowiek nie wiedzący nie jest gupkiem, ale to go nie usprawiedliwia za popełnione błędy co ty robisz , P.Jadziu Ojciec w Czerwcu1946r jechał na rowerze oddać głos na wyborach 3XTAK w dzwiach przywital go w ciwilu UB, pozdrowieniem "PRZYSZLA TA SWINIA ANDERSOWSKA" Ojciec mu odpowiedzial tys jest SWINIA bo znał tego oprawcy z lagru za nowym Kosciolym jak tam siedział. Bardzo drogo to go kosztowalo , jadąc do Domu rowerem dogonili Ojca gazikiem 4 oprawcy z BIAŁO-CZERWONYMI OPASKAMI tak go bili kopali ze leżał na ziemi beswladnie na pół nieprzytomny i udawał że nie żyje .Jeden z oprawców powiedzial WPIERDOLIM GO DO RZEKI NIECH SOBIE POPLYWA (Rudy) na szczescie tego nie zrobili , Dziadek po Ojca przyjechał furmanka bo chodzic nie był w stanie i na oczy nie widział.Twasz Glowa i całe ciało bylo fioletowe , dlugi czas na oczy nie widział Dr Kniarzycki powiedział Matce mo szczescie że zyje bo tak był skopany .Proboszcz z starego Kosciola Ks .Garus ? radził żeby nic nie robic bo może byc jeszcze gorzej , ma sie pomodlić za tych Bandytów.A swiatkowie byli tylko jeden dzien bo mieli odwiedziny z UB. P. Jadziu to są nasze Slasakow SAGI RODZINNE..Poszukaj w której Polskiej Książce Histori Śląska jest napisane , a to nie byly Rusy to byli Polacy taka miłość przyniesli i nieśli nam Polacy , i tak ich tesz kochamy, Jadziu słuchaj starych Slasakow i wiecej sie dowiesz nisz z Polskich Książek pisanych przes Komunistow i Polskich Slasokow. Pzdrawiam.
 • Guido kartofel jadzia 28 lutego 2014 16:40Braki, to Ty mosz babo z wykształceniem kiere wskazuje na niepełne podstawowe, niskim poziomem wiedzy ogólnej o świecie, niskim poziomem inteligencji, a o śląskij historii mosz tela pojęcia co niejaki pan prezes od "zakamuflowanej opcji nimieckij",czyli historia toś Ty skończyła na etapie bitwy pod Grunwaldem w zespole szkól specjalnych. Ad cyt.:"czytej ze zrozumieniem(...)" - Po Twojich wypowiedziach, to tak widza, że w podstawówce już musiałaś mieć problymy z wysławianiem i formułowaniem własnych myśli na poziomie komunikacji świadczące o opóźnieniu rozwoju intelektualnego. Ad "Rusy rządziyły"- możno to gen. Ziętka i woj.Wyględy mialaś na myśli? Wierz mi babo, mosz naprowda zaburzenia psychiczne i idz rychtyk do doktora bo on nie "wcisko kitow" jak to piyknie określiłaś yno leczy chorych takich jak Ty.
 • anonim kartofel jadzia 28 lutego 2014 16:26Braki, to Ty mosz babo z wykształceniem kiere wskazuje na niepełne podstawowe, niskim poziomem wiedzy ogólnej o świecie, niskim poziomem inteligencji, a o śląskij historii mosz tela pojęcia co niejaki pan prezes od "zakamuflowanej opcji nimieckij",czyli historia toś Ty skończyła na etapie bitwy pod Grunwaldem w zespole szkól specjalnych. Ad cyt.:"czytej ze zrozumieniem(...)" - Po Twojich wypowiedziach, to tak widza, że w podstawówce już musiałaś mieć problymy z wysławianiem i formułowaniem własnych myśli na poziomie komunikacji świadczące o opóźnieniu rozwoju intelektualnego. Ad "Rusy rządziyły"- możno to gen. Ziętka i woj.Wyględy mialaś na myśli? Wierz mi babo, mosz naprowda zaburzenia psychiczne i idz rychtyk do doktora bo on nie "wcisko kitow" jak to piyknie określiłaś yno leczy chorych takich jak Ty.
 • Jadź buraczysko guido 28 lutego 2014 07:43wielki z ciebie historyk widza, ale mosz synku braki, ale to nie wina twoia a twoich rodzicow, kolejny zatwardziały raśiowiec się odzywo, wom w głowa trudno wbić, żyjcie tak tłumoki, stworzyli se swoja historia i próbują innym godać jak było, a ty widz u psychiatry żeś już boł bo ci kitow nawciskoł, czytej uważnie i próbuj zrozumieć historia, też mi ciebie żol, ale co zrobić, w ZSRR my nie byli, ale obejzyj kto rządzioł i wtedy sie poduczysz, a z plebiscytym też czytej ze zrozumieniem, nie wiesz co pisać to obrażosz innych tocecha ludzi małych i sfutrowanych.
