post image
Otwarcie kopalni Bzie-Dębina w budowie / Archiwum

Ireneusz Stajer

Po latach tłustych dla górnictwa nadchodzą trochę chudsze. Stąd tak ważne są trafione inwestycje. Spółki górnicze stawiają na dostęp do najwyższej jakości węgla koksującego oraz rozwijania innowacyjnych technologii we współpracy z światowymi liderami biznesu i nauki. To pozwolą naszym firmom z powodzeniem działać w obszarach około górniczych, wymagających stosowania węgla kamiennego.

Z końcem września oficjalnie zainaugurowała działalność kopalnia Bzie-Dębina w budowie. W obecności premiera RP Mateusza Morawieckiego poświęcono szyb, który zyskał nowe imię, Jan Paweł. Jego głębokość to 1164 metry.

Bzie-Dębina w budowie

Jastrzębska Spółka Węglowa zamierza zainwestować w swój najnowszy zakład wydobywczy 3 miliardy złotych do 2033 roku. – Dwanaście lat temu w tym miejscu było tylko błoto, łąka i nieużytki. Razem z moimi kolegami z zarządu przyjechaliśmy tu w styczniu 2007 roku i powiedzieliśmy: "Tu będzie kopalnia". I to się sprawdziło – powiedział podczas uroczystości Włodzimierz Hereźniak, prezes JSW. – Inwestycje związane z tą kopalnią będą bardzo duże. Nakłady inwestycyjne w latach 2019-2022 wyniosą około 922 mln zł – dodał. Do końca roku na terenie kopalni ma pracować 300 osób. Po uruchomieniu pierwszej ściany będzie to 800 osób, a docelowo 2000.

Rewitalizacja terenów Krupińskiego

JSW Innowacje, Spółka Restrukturyzacji Kopalń SA (SRK) i gmina Suszec podpisały umowę w zakresie rewitalizacji i rozwoju terenów Kopalni Węgla Kamiennego Krupiński z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną SA. 4 października w siedzibie JSW w Jastrzębiu-Zdroju w obecności wiceministra energii Adama Gawędy.

W ramach porozumienia sygnatariusze zadeklarowali rozpoczęcie działań rewitalizacyjnych oraz inicjujących rozwój terenów KWK Krupiński w Suszcu. Strony zobowiązały się do końca listopada opracować koncepcję zagospodarowania terenu kopalni Krupiński, tak aby mogły tu powstać nowe miejsca pracy.

KSSE przeprowadzi między innymi analizy uwarunkowań geodezyjnych, własnościowych i funkcjonalnych nieruchomości sąsiednich z terenami KWK Krupiński, a także przygotuje opis terenów wokół kopalni, które mają być objęte strefą ekonomiczną i spełnią wymogi inwestycyjne. Eksperci KSSE opracują również propozycję układu komunikacyjnego na całym tym obszarze.

– Tereny KWK Krupiński mają duży potencjał przemysłowy i mogą być atrakcyjne dla nowoczesnych inwestycji. Jestem przekonany, że dobre przygotowanie tego terenu przez wszystkich partnerów zaowocuje utworzeniem nowych miejsc pracy i powstaniem w tym miejscu wysoko-technologicznych i innowacyjnych firm – ocenił dr Janusz Michałek, prezes KSSE.

JSW Innowacje zobowiązała się między innymi do współpracy z Jastrzębskimi Zakładami Remontowymi, które w ramach Programu JZR Rozwój inicjują budowę hal produkcyjno-remontowych na terenie likwidowanej kopalni Krupiński. Do zakresu zadań SRK, w myśl porozumienia, należeć będzie między innymi: przeprowadzenie procesu likwidacji kopalni Krupiński, opracowanie wstępnej, roboczej koncepcji zagospodarowania terenu, dokonanie podziałów geodezyjnych zgodnych z założeniami porozumienia. Z kolei Gmina Suszec przeprowadzi procedurę zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w sposób umożliwiający realizację celów zawartego porozumienia.

Uczestnicy porozumienia zadeklarowali także wspólne działania na rzecz pozyskania inwestorów na rewitalizowane tereny.

Współpraca z Amerykanami

Instytut naukowy ze Stanów Zjednoczonych zainteresował się współdziałaniem z Jastrzębską Spółką Węglową w obszarze bezzałogowych systemów powietrznych. JSW Innowacje oraz HAWK-e, należące do Grupy Kapitałowej JSW, podpisały list intencyjny z Nevada Institute for Autonomous Systems (NIAS). Porozumienie dotyczy współpracy przy tworzeniu Centrum Doskonałości, a także wdrażania innowacyjnych rozwiązań w ramach krajowego systemu zarządzania przestrzenią powietrzną.

Kolejnym obszarem wspólnych działań mają być testy niezależnych systemów, wymiana doświadczeń w zakresie projektów oraz rozwiązań technologicznych. Jej elementem jest również realizacja programu FAA "Technology Integration Program" oraz międzyresortowego programu "Żwirko i Wigura". Polsko-amerykańska współpraca umożliwi rozwój technologii bezzałogowych pod kątem potrzeb górnictwa.

704 mln złotych zysku

Grupa Kapitałowa JSW po dziewięciu miesiącach tego roku osiągnęła wynik netto w wysokości 704,4 mln zł. Produkcja węgla i koksu wyniosły w tym czasie odpowiednio 10,9 mln ton i 2,5 mln ton. Jest to nieznacznie mniej w porównaniu do analogicznego okresu 2018 roku, co jest zgodne z założeniami Spółki. Produkcja koksu była niższa o ponad 7 procent w porównaniu do roku ubiegłego. Należy tu zwrócić uwagę, że do końca trzeciego kwartału 2018 w Grupie Kapitałowej funkcjonowała jeszcze Koksownia Dębieńsko.

