PŚL Oprócz nowoczesnych kierunków i form kształcenia PŚl oferuje  nowoczesną infrastrukturę dydaktyczną, laboratoria
PŚL Oprócz nowoczesnych kierunków i form kształcenia PŚl oferuje nowoczesną infrastrukturę dydaktyczną, laboratoria

Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym w zakresie kształcenia oraz naukowego ruchu studenckiego to jedno z zadań Politechniki Śląskiej jako jednej z dziesięciu uczelni w Polsce posiadających status Uczelni Badawczych.

—  Cały rozwój technologiczny bazuje na synergii technologii z różnych obszarów badawczych, w związku z czym trzeba inaczej podejść do samego procesu kształcenia. Nie możemy kształcić wąskich specjalistów, tym bardziej, że wiedza fachowa jest trudno dostępna. Konieczne jest takie kształcenie inżyniera, które da mu kompetencje ciągłego uczenia się, poznawania nowych technologii, przekwalifikowania się, dostosowania do postępu technologicznego i zdobywania wiedzy poprzez kontakt z przemysłem zaawansowanych technologii — mówi rektor prof. Arkadiusz Mężyk. 

— Studia inżynierskie na kierunkach technicznych, które przeważają w ofercie edukacyjnej Politechniki Śląskiej, to bardzo dobry wybór na obecne czasy. Uczą analitycznej wiedzy w celu tworzenia skutecznych i nowatorskich rozwiązań problemów praktycznych przy jednoczesnym rozwijaniu umiejętności komunikowania się i współpracy. Przygotowują do satysfakcjonującej kariery w przemyśle lub do dalszej nauki – dodaje prof. Wojciech Szkliniarz, prorektor ds. studenckich i kształcenia.

Oprócz inżynierskich kierunków technicznych na Politechnice Śląskiej można także studiować: analitykę biznesową, lingwistykę stosowaną, pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną, socjologię, zarządzanie, w tym zarządzanie projektami. Politechnika Śląska oferuje również bezpłatne studia I stopnia w języku angielskim na 12 kierunkach i II stopnia na 16 kierunkach.

– W programach studiów na Politechnice Śląskiej kładziemy nacisk na: rozwijanie umiejętności wyszukiwania, przetwarzania i prezentowania informacji; nauczanie rozwiązywania problemów; rozwijanie umiejętności społecznych i pracy w zespole; wspieranie indywidualnej inicjatywy; rozwój indywidualnych talentów studentów; interdyscyplinarne kształcenie, rozwijanie umiejętności racjonalnego rozumowania, umiejętności oddzielania rzeczy ważnych od nieważnych, i szybkie uczenie się rzeczy nowych – dodaje Szkliniarz.

W aktualnej ofercie edukacyjnej Politechniki Śląskiej nowe i udoskonalone kierunki studiów wychodzą  naprzeciw tym oczekiwaniom. Gwarantują one m.in.: możliwość zmiany kierunku bez żadnych różnic programowych nawet po I roku studiów; bezpłatne zajęcia wyrównawcze z matematyki i fizyki; elastyczność z możliwością kształtowania przez studenta własnej ścieżki studiowania; ograniczoną liczbę przedmiotów w planie studiów, czy maksymalnie 25-godzinny tydzień zajęć.

Kolejną cechą naszego systemu studiowania jest bardzo duży udział zajęć praktycznych prowadzonych w formie zajęć laboratoryjnych oraz w nowoczesnej formule PBL (ang.: Project / Problem Based Learning). W trakcie zajęć prowadzonych w formule PBL studenci uczą się poprzez aktywne zaangażowanie w rzeczywiste projekty trwające od kilku tygodni do semestru, podczas których szukają odpowiedzi na angażujące i złożone pytania. Kształcenie oparte na projektach rozwija wiedzę merytoryczną, a także umiejętności krytycznego myślenia, uwalnia kreatywną energię wśród studentów i nauczycieli akademickich, uczy pracy zespołowej w grupach interdyscyplinarnych, często w kontakcie z partnerem z przemysłu lub z zagranicznej jednostki badawczej.

