Projekt będzie realizowany wyłącznie w przypadku uzyskania przez miasto dofinansowania w ramach RPO WSL 2014-2020. Inwestycja objęta wnioskiem o przyznanie grantu, może być wykonana po dacie podpisania umowy o przyznaniu grantu. Prace zaplanowano na lata 2022 i 2023. Projekt skierowano do osób fizycznych - właścicieli, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych domów jednorodzinnych, które spełniają lub przed podpisaniem umowy powierzenia grantu będą spełniały, minimalny standard efektywności energetycznej.

- Mowa o domach, dla których uzyskano pozwolenie na budowę po 15 grudnia 2002 r. lub, gdzie wykonano po 15 grudnia 2002 r. przynajmniej jeden rodzaj z listy prac: docieplono ściany zewnętrzne, stropy, podłogi na gruncie, fundamenty, stropodachy, dachy albo wymieniono stolarkę okienną i drzwiową w przegrodach zewnętrznych budynku - wylicza urząd miasta.

Dofinansowanie można uzyskać wyłącznie na zastąpienie nowym źródłem ogrzewania, kotła na paliwa stałe klasy 3 lub 4 bądź urządzenie bezklasowe. - Warunkiem jest demontaż dotychczasowego źródła ciepła i podłączenie do sieci ciepłowniczej. Jeżeli nie ma takiej możliwości lub przyłączenie nie jest ekonomicznie uzasadnione, stary piec będzie można zastąpić: kotłem gazowym kondensacyjnym albo na pelet oraz pompą ciepła c.o. - tłumaczy magistrat.

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o braku możliwości podłączenia do ciepła sieciowego lub o braku uzasadnienia ekonomicznego takiego przedsięwzięcia. Dokumenty wydaje PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa SA przy ul. Rybnickiej 6c w Jastrzębiu-Zdroju. Należy wypełnić druk, dostępny na stronie internetowej https://www.ptep.pl/dla-klienta/przylacz-sie-do-siecicieplowniczej/dokumenty-do-pobrania i przesłać go drogą elektroniczna na adres: bok@termika.pgnig.pl).

Wysokość dotacji na instalacje: węzła ciepła lub kotła na pellet - 8 tys. zł, kotła gazowego kondensacyjnego - 11 tys. zł, pompy ciepła c.o. - 13 tys. zł.

W naborze nie decyduje kolejność zgłoszeń, a kryteria punktowe zawarte w regulaminie. Ocena wnioskodawców i ich zakwalifikowanie na „Listę podstawową” i na ewentualną „Listę rezerwową” przeprowadzona zostanie w etapach: formalnoprawnym i merytoryczno-punktowym.

Wyniki zostaną umieszczone na stronie internetowej, nie później niż 14 dni od zakończenia naboru. Wnioski można składać wyłącznie w formie papierowej.

Komentarze

Dodaj komentarz