 • Guido Jadzia - zgłoś się do psychiatry 27 lutego 2014 17:35Jadzia, a swojigo psychiatry tyż tak pouczosz, żeby se co więcyj poczytoł o medycynie,ja? 1."Rusy rządziyły" - to mie oświycila,że od 1945 do 1989 r. my byli w ZSRR??? 2."Plebiscyt bol sfałszowany" - a międzynarodowo komisja rozjemczo stoła z rękami w kapsach i sie yno dziwali,ja? Szczególnie pro-polski Francuzy,niy? To wychodzi na to, że w 1945 r. jak wszyscy co głosowali za Nimcami (60% ludności) wyjechali, to mieli my puste miasta,fabryki i gruby, ja? Aż dziwne,że w styczniu 45go w większości zakładów ruszyło wydobyci. Wela mie jak mosz >65 l. to mosz początki altzheimera abo wczesnej demencji, abo jak mosz < 65 l. to paranoja urojeniowo. Zapraszom Cie do Poradni Zdrowia Psychicznego bez skierowania.
 • Jadźa do Augusta 27 lutego 2014 10:02August nie mniej niż ci wielcy znawcy, oni chyba żyli w innym miejscu i innej rzeczywistości. A tobie chyba już też mózg zryli
 • August Do Jadwigi 26 lutego 2014 18:30Pani Jadziu uwarznie przeczytalem twoja wypowiedz (wierszyk) ..Pani Jadwigo wyciągnąłem wniosek i ztego wynika że?.? Guido to nieuk, Stanik mo się w lep strzelić, Blucher,Bendix, Slonsok, Jochan, ci starzy Prawdziwi Slasacy to nieuki i mało znają Śląsko Historia .Ci nieuki powinni troche poczytać. ALE CO.??? Polska literatura na temat Śląska jest: "..ZAFALSZOWANO HISTORIA ŚLĄSKA".Oni to znają z swojego przeżycia , ale co ty możesz powiedzieć o Śląsku ile ty masz lat i jakie książki o Śląsku czytałas. Ja ci radzę poczytaj , Mari Dąbrowskiej "W PAMIENTNIKU O ŚLĄSKU"i nie wysilaj sie bo oni mają rację.
 • wedla wos -małolata ło matko ! 26 lutego 2014 17:59po wiela wy mocie lot że to pamientocie---napisze kto ?
 • Jadźa śmiychu warte 26 lutego 2014 09:15Giudo jak Ty mało znasz historię, tak jak naziści przejęli w 39 Śląsk, tak ruscy w w 45, i nie chrzań głupot, bo mosz braki nieuku jedyn. kto rządzioł po 45 nie poloki a ruscy, poza plecami poloków się dogodali na zachodzie i tak pieknie było potym, a że naszych traktowali jak nazioli twoich to wiemy wszyscy, co do plebviscytu to na wsiach głosowali za polokami, a w miastach byli sami niemcy i głosowali za prusokami, nie wiesz też, że plebiscyt boł wielkim oszustwym, poczytej trocha a potym pisz, a ty stanik walnij se w łeb, bo juz nic ci nie pomoże i być obiektywny a nie tako łajza oślato
 • Stanik z Rybnika Do Ślązaka. 25 lutego 2014 19:25Panie Ślązak dlaczego mnie pan obraża ja Pana nie obrarzam , nazywając mnie PLSKIM SLASAKIEM, możesz mi byle jako nazwać ale nie to.Do tych Slasakow Powstańców Śląskich z Lwowa , a bylo ich nie mało i pisali Śląsko Historia w Lwowie, bo naszym Slaskim Historykom nie bylo wolno .Bardzo prosza do tego bydla mnie nie zaliczej bo ci piwa nie postawia. Jo je ino Slonsok aboredzinin. co pisali pisali Historia Śląska w Lwowie
 • Stanik z Rybnika Do JO 25 lutego 2014 19:24Jo fajnie piszesz tylko nie powielaj , nie odpisuj tresci od kolegów i koleżanek. Bardzo ci dziękuję. Zyczysz mi żebym to zrozumiał to coś ty napisał. Niestety nigdy z toba sie nie zgodzę chociasz w paru punktach masz rację , niestety Wojna ma swoje prawa .Aleeee po Wojnie wbrew Miedzynarodowymu prawu noi siedzieli w Koncentracjon lager "JAWORZNO" I nie ma po nich śladu , co zrobili z nimi Polski SS Stadt Sichercheit , UB. Wymordowali przeszło 7000 tesiecy Śląsakow w ciagu niespełna 2lat=prawie albo wiecej 10 rostrzelanych w jeden dzień , i to nie bylo wojny to tylko 1z15 Łagów na Śląsku. "JO" pisz cos od siebie i nie kradni tekstów.
 • Stanik z Rybnika Do JO 25 lutego 2014 18:52Jo fajnie piszesz tylko nie powielaj , nie odpisuj tresci od kolegów i koleżanek. Bardzo ci dziękuję. Zyczysz mi żebym to zrozumiał to coś ty napisał. Niestety nigdy z toba sie nie zgodzę chociasz w paru punktach masz rację , niestety Wojna ma swoje prawa .Aleeee po Wojnie wbrew Miedzynarodowymu prawu noi siedzieli w Koncentracjon lager "JAWORZNO" I nie ma po nich śladu , co zrobili z nimi Polski SS Stadt Sichercheit , UB. Wymordowali przeszło 7000 tesiecy Śląsakow w ciagu niespełna 2lat=prawie albo wiecej 10 rostrzelanych w jeden dzień , i to nie bylo wojny to tylko 1z15 Łagów na Śląsku. "JO" pisz cos od siebie i nie kradni tekstów.
