Jak babie dycki żaby we garcach siedziały cz.1

 

Jedna gryfno a bogato dziołcha wydała sie dwie wsie dali. Synek tyż był bogaty. Mioł pole i postawiōno nowo chałpa, to żyło by sie im jak kreplōm we maśle, ale ôna niy poradziła ani wody zawarzić.

 


Postawiła dziołcha rano garniec wody na krupy, a woda sie niy warzi, zwōnili na połednie a woda nic! Pod wieczōr prziszeł chop ze pola a woda niy wre ôd rana. Kozoł sie babie cofnōńć ôd blachy, a sōm pogańskich krupōw nawarził. Piyrszy dziyń nic niy padoł, ale potym zrobił haja, a chcioł posłać swoja ślubno nazod do mamulki, coby jōm warzić nauczyła.
Dziołcha do dōm iść niy chciała, bo wiedziała, że to nic niy pomōże, padała se, że to już lepi sie iś łutopić a poszła ku stawōm. Przi piyrszym ze kraja stowku siedziała staro Bulino, co jōm wszyjscy za gupio mieli. Widziała, że dziołcha płacze, to sie nad niōm ulitowała, no to ji modo wszystek ôpedziała:
-Wiycie starko, to było we ôdpust jak żech była mało! Mamulka mi dali wielgi kyns kołocza a jo śnim poleciała do zegrōdki, siadłach se na kamiyniu a jadłach pragliwie, bo to yny na wielgi świynta było, a tu mi, niy wiym skōnd, wylazła tako wielgo, ôszkliwo żaba. Siadła se naprzeciw mie i sie dziwała tymi wielgachnymi, żōłtymi ślypiami! Tōmpłach na nia, a ôna nic, nō to żech sie zlynkła, cołki kołocz do gymby wsadziłach i zaczynach uciekać a ôna za mnōm! Bezto jo jōm kopła, aż furgła pod płot, a wiyncy sie niy pokozała. Chciałach sie we wieczōr umyć, wyciōngłach ze studnie kibel wody już przi miesiōnczku, a tam w pojstrzodku żaba siedziała, to żech ciepła kiblym ô ziym, a wylynkano przileciałach do dōm. Szmary mie niy minyły, a jeszcze mi ôjce przikozali, cobych ô tym przi ludziach niy godała, bo pedzōm, że jo je gupio! Ôd tego czasu żech nic niy uwarziła, bo godajōm, że jak żaby w garcach siedzōm, to sie woda niy warzi! Skuli tego mōm staroś, bo mie chop ze chałpy wyciep, a do mamulki mi kozoł iś nazod, ale tego już żodyn sy mie niy symnie! Mōja stareczka mieli nadzieja, że jak sie wydōm kaj dali, to mi te żaby dajōm pokōj, ale to niy pōmōgło!
Starka Bulino dała modej jedna dobro rada. Jako? To sie roztōmili dowiycie za tydziyń!

Grymlino

Komentarze

Dodaj komentarz