Pixabay
Pixabay

Celem programu jest możliwość skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa psychologicznego lub terapeutycznego, a także wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji/rehabilitacji /dietetyki. Uczestnik programu nie ponosi odpłatności za usługi świadczone w ramach opieki wytchnieniowej.


Adresaci:
Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności, a także orzeczeniami równoważnymi, z terenu powiatu wodzisławskiego.

Zasady realizacji:
W pierwszej kolejności uwzględnia się potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobą ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym, która:
ma niepełnosprawność sprzężoną/złożoną,
wymaga wysokiego poziomu wsparcia,
stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego, np. ośrodka szkolno-wychowawczego czy internatu.

O zakwalifikowaniu do programu będzie decydowała:
sytuacja życiowa uczestników programu,
stan zdrowia – liczba punktów w skali FIM – wynik od 18 do 75 punktów uprawnia do pierwszeństwa w korzystaniu z usług specjalistycznego poradnictwa,
kolejność zgłoszeń.

Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – Skali FIM nie jest dokumentem obowiązkowym, jednak w przypadku dużej liczby zgłoszeń uczestnicy programu posiadający tę kartę będą mieć zapewniony dostęp do usługi opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności.

Limit godzin dostępny w ramach specjalistycznych usług wynosi 20 godzin na osobę realizowanych w całym okresie udziału w programie. Program realizowany jest od czerwca do grudnia.

Nabór wniosków:
Nabór wniosków  do programu Opieka wytchnieniowa – edycja 2021 prowadzony jest od 25 maja do wyczerpania limitu miejsc.

Kompletne wnioski można składać osobiście w siedzibie PCPR w Wodzisławiu Śląskim, ul. Wałowa 30 od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30 do 15.30, pisemnie lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: pcpr_wodz@poczta.onet.pl

Wnioskodawca składa:prawidłowo wypełnioną kartę zgłoszenia do programu,
załącznik nr 1 do karty zgłoszenia,
kartę pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny (Skala FIM) – kartę uzupełnia lekarz rodzinny/ lekarz rehabilitacji medycznej/ fizjoterapeuta/ pielęgniarka,
klauzulę RODO,
kopię aktualnego orzeczenia.
Druki do pobrania poniżej.

Osoby do kontaktu: Izabela Mitko, Jolanta Podleśny.
W razie dodatkowych pytań kontakt telefoniczny pod nr tel. 32 455 14 30, wew. 38 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.


Całkowita wartość projektu w ramach dofinansowania ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych wynosi 15 300 zł.
 

Komentarze

Dodaj komentarz