 • Stanik z Rybnika Do Ślązaka. 25 lutego 2014 17:54Panie Ślązak dlaczego mnie pan obraża ja Pana nie obrarzam , nazywając mnie PLSKIM SLASAKIEM, możesz mi byle jako nazwać ale nie to.Do tych Slasakow Powstańców Śląskich z Lwowa , a bylo ich nie mało i pisali Śląsko Historia w Lwowie, bo naszym Slaskim Historykom nie bylo wolno .Bardzo prosza do tego bydla mnie nie zaliczej bo ci piwa nie postawia. Jo je ino Slonsok aboredzinin. co pisali pisali Historia Śląska w Lwowie
 • Dawaj, dawaj baniaka co tam germanofile... 25 lutego 2014 16:36lepiej opowiedzcie o rusofilach w Polsce. To dopiero jest ciekawa i jakże mało znana historia
 • Guido do 25 lutego 2014 14:46Czytom te Wasze dupiny o tej "polskości" Śląska, o tym jak tyn Nimiec nie bol zly, a Tyn biydny, ciymny Polok dobry i pytom się jako Wy mocie czelność gorolski przybłędy i rodzime udupy wypowiadać się o śląskich sprawach? Nie słyszeliście o Tragedii Górnośląskij w 1945 r.? (NIE W 1939!) O rabunkach, gwałtach i mordach dokonywanych przez Waszych przyjaciół - czerwonych "wyzwolicieli"? O wywózkach do Workuty? Kieryś tu wspomniol o rybnickim psychiatryku - wiycie, że w 1945 r. Wasi "wyzwoliciele" rozstrzelali więcyj pacjentów w 1 dzień niż Nimce bez cało wojna? A co do 1939 r. - Wehrmacht Śląsk wyzwaloł jako część REICHU, a incydentalne przypadki gwałtów czy rabunków były karane strzałem z łeb! O tym, że w czasie plebiscytu 60% głosowało za Nimcami i trza było zrobiś wojna domowo tzw powstania też pewno zeście nie słyszeli, pra? Całkowito ignorancja historii - Wy skuli tumaństwa już nawet nazot do szkoły sie nie nadowocie - Wyście są psychicznie chorzy i jedyn ratunek do Wos to lobotomia!
 • Jo Dalej bredzi, ale starość ma swoje prawa 25 lutego 2014 11:50Do Stańczyka z Rybnika, ręce opadają, kto ci tych bzdur nawbijał w łeb, wszechwiedzący, wielki znawca powiela bajki swoich starzyków. Kobiety same się gwałciły według ciebie, Ślązacy prawdziwi czyli nie tacy jak ty pseudo sami palili domy, mordowali się nawzajem. Rusz tym baniakiem pustym człowieku to nie boli. Tacy jak ty germanofile mieli dobrze. Tak jak pisze Ślązaczka: Prawda boli co? Boli,że Twoi Niemcy mordowali i gwałcili, niszczyli, palili. Tak kończyli Ślązacy, którzy nie współpracowali z okupantem nazistowskim. Życzę Ci byś to zrozumiał, lecz wątpię w to. Możesz tego nie widzieć, nie dopuszczać do siebie, ale faktów nie zmienisz. Tak działali Twoi ukochani Niemcy. Boże broń przed takimi pseudoślązakam jak ty i twoi ziomale. Koniecznie zobacz co oznacza słowo rezydent. Kolejny nieuk ze Śląska. Ciekawe świadectwo wystawiasz prawdziwym Ślązakom." i zastosuj się do rady Józika dobrze na tym wyjdziesz.
 • Ślązak Zero wiedzy 25 lutego 2014 11:33Fakt jest stary i ma problem z pamięcią, biedny chłopa polski Ślązak :)
 • slonzok historja rybnickich kopalni 24 lutego 2014 23:02Jo znom inno historio o grubach rybnickich-moj opa przyszol we 1890 przyszol z opolo niemieckiego do rybnika buduwac gruba ktorymi byly wlasciciele - niemiec o nazwisku Römer, franzuz i österaicher co mieli tyz rafinerie w Gorlicach i Limanowy. Pan Stanik z Rybnika mo recht,On wie co godo bo jes genug stary. Nie tak jak terozniejsi co sie wymyslajom nowo historyjo zeby sie wybic i zeby siednac na fotel co zostol po komunie
 • Stanik z Rybnika Do Byndix 24 lutego 2014 17:47 Niemieckie wojsko nie gwałcilo bo za to groziło kara smierci przes rostrzelanie. A co chodzi ze zabili Dziatka to jest prawdą , ale ta pani nie napisała ile on zabił Slasakow .Jak Kuba Bogu tak Bogu Kubie.
 • Stanik z Rybnika Do Józefa 24 lutego 2014 17:16Józik ja skorzystalem z twojej rady i bylem na Gliwickiej ale ty zrobiłeś mi swinstwo ,boś zajął moje mejsce i oni czekają na ciebie a jak sie nie zgłosić to przyjadą po ciebie z kaftanami.