Środowisko pracy zmienia się w sposób niezwykle dynamiczny. Nie jesteśmy w stanie do końca przewidzieć, jakie zawody będą potrzebne za kilka lat. Eksperci przewidują, że młodzi ludzie, dzisiaj wkraczający na rynek pracy, w ciągu swojego życia zmienią zawód nawet 7 razy. Dlatego przede wszystkim musimy nauczyć ich kreatywności, umiejętności pracy zespołowej, komunikacji interpersonalnej i porozumiewania się w językach obcych oraz wypracować zdolność rozwiązywania problemów, często w interdyscyplinarnych zespołach.

INŻYNIERIA OGÓLNA – JEDYNY W POLSCE KIERUNEK STUDIÓW NA POLITECHNICE ŚLĄSKIEJ

Odpowiedzią na oczekiwania interdyscyplinarnego kształcenia jest nowo utworzony w Politechnice Śląskiej kierunek o nazwie Inżynieria Ogólna (General engineering), obejmujący interdyscyplinarny program studiów związany z różnymi dyscyplinami inżynierskimi (inżynieria mechaniczna, elektryczna, chemiczna, materiałowa, lotnicza, lądowa, środowiska, medyczna, itp.).

— Kierunek Inżynieria ogólna to nasza prawdziwa perełka, jedyny taki kierunek w Polsce. Szerokie kompetencje inżynierskie zdobyte podczas studiów na kierunku Inżynieria ogólna pozwolą absolwentowi tego kierunku na ciekawą i dobrze opłacaną pracę w przyszłości, a także szybką adaptację do aktualnych w danym czasie wymagań konkretnych gałęzi gospodarki – podkreśla prof. Szkliniarz.

— Pierwsze dwa lata na kierunku inżynieria ogólna obejmują realizację zajęć ogólnych, podstawowych oraz kierunkowych inżynieryjnych. Student po zapoznaniu się z bogata paletą kierunków inżynierskich będzie mógł w łatwy sposób po drugim roku studiów wybrać ścieżkę dyplomowania. Obecnie oferujemy 4 ścieżki dyplomowania związane z inżynierią transportu, inżynierią elektryczną, inżynierią mechaniczną oraz inżynierią środowiska — wskazuje Anna Chrobok, dyrektor Kolegium Studiów Politechniki Śląskiej.  

Politechnika Śląska na 13 Wydziałach i w 2 Instytutach zlokalizowanych w Gliwicach, Katowicach i Zabrzu kształci ponad 18 tys. studentów, w tym prawie 15 tys. na studiach stacjonarnych. Obecnie jest prowadzonych ponad 50 kierunków studiów i około 200 specjalności, obejmujących cały zakres działalności inżynierskiej.

Nowe kierunki studiów na Politechnice Śląskiej to także:

Inżynieria Lotnicza i Kosmiczna

Studia pierwszego stopnia trwają 7 semestrów, dają wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy inżyniera. Absolwent studiów I stopnia może podjąć studia II stopnia i uzyskać tytuł magistra. W ramach kierunku inżynieria lotnicza i kosmiczna studenci mają do wyboru następujące ścieżki dyplomowania: projektowanie statków powietrznych, eksploatacja i konstrukcje silników lotniczych, materiałoznawstwo lotnicze i logistyka lotnicza. 

Sustainable energy engineering 

Politechnika Śląska wspólnie z Uniwersytetem Lizbońskim (Superior Técnico) utworzyły nowy kierunek studiów magisterskich z obszaru transformacji energetycznej.  Studia powstały w ramach projektu Katamaran i będą kształcić przyszłych liderów transformacji energetycznej. Program studiów „Inżynieria Zrównoważonej Energetyki MSc” będzie zawierał takie przedmioty jak: energia odnawialna, niskoemisyjne spalanie, gospodarka obiegu zamkniętego, paliwa alternatywne nowej generacji, technologie „odpady na energię”, efektywność systemów energetycznych, magazynowanie energii czy polityka światowej energetyki.
Rekultywacja i zagospodarowanie terenów poprzemysłowych 

