CBŚP Służby przygotowane na ewentualny atak terrorystyczny
CBŚP Służby przygotowane na ewentualny atak terrorystyczny

Obowiązują one od dnia 1 lipca 2022 r., od godz. 00:00 do dnia 31 lipca 2022 r., do godz. 23:59.

Proszę o niezwłoczne potwierdzenie emailem zwrotnym faktu otrzymania niniejszej informacji oraz rozpoczęcie przygotowań do wprowadzenia stopni alarmowych, zgodnie z dyspozycją zawartą w zarządzeniu. 

Jednocześnie informujemy o konieczności niezwłocznego zgłaszania do WCZK, na adres e-mail: czkws@katowice.uw.gov.pl, incydentów związanych z naruszeniem zasad bezpieczeństwa oraz wystąpieniem zagrożeń na terenie województwa śląskiego, w obszarze Państwa działalności, a także w cyberprzestrzeni, w związku z obowiązywaniem stopni alarmowych.

Zakres przedsięwzięć wykonywanych w poszczególnych stopniach alarmowych i
stopniach alarmowych CRP.
Dz.U.2016.1101 z dnia 2016.07.25
Status: Akt obowiązujący
Wersja od: 8 marca 2022r.
Wejście w życie:
25 lipca 2016 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 25 lipca 2016 r.
w sprawie zakresu przedsięwzięć wykonywanych w poszczególnych stopniach
alarmowych i stopniach alarmowych CRP
Na podstawie art. 16 ust. 5 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach
antyterrorystycznych (Dz. U. poz. 904) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Rozporządzenie określa szczegółowy zakres przedsięwzięć wykonywanych w ramach
kompetencji ustawowych przez organy administracji publicznej oraz kierowników służb i
instytucji właściwych w sprawach bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego w
poszczególnych stopniach alarmowych wprowadzonych w trybie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia
10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych, zwanej dalej "ustawą", i stopniach
alarmowych CRP.
2. W przypadku wprowadzenia stopnia alarmowego lub stopnia alarmowego CRP organy
administracji publicznej oraz kierownicy służb i instytucji właściwych w sprawach
bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego, na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 4 ustawy,
wykonują przedsięwzięcia, w ramach poszczególnych stopni alarmowych i stopni
alarmowych CRP, we współpracy z właścicielami, posiadaczami samoistnymi i posiadaczami
zależnymi obiektów infrastruktury krytycznej w zakresie ochrony tych obiektów.

§ 2.
1. Szczegółowy zakres przedsięwzięć wykonywanych w ramach kompetencji ustawowych
przez organy administracji publicznej oraz kierowników służb i instytucji właściwych w
sprawach bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego w poszczególnych stopniach
alarmowych i stopniach alarmowych CRP jest określony w załączniku do rozporządzenia.
2. Właściciele, posiadacze samoistni i posiadacze zależni obiektów infrastruktury krytycznej
uwzględniają, na potrzeby współpracy, o której mowa w § 1 ust. 2, szczegółowy zakres
przedsięwzięć, o którym mowa w ust. 1.

§ 3. Organy administracji publicznej oraz kierownicy służb i instytucji właściwych w
sprawach bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego określają procedury realizacji
przedsięwzięć w ramach poszczególnych stopni alarmowych i stopni alarmowych CRP, w
tym moduły zadaniowe dla każdego stopnia, zawierające w szczególności wykaz zadań dowykonania.

§ 4. 1 Po otrzymaniu informacji o wprowadzeniu stopnia alarmowego lub stopnia
alarmowego CRP, organy administracji publicznej oraz kierownicy służb i instytucji
właściwych w sprawach bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego niezwłocznie
potwierdzają Rządowemu Centrum Bezpieczeństwa fakt otrzymania informacji o
wprowadzeniu stopnia alarmowego lub stopnia alarmowego CRP oraz przekazują raport o
stanie realizacji zadań wynikających z wprowadzonego stopnia, w czasie nie dłuższym niż 12
godzin od rozpoczęcia obowiązywania stopnia.