 • Józik szkoda chłopa ? 22 lutego 2014 19:40Stanik zgłoś się do przychodni POZ nich ci do skierowanie do psychiatry bo ciebie coraz bardziej odbijo może wystarczy z dwa miesiące izolacji na Gliwickiej i trocha się uspokoisz bo inaczej zostanie jeden ratunek EUTANAZJA
 • Ślązaczka do małych ludzi 22 lutego 2014 17:46Prawda boli co? Boli,że Twoi Niemcy mordowali i gwałcili, niszczyli, palili. Tak kończyli Ślązacy, którzy nie współpracowali z okupantem nazistowskim. Życzę Ci byś to zrozumiał, lecz wątpię w to. Możesz tego nie widzieć, nie dopuszczać do siebie, ale faktów nie zmienisz. Tak działali Twoi ukochani Niemcy. Boże broń przed takimi pseudoślązakam jak ty i twoi ziomale. Koniecznie zobacz co oznacza słowo rezydent. Kolejny nieuk ze Śląska. Ciekawe świadectwo wystawiasz prawdziwym Ślązakom.
 • Ślązaczka do Ignoranta 22 lutego 2014 15:58 W takim układzie Ruscy przyszli 1 września 1939 roku z Zachodu. Szacunku trochę ignorancie dla pokrzywdzonych Ślązaków przez prostackich niemieckich nazistów
 • byndix do 22 lutego 2014 15:25Niemcy żadnych Ślązaczek nie gwałcili, przynajmniej nie Śląsku!!!! Gwałciły Rusy. poznaj lepiej historię a potem zioń ogniem szaleństwa. Coś mi przypominasz smoka wawelskiego albo energicznego rezydenta ulicy Gliwickiej
 • też Ślązaczka do Ślązaczka 22 lutego 2014 14:25Twój przypadek to prawie kopia mojego. Z moim dziadkiem było to samo. Niemcy do tego zakatowali mojego Dziadka 1 września, ciotkę zgwałcili. Tak kończyli prawdziwi Ślązacy. Kolaboranci i germanofile śląscy tego dnia na ręce zakładali swastyki. Dla Stanika pewnie to symbol szczęścia. Nie zabieraj głosu człowieku, bo nie masz pojęcia o niczym i odwal się od Ślązaków, nie mów nam co mamy myśleć, jak żyć i w co wierzyć, bo g.... wiesz. A te bajki wsadź sobie w...
 • Maryjka Ale brednie piszesz 22 lutego 2014 14:18Stanik pożal się Boże Śląska wyrocznia :). I tej jego pierdoły i bajanie jego dziadków i pradziadków. Człowieku puknij się w łeb. Precz z RAS-iem. Powiedz czego człowieku Ty chcesz, nic nie wiesz i Twoja baza opowiadania bajek krewnych. TYlko Ty masz rację inni nie, i pewnie wierzysz w zamach smoleński. Żal mi Ciebie, żal. Nie ma sensu gadać z Tobą przecież Ty masz rację!
 • Maria Co za jednostkę chorobową ma ten człowiek z Rybnika ? :) 22 lutego 2014 14:11Stanik nie pogrążaj się już lepiej i nie poniżaj innych, szczególnie prawdziwych Ślązaków. Jak się nie podoba tu to wypad do Reichu tak jak i inni "wielcy bohaterowie". Kim Ty jesteś człowieku, by innych oceniać i mówić jak mają żyć i myśleć?!!!
 • Stanik z Rybnika Do Jochana 21 lutego 2014 21:42Nie wadza sie z nikim bo to nie ma sensu bo oni wiedzą wszystko lepiej ,tylko jak gospodarzyc nie umieli i nie potrafią do dnia dzisejszego , tylko eksploatowac, kraść ile sie da .Moj Pradziadek i Dziadek robiłi u Ksiecia Donnesmarka od 1901r od 1903r Pradziadek budował Gruba Donnesmark in Chwalowitz od pierwszego wykarczowanego drzewa i sztychu pierwszej łopaty. robił jako Technische Versorgung i w tym celu jeździł po calej Europie za urzadzeniami do budowy Gruby. Niestety sa tacy co mi karzą sie doksztalcac i inne książki czytać gdzie jest napisana Polska prawda (historyczne klamstwo, klamstwo, i jeszcze ras klamstwo.) ale Polacy nic innego nie znają tylko klamstwa i w tym żyją , powielaja , i w to wierzą , i jeszcze innych do tego klamstwa przekonują. Niech sobie tak żyją.
 • Stanik z Rybnika Krymatoria. 21 lutego 2014 21:35Slasaczko dzisaj nie uciekają na rowerach uciekają samolotami na cały Swiat , i są scigani listami gonczymi za ich grzechy, i prokuratury mają pelne rence roboty., A na szczescie w krymatoriach palą tylko na życzenie. i to jeszcze musisz zapłacić.
 • Stanik z Rybnika Krymatoria. 21 lutego 2014 20:44Slasaczko dzisaj nie uciekają na rowerach uciekają samolotami na cały Swiat , i są scigani listami gonczymi za ich grzechy, i prokuratury mają pelne rence roboty., A na szczescie w krymatoriach palą tylko na życzenie. i to jeszcze musisz zapłacić.
