post image
Elżbieta Grymel

Musza prziznać, że za bajtla to jo tyż ni miała lepi. Jak kiery, co padoł po naszymu, to mu we szkole godali, co kalyczy polsko mowa, ȏ omach a ȏpach spōminać niy szło, bo to bōło po nimiecku , a starki a starziki były staromodne!  Mie sie jednako  posczyńściyło, bo miałach starek ze pōł tuzina, bo tak żech godała na wszyjski kamratki ȏd moji starki Elżbiyty, co po ni mōm miano. Jeszcze ich do dzisio pamiyntōm a ciepło spominōm. Starka Kolōnka miała dycki do mie bōmbōna. Chocioż miała kupa swojich wnuków a prawnukōw, to ȏ mie nigdy niy przepōmniała. Starka Hazelnuska, co praje sto lot zeżyła, rada mi podrzyźniała, ale przoła mi jak mało kery. Były jeszcze starka Koziczka, starka Kulino a starka Nowoczka. Kożdej musiałach pedzieć: 

-Piyknie witom Wos Starko! 

Bo inakszy, to mi godały: 

-Gryfno dziołszko, tyżeś ȏ czymsik zapōmniała ! -  A jo sie hnet zmiarkowała. 

Jeszcze teroz ich widza, jak idōm żorskim Kościōłkiym, we chopskich keckach, ȏdziote ciepłymi chustami...

Miałach tyż ȏma! Tak my godali na tatulkowo mamulka, coby nōm, dzieckōm, sie niy myliło! Ȏna bōła jeszcze doś modo a oblykała sie, jak sam godajōm „po pańsku”, a nosiyła na gowie roztōmańte hutliki. Nikedy se myśla, że my sie z ȏmōm mało jednako znały, bo my sie małokiej widziały. Dzisio bych se rada ś niōm ȏ wiela rzeczach pogodała, ale już ji downo s nami ni ma...

Starzika miałach yno jednego, bo tyn drugi umrził bez drugo wojna, jak mie jeszcze na świecie niy bōło. Ten, co mi ȏstoł, to bōł fesztrym, a coluśki czos łaziył po lesie. Jak żech kaj ś nim szła, to żech musiała za nim sztyjc lecieć, bo tak wartko chodzioł. Ȏn mało godoł, ale dycki doł sie namōwić, coby co poȏsprowioł ō ptokach a zwiyrzinie we lesie, a jo żech tego słōchała, jak nojpiykniyjszyj bojki...

Terozki je wszyjstek inakszy, starki robiōm po robotach, ȏblykajōm sie  jak mode frelki, a malujōm sie, coby modo wyglōndać. Powiydzcie sami, jak taki babie padać „starko”? 

Ze starzikami je jeszcze gorzi, jak pōdōm na pynzyjo, to już im wnuki wyrosnōm, a godać ś nimi niy chcōm, a wszystek bezto, że ludzie ni majōm dzisio czasu do drugigo czowieka!

No toż świyntujcie tyn swōj Dziyń, roztōmiłe Starki a Starziki, bo yno je roz we roku, ale pamiyntejcie, że wnuki mocie bez cołki rok!     

Grymlino

Komentarze

Dodaj Komentarz