Ceny węgla koksowego i koksu utrzymywały się na podobnym poziomie, co w roku ubiegłym. Średnia to 676,72 zł za tonę i była niespełna trzy procent wyższa niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Taki sam wzrost ceny dotyczył koksu, który osiągnął wartość 1 115,17 zł za tonę.

- Sytuacja na rynku węgla koksowego i koksu jest powiązana z rynkiem stali i wyrobów hutniczych, a cykle koniunkturalne pokazują duże wahania cen w tych sektorach. Od początku tego roku obserwujemy niższe zapotrzebowanie na stal na rynku europejskim, co przekłada się w sposób bezpośredni także na ceny koksu i węgli koksowych. Dodatkowo wystąpiły pewne niekorzystne zjawiska spowodowane brakiem skutecznej ochrony europejskiego rynku stali – wyjaśnia Rafał Pasieka, zastępca prezesa JSW ds. handlu i dodaje: - Po okresie systematycznych wzrostów, we wrześniu zanotowaliśmy także pierwszy spadek globalnej produkcji stali porównując do września 2018 roku.

Przychody ze sprzedaży węgla wyprodukowanego w kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej do odbiorców zewnętrznych zostały zrealizowane na poziomie 3,7 mld zł w stosunku do 3,9 mld zł w analogicznym okresie roku ubiegłego. Nieznaczny spadek przychodów jest wynikiem niższej sprzedaży węgla. Natomiast przychody ze sprzedaży koksu i węglopochodnych osiągnęły kwotę 2,9 mld zł w stosunku do 3,2 mld zł za dziewięć miesięcy 2018 roku, co było spowodowane niższą sprzedażą koksu. Łączne przychody ze sprzedaży w Grupie Kapitałowej JSW wyniosły w omawianym okresie 6,9 mld zł.

Symptomy spowolnienia

Pomimo pojawiających się symptomów spowolnienia gospodarczego, inwestycje w Grupie Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej wciąż utrzymują się na wysokim poziomie. Od stycznia do września tego roku wydatki na ten cel wyniosły 1,6 mld zł. W tym czasie w kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej prowadzone były kluczowe inwestycje związane z budową nowych oraz rozbudową istniejących poziomów wydobywczych, a także prace związane z udostępnieniem pokładów węgla, z pogłębianiem szybów (w tym wydłużeniem wyciągu szybowego) oraz prace przygotowawcze związane ze zwiększeniem gospodarczego wykorzystania metanu.

W listopadzie w kopalni Budryk rozpoczęto prace drążeniowe za pomocą kombajnu urabiająco-kotwiącego Bolter Miner. Zastosowana technologia pozwoli na wzrost efektywności wykonywania wyrobisk korytarzowych, przyspieszenie dostępności frontów wydobywczych oraz obniżenie kosztów zużycia materiałów.

Obserwujemy symptomy spowolnienia na rynkach stali, węgla i koksu, dlatego przyjęliśmy, że priorytetem będą dla nas projekty inwestycyjne o najwyższej rentowności oraz projekty strategiczne - kluczowe wręcz dla budowania przewagi konkurencyjnej Grupy Kapitałowej JSW, prowadzące do optymalizacji kosztów funkcjonowania – podsumowuje Artur Dyczko, zastępca prezesa zarządu JSW ds. strategii i rozwoju.

Inwestują każdą złotówkę

Piotr Bojarski, wiceprezes Polskiej Grupy Górniczej ds. produkcji, podczas prezentacji wyników za 2018 rok podkreślił, że jedną z najważniejszych rzeczy jest to, aby każdą zarobioną złotówkę przeznaczać na inwestycje.

- Jak wszyscy pewnie doskonale pamiętają, okres 2013-2016, to był czas bardzo mocnych oszczędności i ograniczania z roku na roku właściwie wszystkich wydatków. Musieliśmy wtedy zawiesić większość działań inwestycyjnych. Przypomnę, że jeszcze w 2016 roku kiedy powstała PGG, trzykrotnie weryfikowaliśmy plany inwestycyjne zastanawiając się, co jeszcze możemy obciąć albo odłożyć w czasie. Teraz, kiedy przyszły lepsze lata, musimy nadrobić te ogromne zaległości. Stąd też w minionym roku na inwestycje przeznaczyliśmy ponad 2,4 mld zł, a w tym roku ta kwota sięgnie prawie 3,2 mld zł. Warto tutaj przypomnieć, że z wyjątkiem zakupu maszyn czy sprzętu, efekty prac związanych z budową nowych poziomów i udostępnieniem nowych pokładów czy partii złóż będą odczuwalne dopiero w perspektywie kilku lat – powiedział w rozmowie z „Trybuną Górniczą”.

Główne wydatki inwestycyjne są związane w uzbrojeniem nowych ścian, budową wyrobisk ruchowych oraz zakupem sprzętu i maszyn: sekcji obudów zmechanizowanych, przenośników  zgrzebłowych i taśmowych. - Te działania inwestycyjne mają na celu utrzymanie naszego potencjału produkcyjnego, który kształtuje się na poziomie 30-32 mln ton. Nie przewidujemy istotnego zwiększenia produkcji. W minionym roku, we wszystkich kopalniach PGG, pracowało średnio 41 ścian. I taki model produkcji, oparty o ok. 40-43 ściany utrzymane na biegu w danym momencie, jest naszym modelem docelowym – zaznaczył wiceprezes.

Komentarze

Dodaj Komentarz

Twoj adres e-mail nie będzie opublikowany.