 • bynus wierszyk 19 lutego 2014 11:48w rybniku na smolnej na ulicy szkolnej mieszkali olesie raski amalioki piechaczki chowali kury kaczki bylo tytkowe pole potym zrobieli park i lotajom GOROLE
 • byno na auslandzie do slonsokow 19 lutego 2014 11:22winsczuja slonsokom slonsoczkom stazikom starkom z rybnika duzo zdrowia smolniok stanik zes fajny chop
 • Ślązaczka kopalnie w czasie okupacji 18 lutego 2014 22:32Bardzo ciekawy artykuł. Brawa dla autora. Jeden z internautów pisze, że Ślązacy " nasza armia /Wermacht/ witali z radością ". Mój śp. Ojciec / ur.1920/ tak się cieszył z tej " wizyty", że razem ze swoimi braćmi na rowerach uciekali przed Niemcami na wschód. Dojechali do Równego, niestety tam już szli Rosjanie / po 17-tym września/ i musieli wracać. Ci, którzy "przyszli" do nas z wizytą w 1939r - brata mojej Babci spalili w krematorium.
 • Stanik z Rybnika Do Rybniczanki 18 lutego 2014 18:17Lobogakandego Lancmanko łod Rybnika ni poradza łonym pedziec kery mo recht ?.?.? jo szkryflom jino łone kere se jo łod Starzikow, Starkow, Vatra, łujkow, łod Familije, i nachbarow, łoni nom mocka pedzieli .J jo besto tełone dali łosprowiom i i szkryflom. Nie poradza pokłopic łoni tu se do nos przikludziyli i wmawiają mi co jo jest i kim jo jest i basta. !!!Cerko wiela mi klupnie jo kyns naszkryflol tajla w raji 14......Grisuja Winszuja moc fajnego Slonsokom ze Rybnika ,, Serwus Stanik,,
 • rybniczanka ważne 18 lutego 2014 09:57Stanik mo zawsze "racjo' a jak niy mo racji patrz punkt pierwszy---"Stanik mo zawsze racjo" nie tylko w tym temacie --a tak z ciekawości Stanik wiela ty mosz roczków że tak "niby" wszystko wiesz?hmmm
 • Slonzoczka Do Stanika i Johana 17 lutego 2014 21:39Swieto racja mocie chlopy, i to taki JL sie Slazakiem zwie, i pouczo jak sie po slonsku Slonzoczka pisze. Polok zawsze sie swoja historyjo som napisze jak sie mu podobo. Pochodza z Chwallowitz i wiem jak tam bylo, pozdrowiom
 • Stanik z Rybnika Do Jochana 17 lutego 2014 19:07Nie wadza sie z nikim bo to nie ma sensu bo oni wiedzą wszystko lepiej ,tylko jak gospodarzyc nie umieli i nie potrafią do dnia dzisejszego , tylko eksploatowac, kraść ile sie da .Moj Pradziadek i Dziadek robiłi u Ksiecia Donnesmarka od 1901r od 1903r Pradziadek budował Gruba Donnesmark in Chwalowitz od pierwszego wykarczowanego drzewa i sztychu pierwszej łopaty. robił jako Technische Versorgung i w tym celu jeździł po calej Europie za urzadzeniami do budowy Gruby. Niestety sa tacy co mi karzą sie doksztalcac i inne książki czytać gdzie jest napisana Polska prawda (historyczne klamstwo, klamstwo, i jeszcze ras klamstwo.) ale Polacy nic innego nie znają tylko klamstwa i w tym żyją , powielaja , i w to wierzą , i jeszcze innych do tego klamstwa przekonują. Niech sobie tak żyją.
 • Johan z Niemiec Do Stanika 17 lutego 2014 11:20Stanik mosz recht i nie wadz sie z nimi to som Gorole z dziada pradziada oni majom swoja racjo niejedyn za komuny jom nabyl my tam miyszkali od zawsze i swoji wiymy nima co tu robic haje som widzisz ze to nima synsu prowda i tak kedys wylezie na wjyrch a co do narodowosci Slaskiej to ona jest i bydzie o ile sie jom teraz mlodzi nie wypszom .Jo je rod ze zech z tamtond wyjechol ponad 30 lot tymu teraz wiym ze zyja i sie to chwola .Pozdrawiom Narod Slaski ,-walczcie o swoji do skutku.
 • Guido 17 lutego 2014 10:14"Przekazać Polakom śląski przemysł to tak, jakby dać małpie zegarek" - premier Wielkiej Brytanii sir David Lloyd George na konferencji pokojowej w Wersalu
 • Ślązak do Bluchera 06 lutego 2014 21:17 Tu raczej chodzi, ze były na granicach Polski kopalnie, nie odkryłeś Ameryki twierdzeniem, ze mają nazwy niemieckie i niemiecki kapitał. To wielki wyczyn to wyłapać :)) To dużo wnosi do całości, dużo :))
 • Stanik z Rybnika Osobiscie Do Anonima. 06 lutego 2014 18:58ANONIM :,,,,, Wiesz przyjacielu jak poznasz Głupca, tylko wtedy jak nim sam jesteś, bo inaszej tego nie widać i nie zauważysz. Ja nie krytykuje ja w ten sposób dyskutuje , ja tesz jestem wdzienczny P.Lubszczykowi że mi otworzył oczy na to co nie wiedzialem. Dopóki ludzie dyskutują,sie przekonywać umiom, potraktować potrafiom, przekonywuja, nie ma hajów i żyją w zgodzie.