Województwo śląskie to najbardziej uprzemysłowiony i zurbanizowany teren w Polsce. Po wielu zakładach takich jak np. kopalnie czy huty, które zakończyły swoją działalność, pozostały zdegradowane tereny, nierzadko w centrach miast. Skala problemów występujących na terenach zdegradowanych wskutek działalności przemysłowej jest bardzo rozległa. Dlatego przy projektowaniu i realizacji inwestycji rewitalizacyjnych konieczne są kompleksowe podejście i multidyscyplinarna wiedza. Nowo utworzony kierunek studiów umożliwi wykształcenie absolwentów posiadających praktyczne umiejętności z zakresu rozpoznawania zagrożeń występujących na obszarach poprzemysłowych, rewitalizacji zdegradowanego środowiska przyrodniczego oraz obiektów budowlanych i infrastruktury. Studenci nabędą też umiejętność sporządzania projektów rewitalizacyjnych i zarządzania nimi. 

Cognitive technologies 

Projekt realizowany jest we współpracy Politechniki Śląskiej z Kijowskim Narodowym Uniwersytetem Budownictwa i Architektury.  Nowy kierunek studiów jest odpowiedzią na potrzeby dynamicznie rozwijającego się rynku pracy, wymagającego nowych kompetencji technicznych, społecznych i humanistycznych. Studia w języku angielskim otwierają drzwi do firm globalnych pracodawców. Absolwenci z pewnością znajdą pracę w sektorze nowoczesnych usług dla biznesu, który w Polsce w ostatnich kilku latach prężnie się rozwija. Specjaliści umiejętnie łączący kompetencje społeczne z wiedzą techniczną, informatyczną mogą także znaleźć zatrudnienie w inteligentnych fabrykach i w administracji Smart City.

Mechatronika przemysłowa 

To kierunek dla każdego, kto chciałby projektować nowoczesne maszyny, nowoczesne układy z napędami, ze sterowaniem. To bardzo nowoczesny i interdyscyplinarny kierunek studiów, który już na pierwszym stopniu ma aż 3 ścieżki kształcenia. Jedna ścieżka związana jest z napędami, z układami napędowymi, druga z projektowaniem i wytwarzaniem robotów mobilnych, natomiast trzecia ścieżka dyplomowania z wszelkiego rodzaju symulacjami komputerowymi. Dzięki zdobytym umiejętnościom absolwent będzie mógł znaleźć pracę m.in. jako: Mechatronik, Projektant/konstruktor, Diagnosta układów mechatronicznych, Inżynier procesu, Inżynier ds. produktu, Pracownik firm  konsultingowych, konstrukcyjnych i technologicznych czy Pracownik jednostek naukowo-badawczych.

Geoinformatyka i Geologia Środowiska 

To unikalny i  jedyny w skali regionu tego typu interdyscyplinarny kierunek. Przygotowany z myślą o tych, którzy interesują się geografią, informatyką, geologią czy ochroną środowiska. Dla tych którzy chcą posiąść wiedzę i umiejętności w zakresie programowania i obsługi baz danych a także działać na rzecz środowiska geograficznego z wykorzystaniem nowoczesnych metod informatycznych. Absolwenci kierunku „Geoinformatyka i Geologia Środowiska” mogą znaleźć zatrudnienie w firmach zajmujących się ochroną środowiska, w przedsiębiorstwach geologicznych, górniczych i geotechnicznych, jako programiści i użytkownicy baz danych, w instytutach naukowo – badawczych korzystających z przetwarzania danych geo-przestrzennych oraz w jednostkach administracji publicznej.

Geodezja i kartografia 

To pierwszy taki kierunek w regionie i jeden z nielicznych w Polsce. Do tej pory Politechnika Śląska kształciła w zakresie geodezji, ale nigdy na kierunku geodezja i kartografia. Teraz stratuje nowy, przyszłościowy kierunek, ponieważ program uczenia uwzględnia potrzeby pracodawców i kierunki obserwowanych zmian w dziedzinie geodezji i kartografii. Absolwent otrzyma odpowiednie przygotowanie zawodowe do realizacji prac geodezyjnych i kartograficznych z wykorzystaniem najnowocześniejszych technik pomiarowych i obliczeniowych oraz korzystania z technologii geoinformatycznych.

