Fot. Hanna Piórecka-Nowak
Fot. Hanna Piórecka-Nowak

Zgodnie z przegłosowanym projektem uchwały nowe podatki od nieruchomości będą wyglądały następująco:

Wysokość podatków od gruntów:

  • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 1,00 zł od 1 m² powierzchni (jest 0,97 zł)
  • pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - 5,12 zł od 1 ha powierzchni (jest 4,94 zł)
  • pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,51 zł od 1 m² powierzchni (jest 0,49 zł)
  • niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2018 r. poz. 1398 oraz z 2019 r. poz. 730), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 3,39 zł od 1 m² powierzchni (jest 3,27 zł).

Wysokość podatków od budynków lub ich części:

  • mieszkalnych - 0,83 zł od 1 m² powierzchni użytkowej (jest 0,80 zł)
  • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 25,69 zł od 1 m² powierzchni użytkowej (jest 24,80 zł)
  • zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego, wpisanych do rejestru zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 326 z późniejszymi zmianami) - 1,04 zł od 1 m² powierzchni użytkowej (jest 1,00 zł)
  • zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 11,06  zł od 1 m² powierzchni użytkowej (jest 10,68 zł)
  • związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,53 zł od 1 m² powierzchni użytkowej, f) garaży w budynkach niemieszkalnych oraz garaży wolnostojących nie związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - 8,62 zł od 1 m² powierzchni użytkowej (jest 8,32 zł)
  • pozostałych budynków lub ich części nie wymienionych w pkt 2 lit. „a” do „f”, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 5,97 zł od 1 m² powierzchni użytkowej (jest 5,76 zł).

Wysokość podatku od budowli pozostaje na poziomie 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. 

Za projektem uchwały głosowało 16 radnych, 5 było przeciwko.

Komentarze

Dodaj komentarz