 • Anonim Nie wiadomo czy współczuć czy śmiać się 06 lutego 2014 18:26Śląsk narodem Boże człowieku co Ty wypisujesz, to Wielkopolanie, Małopolanie itd to też naród. Jakbyś nie wiedział to jesteśmy narodowości polskiej, tylko polskiej. Nie ma narodu śląskiego, narodowości śląskiej, nie ma języka śląskiego, a tylko gwara; nie jesteśmy ani mniejszością narodową ani etniczną. I numer roku faszyści (jak już to naziści) Niemieccy na Autonomia Śląską nie napadli tylko przyłączyli do reszty Śląska do macierzy, Boże co za brednie i idiotyzmy. Jak to mówią głupiemu się---niech ma satysfakcję bajkopisarz :))
 • Blücher Blücher, Donnersmarck, Charlotte, Emma 06 lutego 2014 16:04Chwileczkę, skoro w kopalnie (w polskiej niewielkiej, ale za to jakże bogatej części Śląska) był włożony kapitał niemiecki, a po 1922 roku niemieccy właściciele musieli szybko się ich wyzbywać, a to głównie z powodu bardzo wysokich, nałożonych przez stronę polską,podatków. Skoro wszystkie nazwy kopalń były niemieckie (nawet do dziś) no to ludzie o czym my tu mówimy? Skoro kościół po latach odzyskuje w Polsce swoje mienie, skoro wraca ono także do Żydów, to o czym my mówimy? Własność prywatna i kapitał to jest rzecz święta, chociaż o stare kopalnie pewnie już dzisiaj nikt się nie upomni. Historyk powinien być jednak obiektywny, a nie ideologiczny. Albo ktoś jest historykiem albo politykiem. Ale to są w moim odczuciu dwie różne rzeczy.
 • anonim Amnezja pewnych osób 06 lutego 2014 13:22Co to za bajkopisarz ten Stanik. Widzę niektórzy to mają fantazję i wybujałą wyobraźnię. faszyści nie napadłi tylko przyłączyli do Śląska-baśnie Stanika większego głupstaw nie słyszałem. Wyrwy w pamięci, ale głupoty piszesz. A Śląsk na początku był zceski jak coś. Pomiędzy jakimi tłumokami pzryszło nam żyć. Śląsk zawsze Polski.
 • Ślązak Stek głupot Stanik 06 lutego 2014 12:54Ale głupoty wypisujesz Stanik, ręce opadają, człowiek pzresiąknięty propagandą zmień książki. Człowieku, ale Ty masz braki. Niech Ci będzie masz rację. Autonomi Śląska nie była Śląska, nie było okupacji.
 • Stanik z Rybnika Slonsoczka,, Ona,, Fuchsg,, mają rację 06 lutego 2014 09:22Slonsoczka,, Ona,, Fuchsg,, mają rację oni piszą prawdę, (Anonim,, Śląsk,, Znajomy,, Chopcy skąd wyjście się na Śląsku wzieli i jak dlugo na Śląsku mieszkacie że nie znacie Śląskiej Histori, tylko Polskie kłamstwa . Ja zyje jusz 70 lat durzo widziałem , czytałem, i przeżyłem mój pra ,,, pra ,,, Starzik , Opa , Dziadek, chodził do szkoły i był jeden z pierwszych uczni w1777r, w Orzupowicach i miał 10 lat. Ja mogę coś nie coś o Śląsku powiedzieć .Polacy napadli na Czechy z Hitlerem rozebrali Czechy , w waszych Slowniczkach jest napisane ,(przyłączyli do Mecierzy )powitani kwiatami Polskie Wojsko na CZOLGACH, niestety Ojciec był w tym czasie na Zaolziu u krewnych , i klamstwa o kwiatkach wyjaśnił. Faszysci Niemieccy na Autonomia Śląską nie napadli tylko przyłączyli do reszty Śląska do macierzy , a później najechali na Polskę.Caly przemysł dostali prawowici właściciele z powrotem co Piłsudski i jego banda ukradli.Po drugiej W.S.Polska przejęła przemysl ciężki ponat 500 , Hut , Fabryk, Kopalń, kolej,i okolo1miliona firm przemysłu lekkiego jak przemysł spożywczy ,uslugowy, rolniczy,leśny . To wszysko Polska zabrala prywatnym wlascicielom , znaczy ukradła bo to bylo prywatne , a wlasciciele Niemcy albo Śląsacy.Moim krewnym u państwowili 7 zakładów poszły Polskie partyjne kierownictwo istniały bardzo krótko , przeszły pod spółdzielnie ,plajte. Śląsacy byli wyksztalconym narodem każdy musiał miec zawód bo za Wilusia musiał każdy sie kształcić. W W.S. zginęło 3 czlonkow Rodziny ,,, to wiemy,,,.Po wojnie zniklo 2 czlonkow Rodziny tylko nie ma po nich ani śladu a UB twierdziło ze uciekli bo Śląsacy...Śląsacy są małym Narodem i każdy wielki nim manipuluje i OKRADA. W Czechach mam 30 krewnych, w Niemczech 125, na Śląsku 250, w Polsce 0 ani jednego dlaczego?????. jego banda ukradli.
