Um Jastrzębie-Zdrój.
Um Jastrzębie-Zdrój.

Strategia Rozwoju Jastrzębia-Zdroju 2030+ jest dokumentem, który formułuje kluczowe kierunki i założenia rozwoju miasta. W strategii przyjęto program działania, który jest spójny z opracowaniami szczebla regionalnego oraz krajowego. Prace nad dokumentem rozpoczęły się już na początku roku teraz określono już najważniejsze kierunki działań krótko- i długofalowych. Jastrzębską strategię rozwoju tworzą trzy obszary.

- Strategię tworzą trzy obszary. Wzajemnie się przenikające i uzupełniające. Pełna realizacja jednego z nich nie może się obyć bez działań z pozostałych dwóch. Sukces strategii, a więc sukces przede wszystkim mieszkańców Jastrzębia-Zdroju, zależy od skutecznej współpracy, zmierzającej do realizacji poszczególnych zadań z konkretnego obszaru. Wszystkie tworzą wizję miasta łączącego tradycję z nowoczesnością, które łagodnie przechodzi proces transformacji w każdej z dziedzin swojego funkcjonowania: społecznej, ekonomicznej, ekologicznej i urbanistycznej - wskazuje prezydent Jastrzębia-Zdroju Anna Hetman.

Podczas przygotowywania dokumentu, zapoznano się z uwagami radnych, urzędników, instytucji samorządowych, przedsiębiorców i mieszkańców. Zapisane w programie plany działań, wynikają więc z postulatów różnych grup społecznych z Jastrzębia-Zdroju.

 - Mamy w rękach dokument, który został opracowany na podstawie badań naszych mieszkańców. To z nich wynika potrzeba tworzenia miasta w sposób nieco innych niż dotychczas. To wynika również z tego, że żyjemy w dobie transformacji. Mam tu na myśli szeroko rozumianą przemianę, dostosowaną do zmian klimatycznych, które już nas dotykają oraz do postępu technologicznego, jak i pandemii, które zmieniają i będą znacznie zmieniać nasze życie - podkreśla Agnieszka Pabich, naczelnik Wydziału Strategii, Rozwoju i Obsługi Inwestora.

Jak wskazują urzędnicy, nad realizacją zadań będą czuwać pracownicy merytoryczni, naczelnicy i dyrektorzy jednostek. Ciągłość prac będzie także zależna od programów, jakie zostaną dedykowane samorządom przez Unię Europejską i stronę rządową. Bez tego wsparcia, zadania nie byłyby możliwe do zrealizowania. W ramach strategii przewidziano trzy obszary.

Aktywni Ludzie

 • Adaptacja i zagospodarowanie Łaźni na terenie byłej KWK Moszczenica poprzez utworzenie Centrum Dziedzictwa Postindustrialnego i Centrum Porozumienia Jastrzębskiego,
 • Budowa rodzinnego centrum rekreacji i wypoczynku na zrekultywowanej hałdzie pokopalnianej w Sołectwie Moszczenica,
 • Budynek Łazienki III w Parku Zdrojowym – jako centrum i oś projektu „Wytwórnia cooltury”.

 Silna Gospodarka

 • Przywrócenie połączenia kolejowego w Jastrzębiu-Zdroju
 • Utworzenie Akceleratora Przedsiębiorczości KSSEnon2 wraz z Katowicką Specjalną Strefa Ekonomiczną,
 • Powstanie deptaka na ulicy 1 Maja,
 • Enter Jastrzębie - koncepcja dla młodych ludzi w zakresie podnoszenia kompetencji w dziedzinie programowania, grafiki komputerowej, robotyki, podstaw ekonomii, kreatywności i przedsiębiorczości.

 Przyjazne Przestrzenie

 • Moje Mieszkanie, w ramach którego miałyby powstać zarówno nowe mieszkania TBS oraz nowa polityka, zmierzająca do powstawania nowych inwestycji deweloperskich. 
 • Rewitalizacja obszarów zdegradowanych,
 • Powstanie w mieście nowej komendy policji.

Powyższe są działaniami priorytetowymi, które zdaniem urzędników zostaną uzupełnione o szereg zadań, związanych z rozwojem infrastruktury i służących ekologii. Jastrzębie-Zdrój chce wspierać bioróżnorodność, zadbać o ekologiczny transport autobusowy, doświetlić przejścia dla pieszych czy rozwinąć politykę rowerową w mieście.  

Komentarze

 • Krzysztof Kolej 10 grudnia 2020 20:30Już pisałem do władz Jastrzebia Zdrój żeby nie ufali tylko rządowi a wzięli plany w swoje ręce a mianowicie, żeby skupili się na połączeniach lini kolejowych w aglomeracji subregionu zachodniego i czas start bo potem może być za późno.

Dodaj komentarz