Geoinżynieria i eksploatacja surowców 

Kierunek zapewnia szeroką wiedzę i umiejętności z zakresu inżynierii związanej z eksploatacją surowców oraz z praktycznymi problemami geoinżynierii. Warto zwrócić uwagę, że jeśli chodzi o specjalistów zajmujących się wydobyciem, to są to jedni z najbardziej poszukiwanych specjalistów w Europie i na Świecie. Na świecie górnictwo jest postrzegane jako dobre miejsce lokaty kapitału, które przynosi pewne zyski w długim okresie czasu. Przychody największych firm wydobywczych na świecie w 2020 roku osiągnęły sumę około 700 miliardów dolarów. Nowy kierunek „Geoinżynieria i eksploatacja surowców” przygotuje nie tylko specjalistów, którzy będą mogli pracować w przemyśle wydobywczym. Możliwości zatrudnienia są również w firmach, które budują drogi czy tunele.

Inżynieria i Technologie Materiałowe 

Kierunek proponuje pierwszy w Polsce system blokowego prowadzenia zajęć a także bogate i nowoczesne zaplecze badawcze i laboratoryjne, zapewnia też zajęcia z zagranicznymi profesorami i specjalistami z przemysłu. Absolwenci kierunku inżynieria i technologie Materiałowe po skończonych studiach posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu najnowszych trendów badawczych i technologicznych, w szczególności dotyczących wytwarzania i badania materiałów metalowych, kompozytowych, polimerowych, ceramicznych i specjalnych. Poznają problemy i zagadnienia nowoczesnego i kompleksowego projektowania, wytwarzania oraz kontroli jakości wyrobów stosowanych w branży automotive, przemyśle lotniczym, energetycznym, budowlanym, kolejowym i innych. 

Inżynieria produkcji i zarządzania 

Absolwent kierunku inżynieria produkcji i zarządzania, dzięki współpracy z potencjalnymi pracodawcami, jest doskonale przygotowany do podjęcia pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych. Absolwent kierunku inżynieria produkcji i zarządzania potrafi rozwiązywać złożone zadania inżynierskie w zakresie projektowania, organizacji i sterowania procesami produkcyjnymi w różnych gałęziach przemysłu. Jest też przygotowany do wprowadzania innowacyjnych rozwiązań w zakresie technologii, technik wytwarzania, modelowania procesów i przepływów produkcji,  wdrażania i rozwoju informatycznych systemów zarządzania. Kierunek inżynieria produkcji i zarządzania charakteryzuje kompleksowe podejście do zagadnień produkcyjnych, korelujących wiele obszarów, co przekłada się na szerokie możliwości adaptacji pozyskanej wiedzy i umiejętności w przemyśle ciężkim, w branży motoryzacyjnej, hi-tech, jednostkach projektowych, jednostkach badawczych oraz w działalności doradczej. 

Automatyka i Robotyka Przemysłowa  

Studia I stopnia na tym kierunku trwają 7 semestrów. Studenci mają do wyboru dwie ścieżki dyplomowania. Pierwszą z nich jest automatyka przemysłowa – kluczowe kompetencje zdobyte w ramach tej ścieżki to m.in. projektowanie układów automatyki przemysłowej, aplikacja przemysłowych sieci informatycznych, programowanie sterowników PLC, diagnostyka układów technicznych. Drugą ze ścieżek dyplomowania jest robotyka przemysłowa, w ramach której zdobyte umiejętności będą związane m.in. z rozwiązywaniem zadań robotyzacji procesu produkcyjnego, doborem robotów przemysłowych oraz ich konfiguracją, projektowaniem systemu zrobotyzowanego, modelowaniem otoczenia robotów oraz współczesnymi narzędziami wspomagającymi inżyniera robotyka. Nowy kierunek mogą wybrać także kandydaci na studia drugiego stopnia i od 2. semestru wybrać jedną z 13 specjalizacji. Kierunek Automatyka  i Robotyka Przemysłowa to odpowiedź na potrzeby współczesnej gospodarki oraz przemysłu. 