 • Ona A ja nie nazywałabym tego 05 lutego 2014 21:50A ja nie nazywałabym tego niewiedzą, lecz raczej zwycięstwem emocjonalnego podejścia nad racjonalną analizą faktów. Jak słusznie zostało zauważone, tylko następne pokolenia będą mogły to zrozumieć. Nawet nie to aktualne, bo ono ściera się ze wspomnieniami bliskich i faktami historycznymi przekazywanymi właśnie w takich artykułach. Pytanie tylko, gdzie jest złoty środek, by dobrze to wszystko pojąć. :)
 • fuchsgs ciekawe ale to co jo 05 lutego 2014 16:50ciekawe ale to co jo wiem to ślązocy witali nasza armia [Wehrmacht]jak wybawienie i cieszyli się z powrotu do Rzeszy tylko powstańcy mieli cykora bo wiedzieli co ich czeko a przemysł także wrocioł w prawowite ręce nom bliży do Berlin ja Warszawy!!
 • Ślązak Ślązak 05 lutego 2014 12:31Śląsk był polski, przejęty w '39 przez Niemców. Nie było okupacji, ale żart. Powiedzcie to tym którzy stracili bliskich i ucierpieli. Kopalni zostały przejęte na użytek hitlerowców. Tak trudno to ogarnąć. No tak jak ktoś bajek się nasłuchał to chrzani takie farmazony, nie było okupacji itd
 • Anonim też Śląsk 05 lutego 2014 09:03Pewnie nie było okupacji Śląska, hitlerowcy a potem sowieci przybyli tutaj w celach turystycznych, ludzie tej ziemi nie kończyli w obozach, nie było Volkslisty, prześladowań, żyło się świetnie. Czy tak trudno wam zrozumieć, że Śląsk był wówczas polski (teraz również).
 • Swiadek P, Anonim 05 lutego 2014 08:41P.Lubszczyk napisal to co wyczytał i wyszukal..OK....... P.Stanik napisał to co on wie i nie wontpie że mało...... Ale tobie sie tylko wydaje że wiesz wszystko przeczytaj obcą Literaturę nie tylko krajową ,to będziesz wiedział. A obcje zostaw w spokoju, i kto był głupcem później okreslisz......Literatury polecam.... Austriackie i Angielskie
 • anonim JOHNY 04 lutego 2014 21:29Szkoda ,że osoby które tak krytykują nie zerkną właśnie do tego słowniczka , ludzie otwórzcie oczy. Słuchajcie zakamuflowana opcjo : głupiec ,który nie zdaje sobie sprawy z tego ,że jest głupcem jest największym głupcem , trochę jak Sokrates to zabrzmiało ale jednak szczerze, dziękuje jeszcze raz Panu Lubszczykowi za artykuł może jednak wejdą tu jednostki z wiedzą, którą się w dzisiejszych czasach trudno spotyka u ludzi.
 • Stanik z Rybnika Do Autora. 04 lutego 2014 21:24Bardzo mi przykro ze tak to przyjąłes nie mialem zamiaru cię obrażać ani obrazic , ale nie moge tego strowic i mnie to boli jak się nie mowi prawdy o Śląsku. Janie wspomnialem ani jednego slowa o Hitlerze, przy każdej dyskusji my Slasacy mamy Hitlera na karku, moi tak go kochali ze za to Starzik posiedzial w Oswiecimiu . Nie interesuje mnie apsolutnie Polityka jak twierdzi twój ZNAJOMY, ze chcielibysmy zmiany Stolicy kto to powiedział??? A Slask powinien i musi być tam gdzie jest.na Śląsku. P.lubszczyk dyskusja to nie grzech. Pozdrawiam Stanik.
 • Znajomy Śląskość Śląska 04 lutego 2014 18:15Jasiu nie ma sensu dyskutować z osobami tego pokroju. Mają wbite w głowę te bzdury i nie ma szans ich wybić. Przez takich ludzi inni mają nas za prostaków i tępaków, a p. Kaczyński mówił o zakamuflowanej opcji niemieckiej. Nie potrafią znieść, że Śląsk jest i będzie polski. Oni chcieliby stolicy w Berlinie, nie Warszawie. To ich największy problem przynależność Śląska. Dla nich nie było okupacji, II Rzeczpospolitej itd. Pamiętasz jak napisałeś o Chrószczu nazwali Cię zdrajcą Górnego Śląska. Taka cena prawdy. Rób dalej swoje, siły i wytrwałości.
