www.powiatraciborski.pl Rozbudowana droga powiatowa w Kornicach
www.powiatraciborski.pl Rozbudowana droga powiatowa w Kornicach

Koszt tego zadania, na który składają się: dokumentacja projektowa, roboty budowlane, nadzór inwestorski i tablice pamiątkowe -  ogółem wyniósł  7 922 182 zł.

Zadanie było finansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych, EKO-OKIEN S.A.  z Kornic oraz powiatu raciborskiego.

Wykonawcą robót budowlanych była firma Trasko-Inwest Sp. z o.o. z  Ostrzeszowa, natomiast nadzór inwestorski prowadziło Raciborskie Przedsiębiorstwo Inwestycyjne sp. z o.o. z Raciborza.

W ramach zadania zrealizowano 2 odcinki drogi powiatowej o łącznej długości  773 mb.

W lutym zakończono przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 3504S w kierunku Pawłowa. Zakres to głównie: przebudowa jezdni na nawierzchnię betonową (w tym wykonanie trzeciego pasa ruchu do relacji skrętnych), przebudowa zjazdów, poboczy, urządzeń odwadniających wraz z uzupełnieniem i wymianą elementów odwodnienia oraz odmulenie pozostałych rowów.

Następnie zrealizowano zakres rozbudowy od skrzyżowania z drogą powiatową w kierunku na Maków za skrzyżowanie z drogą gminą ul. Główną.
Obejmował on głównie: zmianę układu skrzyżowania dróg powiatowych, jezdnię o nawierzchni betonowej (w tym wykonanie trzeciego pasa ruchu do relacji skrętnych), skrzyżowania z drogami gminnymi, zjazdy, chodniki, przebudowę linii i kabli, sieci oświetleniowej i teletechnicznej, kanalizacji deszczowej i odwodnienia wraz z uzupełnieniem i wymianą elementów odwodnienia.

Na odcinkach tych dróg została wprowadzona docelowa organizacja ruchu, są one już użytkowane.

www.powiatraciborski.pl

Komentarze

Dodaj komentarz