post image
Elżbieta Grymel

Jak jechałach cugym nazod przisiadła sie ku mie starszo paniczka, a zaroz sie mie spytała eli tyż jada do Żorōw?

- Jak żeście na to prziśli paniczko? – dziwowałach sie , bo niby skōnd baba ze tych dalekich strōn miała by mie znać?

- Jo tyż je rodowito żorzanka – ȏdpedziała mi ta istno – chocioż już sam na tych „ziymiach ȏdzyskanych” kupa lot miyszkōm! Jak żech dwa lata tymu nazod bōła we Żorach u naszyj Any, to żech wos widziała we gazecie. Ȏna skowała se jom na pamiōntka, a kwoliła sie, że bezmała wos, paniczko zno, bo żeście społu robiyły za modu, ale niy wiym, eli je to prowda?

- Ale tyn świat je mały – ȏśmiołach sie. – Ana Wos niy ȏcyganiła, robiłach ś niōm we jednym biōrze, a dobrze tamte czasy spōminōm!

Tak my se cołko droga pogadywały po naszymu. Ta babeczka kōniecznie chciała wiydzieć, skōnd te wszyjstki ȏpowieści biera, bo przeca kożdy tydziyń co nowego napisza.

- Te nikere godki, to jo tyż za modu słyszała ȏd naszyj starki – padała - ale skōnd bierecie ta cołko resztōwka? Ana mi za kożdym razym tych gazetōw nawiezie za pora miesiyncy do zadku, a jo se to potym wieczorami rada poczytōm, ale nikedy sie chytōm na tym, że sōm tam taki słowa, że jo ich ani niy znōm, babeczka, wy musicie być fest Ślōnzoczka!

- Fest, niy fest, jo pisza tak jak moja starka Elza a nasze sōmsiady godali – padałach ji – a te godki, co sie ȏ nich pytocie bierōm sie ze słōchanio, kery dobrze słōcho, co ludzie godajōm, dycki cosik sie dowiy, ale musi tyż mieć swōj rozum! Czasym mi co śmiysznego ȏpedzōm kamratki, a nikedy tyż nasze dziecka co fajnego do dōm prziniesōm, a jo se to potym po swojimu ȏpisza, ale mianami niy ciepia, a jak już tam jaki sōm, to dycki troszka zmiyniōne! Robiłach tyż we poru robotach, toch sie tam troszka światu przijrzała. Kiedy indzi, co usłysza abo uwidza, co mi sie niy widzi abo na ȏpy, fest podobo, a już mōm gotowy tymat do pisanio! Wiycie, babeczko, nasz świat je fest wesoluśki, jak sie na niego tak dziwōmy ze boku, ale jak sie nōm co takigo przidarzi, to już taki piyknie ni ma, bo ciynżko je pośmioć sie ze samego siebie, pra?

Grymlino

Komentarze

Dodaj Komentarz