Archiwum Autorka Elżbieta Grymel
Archiwum Autorka Elżbieta Grymel

Jeszcze za „ciynżki kōmuny” (jako to godo nasz sōmsiod), jak mie bōło tak ze dwaścia lot, to na studia geȏlogiczne, po wynkszości sztartowały dziołchy, synkōw bōło tam mało wiela. Wiym to na bank, bo siostra ȏd moji nojlepszyj kamratki tyż ta geȏlogijo sztudyrowała. Zarozki po piyrszym roku miały te mode sztudyntki praktyka na grubie. Nojprzōd przeszły przeszkolyni BHP, a potym „ȏpiekōn” sztudyntōw a sztudyntkōw doł kożdymu a kożdej tako bioło szmata, co wyglōndała jak fuzlapa, a nejści miała być do ȏciyranio  potu tam na dole. A potym zawołoł dziołchy na bok, a padoł im, coby se jōm „na piersi” dały, to ȏd tego wynglowego prochu kucać niy bydōm! A te gupie go posłōchły, a tak zrobiyły! Za to synkōm kozoł se ȏpakować ta nojdrogszo czynś chopskigo ciała, bo godoł, że tam na dole sōm przeciōngi! Ale eli synczyska tyż go poslōchli, tego to niy wiym!

Bez cołki latowe feryje tym borokōm dziołchōm te bergmōny szpasy robiyli. Na dole je fest ciepło, to chocioż to niy bōło przepisowo, to dycki yno we batkach robiyli. Tam tyż fest sie kurzi i bergmōny sōm taki czorne, jak te ludzie ze Afryki. Afrykōny majōm biołe pojstrzodki rynki , a bergmōny mieli biołe d… jak galoty sjyni!
Dziołchy poszły na skarga do derechtōra, a ȏn sie ich spytoł, eli kerego rozpoznały, bo tyn istny zaroz kora dostanie! Sztudyntki nic niy poradziyły pedzieć, bezto bergmōnōm ȏbleciało to wszyjstek na sucho! Te synczyska ze gruby tak sie rozbestwiyli, że wymyśleli „uroczyste pożegnanie” do modych geȏlożkōw! Wydelegowali trzech karlusōw, co sie wystrojyli we czorne gangi a biołe koszule, a pyszczyska se sadzōm umazali, a potym na rozłōnczyni ȏd tych sztudyntkōw kusku chcieli! To ci były, ale gizdy!

Kamratczyna siostra sie już potym na gruba ani niy podziwała, yno poszła do liceum uczyć geografije. Jednako tam tyż leko niy miała. Bo ji szkolorze przinosiyli roztomańte „kamory” a porzad chcieli, coby im godała, co to przismyczyli. A nojwiynksze zainteresowani dycki bōło, jak miała być klasōwka ze czego inkszego! A jedyn taki klasowy szprymok, to sie jōm kejś spytoł jako zrobić piosek ze kamiynia pioskowca? A wy wiycie jak? Jo wiym, ale niy powiym! A jak chcecie wiedzieć, to se przeczytejcie to, co je napisane maluśkim drukym pod tym artykułym.

                        Grymlino

Ȏdopwiydź :Jak docie rady, to „kamor” pioskowiec piznōnć pyrlikym a rozwalić we drobny mak!
 

Komentarze

Dodaj komentarz