Informatyka w systemach i układach elektronicznych 

Kierunek jest unikatowy nie tylko w skali Uczelni, ale także w skali kraju. Jest to połączenie zarówno informatyki, oprogramowania, jak i tego, co wiążemy z informatyką, z nowoczesnymi systemami pomiarowo-sterującymi, z Internetem Rzeczy i elektroniką, która tak naprawdę jest bazą tego wszystkiego, co daje nam informatyka. Bez elektroniki, bez działających urządzeń informatyka nie ma zastosowania. Więc jest to połączenie sprzętu, nowoczesnej technologii  wraz z oprogramowaniem. Studia na kierunku informatyka w systemach i układach elektronicznych to nie tylko nauka języków programowania, architektury systemów komputerowych czy sieci internetowych i przemysłowych, lecz także pozyskanie umiejętności związanych z zagadnieniami, takimi jak np. sztuczna inteligencja, Internet Rzeczy (Internet of Things), cyberbezpieczeństwo, grafika komputerowa, a także tworzenie aplikacji na smartfony.

Mechanika i budowa maszyn energetycznych 

Kierunek mechanika i budowa maszyn energetycznych jest odpowiedzią na zmiany w branży energetycznej. Ostatnie lata przyniosły zmiany sposobu wytwarzania energii elektrycznej. W Polsce jest to związane z postulatami wykorzystania energetyki opartej nie na węglu, a instalacjach gazowych, co z kolei wpływa na zwiększenie udziału odnawialnych źródeł w produkcji energii elektrycznej. Można zaobserwować także zwiększoną liczbę indywidualnych użytkowników instalacji energetycznych. W październiku 2021 roku ruszą nowe studia na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki – mechanika i budowa maszyn energetycznych. Są one odpowiedzią na wymagania współczesnego przemysłu energetycznego związanego z odnawialnymi źródłami energii (OZE).

Studia na tym kierunku przygotują inżynierów na zmiany, które już się w Polsce rozpoczęły i potrwają przez najbliższe dziesięciolecia. Chodzi o zmiany w branży energetycznej, tzn. zmniejszenie znaczenia produkcji energii z węgla kamiennego i brunatnego, a za to wdrożenie nowoczesnych technologii, w tym m.in. wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Rynek potrzebuje inżynierów ze znajomością nowoczesnych technologii  i umiejętnościami ich obsługi. 

Oprócz nowoczesnych kierunków i form kształcenia do dyspozycji przyszłych studentów oddajemy nowoczesną infrastrukturę dydaktyczną, laboratoria i profesjonalną kadrę naukowo-dydaktyczną, która czuwa nad wysoką jakością kształcenia, a także kampus studencki ze znakomitym zapleczem kulturalnym i sportowym, z którego nasi studenci chętnie korzystają. 

Informacje o kierunkach i zasadach rekrutacji  na https://www.polsl.pl/rd1-cos/coskandydat/

Proces pierwszego naboru w ramach rekrutacji na rok 2021/2022 rozpoczął się 19 maja i przebiega elektronicznie za pomocą systemu Internetowej Rekrutacji Kandydata (IRK):
https://irk.polsl.pl/pl/offer/registration-select/?next=/pl/offer/.
IRK to wygodne i bardzo przyjazne narzędzie, za pomocą którego można zapisać się na wybrany kierunek studiów, przesyłając wszystkie wymagane dokumenty. To nie wszystko, bowiem można dodatkowo poznać sylwetkę absolwenta danego kierunku czy też zadać pytanie w związku ze studiami, ale też poznać całą ofertę edukacyjną i kryteria naboru.
Źródło: Politechnika Śląska
 

Komentarze

Dodaj komentarz