fot. pexels.com
fot. pexels.com

Działalność przedsiębiorcy musi być wpisana do rejestru działalności regulowanej. Wykaz firm, z którymi właściciel nieruchomości powinien podpisać umowę na odbiór odpadów znaleźć można w rejestrze działalności regulowanej dostępnym na stronie: https://www.rybnik.eu/dla-mieszkancow/aktualnosci/aktualnosc/odbior-odpadow-we-wlasnym-zakresie

 

Umowa na wywóz odpadów

Przy zawieraniu umów na odbiór odpadów komunalnych należy pamiętać, aby umowa  obejmowała wszystkie frakcje odpadów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów jak i Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Rybnika.

Warunek ten jest wynikiem nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach obowiązującej od 23 września 2021 r.

Wprowadzone zmiany nakładają na właścicieli nieruchomości niezamieszkałych obowiązek segregacji odpadów uwzględniający wszystkie frakcje odpadów tj.:

  • papieru,
  • metali i tworzyw sztucznych,
  • szkła,
  • bioodpadów,
  • odpadów zmieszanych.

Sankcje i kary

Wyłączenie właścicieli nieruchomości niezamieszkałych z gminnego systemu nie oznacza, że znajdują się oni poza kontrolą ze strony miasta. W dalszym ciągu ciąży na nich obowiązek wyrażony w ustawie o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, zgodnie z którym:

 Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i  porządku przez pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych (…) w sposób zgodny z przepisami ustawy.

Właściciele nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłaty śmieciowej na rzecz gminy, wykonując obowiązek określony w powyżej zacytowanym przepisie, są obowiązani do okazania umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi. 

Miasto kontroluje posiadanie umów. W przypadku, gdy umowy nie spełniają wymagań określonych w przepisach, Miasto ma obowiązek wezwać strony umowy do usunięcia uchybień w określonym przez siebie terminie.  Po bezskutecznym upływie terminu umowa wygasa! Wówczas wydawana jest decyzja ustalająca zasady odbioru odpadów, wysokość opłat jak również sposób i terminy udostępniania pojemników lub worków w celu ich odbierania - przejmując odbiór i zagospodarowanie odpadów z tych nieruchomości w ramach tzw. „odbioru zastępczego”.

Niewykonywanie obowiązku, o którym mowa powyżej stanowi wykroczenie zagrożone karą grzywny, zgodnie z art. 10 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 poz. 888 ze zm.).

 

Komentarze

Dodaj komentarz