post image
Pixabay Przedsiębiorcy, którzy nie złożyli jeszcze deklaracji śmieciowej, mogą to zrobić w magistracie

1 stycznia tego roku uległy zmianie zasady obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości niezamieszkałych. Wysokość opłaty stanowi iloczyn liczby pojemników i stawki za pojemniki o określonej pojemności. Zmiana dotyczy także nieruchomości mieszanych, których właściciele od tego roku ponoszą opłatę w wysokości 0,80 zł za każdy metr kwadratowy niezamieszkałej części nieruchomości, na której wykonywana jest działalność.

Obowiązek złożenia stosownych korekt w związku z wejściem w życie nowych przepisów upłynął 10 lutego. Dlatego Urząd Miasta zwraca się o niezwłoczne złożenie korekt. Deklaracje można pobrać na stronie http://www.raciborz.pl w zakładce odpady komunalne (druk deklaracji dla nieruchomości niezamieszkałych – DOK – 2). 

Informacji w tym zakresie udziela referat ds. gospodarki odpadami pod numerem telefonu (32) 75 50 757 lub 75 50 758, pok. nr 4 UM w Raciborzu, przy ul. Króla Stefana Batorego 6.

Uwaga!

Niewykonanie powyższego obowiązku spowoduje konieczność określenia wysokości opłaty w drodze decyzji administracyjnej, a także odpowiedzialność karną wynikającą z art. 10 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 z późn.zm), który stanowi, że: „Kto wbrew obowiązkowi określonemu w art. 6m ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nie składa deklaracji lub nowej deklaracji podlega karze grzywny”. 
Źródło: www.raciborz.pl
 

Komentarze

Dodaj komentarz