post image
Prezes Zarządu Funduszu Górnośląskiego SA - Krystian Stępień

Jaki rodzaj wsparcia oferuje Fundusz Górnośląski dla przedsiębiorców i do jakiego sektora jest ono skierowane?
Na samym początku istnienia i funkcjonowania Spółki, głównymi jej zadaniami były przede wszystkim rozwój rynku kapitałowego w regionie oraz działanie na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i tworzenia nowych miejsc pracy. Spółka, rozpoczynając swoją działalność, pełniła rolę ważnego instrumentu w łagodzeniu trudnych społecznie skutków transformacji gospodarczej Śląska.

Obecnie działania Funduszu charakteryzuje profesjonalizm, wysoka jakość oferowanych usług oraz elastyczność i kreatywność w odpowiedzi na oczekiwania partnerów i interesariuszy, co najlepiej pokazuje szybkie dostosowanie oferowanych usług do warunków pandemii COVID-19. Jesteśmy jednym z najaktywniejszych podmiotów w województwie śląskim w zakresie realizacji polityki rozwoju regionu, w szczególności jej komponentu innowacyjności, a także kreującym i udostępniającym nowoczesne instrumenty finansowe wspierające rozwój sektora publicznego, prywatnego i obywatelskiego. Wspieramy śląskie firmy poprzez pożyczki na rozwój, a od zeszłego roku również poprzez projekty miękkie nastawione na internacjonalizację biznesu.

O jakich największych osiągnięciach Funduszu możemy mówić, w trakcie Pana 3-letniej kadencji na stanowisku Prezesa Zarządu?
Od 2019 roku Spółka wspiera internacjonalizację małej i średniej przedsiębiorczości poprzez funkcjonowanie Wydziału Współpracy Zagranicznej oraz Wydziału Internacjonalizacji MŚP. Wydział Współpracy Zagranicznej jest odpowiedzialny za działania podejmowane w ramach projektu Global Silesia, natomiast Wydział Internacjonalizacji MŚP realizuje projekt InterSilesia. Obie inicjatywy są realizowane przy ścisłej współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego. Funkcjonowanie jednostek jest niewątpliwie ogromnym sukcesem Spółki, ponieważ z powodzeniem wspieramy śląskich przedsiębiorców w ekspansji na rynki zagraniczne. Dodatkowo, Fundusz promuje internacjonalizację biznesu poprzez inicjatywy obejmujące: networking, szkolenia, warsztaty, misje gospodarcze oraz usługi doradcze w zakresie eksportu. Dodatkowo, od trzech lat systematycznie inwestujemy w rozpoznawalność marki Funduszu Górnośląskiego S.A. w regionie, aby dotrzeć z oferowanym wsparciem do jak największej liczby przedsiębiorców. Nie bez znaczenia pozostają również ciągłe starania o pozyskanie środków finansowych, które następnie są przekazywane przedsiębiorcom MŚP w postaci preferencyjnych pożyczek, jak i dotacji na rozwój i szkolenia. Całokształt obecnej działalności Spółki można określić jako sukces, ponieważ jest to efekt pracy całego zespołu i zaangażowania pracowników w realizację misji i wizji Funduszu, co zostało również docenione poprzez przyznanie Spółce tytułu Ambasadora Rzemiosła Śląskiego.

