post image
E. Grymel Kożdego roku we listopadzie ȏbchodzymy „Światowy Dzień Seniora”

Trochach sie boła, jak mie przijmnōm, bo tam byli sami starsi ludzie. Choć jo ni ma nojmodszo, ale isto ȏni by mie mōgli wiyncy poȏzprowiać niż jo ȏnym! Ku moji uciesze tego mojigo rozprowianio wysłōchali życzliwie, a byli radzi, że poznali „modo baba”, co po ślōnsku godo a pisze. Rozgodały sie tyż starsze paniczki, co niy sōm stōnd rodym. Kożdo nōm wtynczos we swoji godce cosik ȏpedziała abo zaśpiywała.

Panoczkōw było yno tela, wiela je ruzynkōw we kołoczu, ale gibko sie rozruszali a zaczli godać wice, a za pōł godziny bōło wesoło, a wesoło! Śpiywōm niy bōło końca, bo dycki ludzie wybiyrali taki pieśniczki, co ich wszyjscy znali. Niy wiym eli by modzi tak poradziyli?! Jo tyż ȏgrōmnie przaja tyn naszym pieśniczkōm, co żech ich tela razy ze starkōm śpiywała, bezto byłach rada, jak mie kamratka pytała na turniyj zespołōw ludowych we swoji wsi. Wierzcie mi roztomili ,to było sztyry godziny słōchanio a uciechy! Nojwiyncy we tych zespołach było starszych babeczkōw ale chopeczki sie tyż trefiali, a jak śpiywali a grali, tego sie ani ȏpisać niy do! To był taki kōnsek naszyj prawyj ślōnski kultury, kero dziynki tym starszym ludziōm niy zaginie! Jak sie na to czowiek dziwo, to aż na sercu cieplij sie robi!

My syniory tyż trocha poradzymy, ale teroz nojważniyjsze je, coby my mieli sie s kerym tym „kulturowym skarbym” podzielić! A ze tym już ni ma tak łaps! Nasze dziecka harujōm we robotach, coby familijo utrzimać, a nasze wnuki siedzōm ze nosym we „smartfōnach”, bezto mało kery mo czas do starzika abo starki. A jak sie „ȏbudzōm” to już może być za niyskoro, bo nos syniorōw już niy bydzie… To je ciynżko przijōnć, ale nikedy nōm sie zdo, że żodyn ze naszyj familie nos już niy potrzebuje! Jednako dzisio je ô wiela lepi jak kejś, bo syniory niy muszōm już sami we chałpie pod piecym siedzieć, bo mogōm wylyź miyndzy ludzi. Sōm przeca spotkania we ȏsiedlowych klubach abo we ludowych zespołach idzie se pośpiywać. A jak majōm ku tymu chynci, mogōm tyż posztudyrować na Uniwerzitecie Trzecigo Wieku! Jednako teroz nojważniyjsze je coby nas tyn „corōnavirus” niy szterowoł, a tak poza tym my syniory se rady dōmy!

Roztōmili, tak trzimać!

Grymlino

Ps. Panoczek A. Zimōńczyk – podziynkowani za pōmōc we ślōnski korekcie.

Komentarze

Dodaj Komentarz