 • Autor J&L też Ślązak :) 04 lutego 2014 15:38Cieszę się, że aż z takim zainteresowaniem spotkał się mój artykuł. Ubolewam nad niewiedzą, analfabetyzmem i ciemnotą wielu osób. Temu Panu z Rybnika proponuję postudiować trochę literaturę, zrobić archiwalną kwerendę, zdjąć klapki z oczu i wówczas cały świat historycznych kłamstw runie. Wiem, że fakty do niektórych nie docierają, no cóż zawsze jest czas na weryfikację i naukę Panie Stanik. Przydałoby się też Panu trochę ogłady i kultury, na drzewach i w jaskiniach już nie siedzimy :). Nie trzeba obrażać innych. Kuriozalne są te Pana wywody, wręcz niedorzeczne, ale ma Pan prawo żyć w głębokiej nieświadomości. Pewnie jest Pan tej dziwnej orientacji politycznej. Takich malkontentów i nieudolnych ludzi spotykam na co dzień. A wystarczyłoby otworzyć umysł i odrzucić infantylne argumenty, przekłamania i coś stworzyć. Proponuję podjąć naukę, może to pozwoli na pisanie bezbłędnie Panie Stanik :). No cóż trzeba jeszcze kilku pokoleń, by zrozumieć przeszłość. Hmm, jeśli człowiek czegoś nie rozumie, nie potrafi, trzeba to poddać krytyce, Nie robiąc przy tym nic, żeby chociaż konstruktywnej. Czas wyjść z tego zaścianka intelektualnego Panie Stanik i Pani Ślązaczko. Ja Waszych braków nie uzupełnię niestety, musicie się postarać o to sami :). Cóż wiem w wielu mniemaniu i zapewne Waszym też Hitler Śląsk wyzwolił, nie wziął co swoje :) potem zrobił to także Stalin. Co do okupacji proszę zerknąć do słownika, tam jest proste tłumaczenie słowa. Pani Ślązaczko (tak pisze się poprawnie) nie wziąłem ani złotówki za tekst, i co co najlepsze jestem Ślązakiem z dziada pradziada. Ale, aby to zrozumieć trzeba trochę minimum wysiłku. Obawiam się, że prostszym językiem i prostszego przekazu Wam nie dam, nie ma takim możliwości. Pozdrawiam. Janusz L.
 • anonim JOHNY 04 lutego 2014 01:07Około godziny 5.30 ja yhymn tyś tam boł i tyś to widzioł. A teraz poważnie jak to ja. Kopalnia Anna , wiecie co o tym myślę ? Znajome miejsce Pszowskiego Drzymały Franciszka Chrószcza , po oportunistycznym przejściu na stronę wroga. Co do artykułu to jest to propaganda ideologii marksistowskiej - materializmu historycznego ,siła robocza? praca praca praca? ,to wpajanie do podświadomości socjalizmu oraz ideologii produkcji i wyzyskiwaczy, wpajanie ,że dla każdej grupy społecznej - Ślązaków,w innej epoce historycznej były konfliktorodne interesy , nie zgodze się niczym Max Weber głoszący prymat przywódcy charyzmatycznego- niczym F. Chrószcz na swej parceli. Podsumowując artykuł jest bardzo mądry i nie wiem czy widzicie ludzie , że tylko jednej osobie zależy na przetrwaniu historii nieznanej ? Widzicie ,że tylko P. J. Lubszczyk poświęca się i siedzi w materiałach i dba o historię oraz pokazuje jak wyglądała historia naprawdę i od innej ciekawej strony? Dziękuję autorowi za słowa .
 • slonzoczka Klamstwo 03 lutego 2014 21:40Same nazwy wszystkich kopaln i zakladow przemyslowych mowia za siebie. Czyje byly i kto je sie przywlaszczyl, tu nie trzeba nic godac i czytac jakies glupoty gorola z Jastrzebia, co by chciol zarobic swiomi mondrosciami
 • Stanik z Rybnika Okupacje?/Zajęcia? 03 lutego 2014 19:12P.Lubszczyk nie wiem kto tu klamie ?Oszukuje ? Slosakow jak i Polakow. Pan? albo moi Starziki? Rodzice?Cotki ? Ujki?piszesz że Niemcy w czasie Okupaci zajeli Kopalnie P.lubszczyk kopalnie , Huty, Fabryki , Cięszki Przemysł , Przemysl Sporzywczy, i Wszyskie małe zaklady ,były Niemieckie nie Polskie , Polski nie był ani jeden gwóźdź ani jedna cegła ,Polska nie wybudowala na Slonsku nic i jesz nici to nie bylo Polskie jak to określiłes.Jak piszesz o przeszlosci to pisz prawdę i jeszcz ras prawdę , niech ta prawda jest goszka, zawsze lepsza jak słodkie cyganstwo (klamstwo Historyczne).Jak nazwiesz tych co ci ukradli Samochód , Okradli twój dom,?Tak sie stało z Niemieckim przemyslem.Nigdy go nie zajeli bo byl ich i na Slonsku nie bylo Okupacji , a Przemysł wzieli od Polakow z powrotem.To jest Historia zmienić ją nie potrafimy , i falszowacnie wolno .Ja wierzę moim Starzikom Slonsokom nisz tobie.
 • Slazak A co to? 02 lutego 2014 12:38na Slasku nie bylo okupacji

Dodaj komentarz