Foto: WFOŚiGW w Katowicach, Tekst: WFOŚiGW w Katowicach, NFOŚiW.
Foto: WFOŚiGW w Katowicach, Tekst: WFOŚiGW w Katowicach, NFOŚiW.

Odpowiedź na zmiany klimatu

19 beneficjentów (gmin i miast) otrzymało za pośrednictwem NFOŚiGW blisko 86,5 mln zł dofinansowania z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na projekty przystosowujące do zmian klimatu. Wsparto je także z budżetu państwa równoległymi dotacjami - w sumie ok. 12,7 mln zł. Dzięki dofinansowaniom, zielono-niebieska infrastruktura powstanie także na terenie miast województwa śląskiego, w tym m.in. w Mikołowie czy w Czechowicach-Dziedzicach. W ramach wszystkich 19 inicjatyw zostaną podjęte konkretne dziania adaptacyjne oraz mitygacyjne. W zakresie zielonej infrastruktury - będzie to m.in. tworzenie systemów zieleni miejskiej - nasadzenia, zakładanie ogrodów deszczowych, tworzenie zielonych ścian czy przystanków. W zakresie niebieskiej infrastruktury zrealizowane zostaną aktywności dot. gospodarowania wodą opadową, renaturalizacja, zastosowanie w jak najszerszej skali nawierzchni przepuszczalnych a także np. remonty zbiorników mających zwiększyć ich możliwości retencyjne. Projekty przyczynią się do zwiększenia powierzchni terenów zielonych i aktywnych biologicznie oraz poprawy jakości powietrza.

Przesyłaj elektronicznie

Ze względu na wdrożenie w WFOŚiGW w Katowicach elektronicznego zarządzania dokumentacją, urząd zachęca mieszkańców do przesyłania korespondencji do Funduszu, za pomocą profilu zaufanego w ramach Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP). Dla zapewnienia sprawnej obsługi składanych wniosków i innego typu, dokumentacji w formie papierowej nie należy oprawiać w sposób trwały. Takie przygotowanie dokumentów ułatwia proces ich digitalizacji.

Komentarze

Dodaj komentarz