Został tylko tydzień, później wysokie kary?

Program ma na celu zebranie informacji o źródłach ciepła wykorzystywanych na potrzeby ogrzewania budynków, ale także przygotowania ciepłej wody użytkowej, zarówno w budynkach mieszkalnych jak i niemieszkalnych. Obowiązek składania deklaracji spoczywa na właścicielu lub zarządcy budynku, w którym znajduje się źródło ciepła i spalania paliw.

Właściciele istniejących budynków mają czas do 30 czerwca bieżącego roku, na ich zgłoszenie do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. W przypadku budynku, w którym źródło ciepła lub spalania paliw zostało uruchomione po dniu 1 lipca 2021 roku - termin na złożenie deklaracji wynosi 14 dni od momentu jego uruchomienia. Niezłożenie deklaracji w ustawowym terminie zagrożone będzie grzywną, wymierzaną na zasadach ogólnych kodeksu wykroczeń. 

Jak złożyć deklarację?

  • w formie elektronicznej – poprzez stronę internetową www.zone.gunb.gov.pl za pomocą profilu zaufanego lub e-dowodu,
  • w formie papierowej – bezpośrednio w urzędzie właściwym dla umiejscowienia budynku bądź wysyłając pocztą.

 

Komentarze

Dodaj komentarz