W jaki sposób działalność Funduszu wpływa na zwiększanie inwestycji w regionie?
Dzięki realizacji projektu pod nazwą „Promocja gospodarcza regionu oraz działania związane z tworzeniem przyjaznych warunków do inwestowania i eksportowania” szerzej znanego jako Global Silesia, Spółka jest obecna na największych międzynarodowych targach inwestycyjnych, podczas których promujemy województwo śląskie jako region o ogromnym potencjale, otwarty na inwestycje zarówno typu greenfield, jak i brownfield. Ponadto, rozwinięta sieć kontaktów międzynarodowych z polskimi placówkami dyplomatycznymi, izbami gospodarczymi oraz z Polską Agencją Inwestycji i Handlu, zapewnia budowanie pozytywnego wizerunku regionu, co w dalszej kolejności przekłada się na zwiększenie potencjału inwestycyjnego województwa śląskiego. Również powstające Centrum Internacjonalizacji, które będzie unikalnym ośrodkiem na skalę kraju, skoncentrowanym na rozwoju, badaniu i wspieraniu internacjonalizacji, bezpośrednio przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności regionu. Naszym celem jest stworzenie nowoczesnego zaplecza składającego się z sali biznesowych, wystawienniczych oraz sali konferencyjnej, z których będą mogli korzystać śląscy eksporterzy. Natomiast uważam, że bezpośrednie wsparcie finansowe, jakiego udzielamy śląskim przedsiębiorcom również realnie wpływa na wzmocnienie atrakcyjności regionu, poprzez rozwój firm sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Pana zdaniem pandemia miała istotny wpływ na funkcjonowanie gospodarki, a w szczególności na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw?
Pandemia postawiła przed nami nowe wyzwania – chcieliśmy się skupić na ekspansji śląskich firm, a tymczasem wiele z nich musieliśmy ratować. Mam jednak poczucie, że wysiłek się opłacił – pozwoliliśmy wielu przedsiębiorcom patrzeć w przyszłość ze spokojem. Jestem pewien, że wielu z naszych klientów nie tylko uratowało dzięki nam swoje biznesy, ale w bliskiej perspektywie zyska nowy impuls do rozwoju. Rok 2020 był dla Funduszu rekordowy pod względem wartości udzielonych pożyczek. Udzieliliśmy wsparcia dla firm sektora MŚP w postaci pożyczek o łącznej wartości ponad 143 mln złotych.

Jakie działania będą podejmowane przez Fundusz, aby w ciągu najbliższych lat gospodarka regionu jeszcze szerzej wychodziła na światowe rynki? O jakich zagranicznych rynkach mówimy?
W ramach rozwijania działalności proeksportowej planowane jest wsparcie przedsiębiorstw w postaci kontynuacji wyspecjalizowanych warsztatów i szkoleń, zapewnienia specjalistycznego doradztwa w zakresie wypracowania najskuteczniejszej ścieżki internacjonalizacji oraz kontynuacja organizacji zagranicznych misji gospodarczych i udziału przedsiębiorców w targach zagranicznych.

Po spotkaniach z przedsiębiorcami, zdajemy sobie sprawę z zapotrzebowania na indywidualne dofinansowania związane np. z udziałem w wydarzeniach branżowych.

W nowej perspektywie byłby to dotacje w celu wsparcia przedsiębiorstw w związku z rozwijaną przez nie działalnością eksportową, w tym dofinansowanie do udziału w targach branżowych, międzynarodowych konferencjach czy rozwojem planów ekspansji zagranicznej i osiąganiem kolejnych etapów gotowości eksportowej.

Działania te, to jedna z planowanych form wsparcia rozwoju regionu, w zakresie dystrybucji innowacyjności i podniesienia konkurencyjności śląskich MŚP w wymiarze europejskim i międzynarodowym oraz wsparcie finansowe firm, których potencjał eksportowy przyczyni się do wzmocnienia rozwoju gospodarki regionalnej.

Jakie działania Funduszu, będą służyć przyciąganiu przedsiębiorców z zagranicy, w szczególności z Ukrainy.
Wojna w Ukrainie bez wątpienia niesie ze sobą szereg konsekwencji związanych również ze zmianą struktury rynku pracy i wypracowania skutecznego modelu włączenia pracowników i przedsiębiorców z Ukrainy w gospodarkę regionalną. Oprócz pomocy dla uchodźców, którą zrealizował Fundusz Górnośląski przy współpracy z władzami regionu oraz organizacją Caritas, Spółka na ten moment oferuje szkolenia dla pracodawców, chcących zatrudnić pracowników z Ukrainy. W związku z wojną w Ukrainie i napływem uchodźców na teren województwa śląskiego, Fundusz realizuje nabór dedykowany dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców, zainteresowanych uzyskaniem środków na dofinansowanie kształcenia dla pracowników posiadających obywatelstwo ukraińskie. Przewidziano na ten cel 6,8 mln zł. W ramach naboru dedykowanego jest możliwe uzyskanie dofinansowania wyłącznie na szkolenia o charakterze zawodowym oraz naukę i doskonalenie języka polskiego. Nabór wniosków trwa i ma on charakter ciągły.

Rozmawiał Robert Lewandowski

Komentarze

Dodaj komentarz