§ 5. Organy administracji publicznej oraz kierownicy służb i instytucji właściwych w
sprawach bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego określą, w terminie 6 miesięcy od dnia
wejścia w życie rozporządzenia, procedury realizacji przedsięwzięć w ramach
poszczególnych stopni alarmowych i stopni alarmowych CRP, w tym moduły zadaniowe dla
każdego stopnia, o których mowa w § 3.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIK 2

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRZEDSIĘWZIĘĆ WYKONYWANYCH W RAMACH
KOMPETENCJI USTAWOWYCH PRZEZ ORGANY ADMINISTRACJI
PUBLICZNEJ ORAZ KIEROWNIKÓW SŁUŻB I INSTYTUCJI WŁAŚCIWYCH W
SPRAWACH BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W
POSZCZEGÓLNYCH STOPNIACH ALARMOWYCH I STOPNIACH
ALARMOWYCH CRP
I.
Przedsięwzięcia wykonywane w ramach kompetencji ustawowych przez organy
administracji publicznej oraz kierowników służb i instytucji właściwych w sprawach
bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego w poszczególnych stopniach alarmowych
1. Po wprowadzeniu pierwszego stopnia alarmowego (stopień ALFA) należy w szczególności
wykonać następujące zadania:
1) prowadzić, przy użyciu Policji, Straży Granicznej lub Żandarmerii Wojskowej, wzmożoną
kontrolę dużych skupisk ludności, które potencjalnie mogą stać się celem zdarzenia o
charakterze terrorystycznym, w tym imprez masowych i zgromadzeń publicznych;
2) prowadzić, w ramach realizacji zadań administratorów obiektów, wzmożoną kontrolę
obiektów użyteczności publicznej oraz innych obiektów, które potencjalnie mogą stać się
celem zdarzenia o charakterze terrorystycznym;
3) zalecić podległemu personelowi informowanie odpowiednich służb w przypadku
zauważenia: nieznanych pojazdów na terenie instytucji publicznych lub innych ważnych
obiektów, porzuconych paczek i bagaży lub jakichkolwiek innych oznak nietypowej
działalności;
4) poinformować podległy personel o konieczności zachowania zwiększonej czujności wstosunku do osób zachowujących się w sposób wzbudzający podejrzenia;
5) zapewnić dostępność w trybie alarmowym członków personelu niezbędnych do
wzmocnienia ochrony obiektów;
6) przeprowadzić kontrolę pojazdów wjeżdżających oraz osób wchodzących na teren
obiektów;
7) sprawdzać, na zewnątrz i od wewnątrz, budynki będące w stałym użyciu w zakresie
podejrzanych zachowań osób oraz w poszukiwaniu podejrzanych przedmiotów;
8) sprawdzić działanie środków łączności wykorzystywanych w celu zapewnienia
bezpieczeństwa;
9) dokonać, w ramach realizacji zadań administratorów obiektów, sprawdzenia działania
instalacji alarmowych, przepustowości dróg ewakuacji oraz funkcjonowania systemów
rejestracji obrazu;
10) dokonać przeglądu wszystkich procedur, rozkazów oraz zadań związanych z
wprowadzeniem wyższych stopni alarmowych;
11) prowadzić akcję informacyjno-instruktażową dla społeczeństwa dotyczącą potencjalnego
zagrożenia, jego skutków i sposobu postępowania.
2. Po wprowadzeniu drugiego stopnia alarmowego (stopień BRAVO) należy wykonać
zadania wymienione dla pierwszego stopnia alarmowego oraz kontynuować lub sprawdzić
wykonanie tych zadań, jeżeli wcześniej został wprowadzony stopień ALFA. Ponadto należy
wykonać w szczególności następujące zadania:
1) Komendant Główny Policji, Komendant Główny Straży Granicznej lub Komendant
Główny Żandarmerii Wojskowej wprowadzają obowiązek noszenia broni długiej oraz
kamizelek kuloodpornych przez umundurowanych funkcjonariuszy lub żołnierzy
bezpośrednio realizujących zadania związane z zabezpieczeniem miejsc i obiektów, które
potencjalnie mogą stać się celem zdarzenia o charakterze terrorystycznym;
2) wprowadzić dodatkowe kontrole pojazdów, osób oraz budynków publicznych w rejonach
zagrożonych;
3) wzmocnić ochronę środków komunikacji publicznej;
4) sprawdzić funkcjonowanie zasilania awaryjnego;
5) ostrzec personel o możliwych formach zdarzenia o charakterze terrorystycznym;
6) zapewnić dostępność w trybie alarmowym personelu wyznaczonego do wdrażania
procedur działania na wypadek zdarzeń o charakterze terrorystycznym;
7) sprawdzić i wzmocnić ochronę ważnych obiektów publicznych;
8) wprowadzić zakaz wstępu do przedszkoli, szkół i uczelni osobom postronnym;
9) sprawdzić systemy ochrony obiektów ochranianych przez specjalistyczne uzbrojone
formacje ochronne;
10) wprowadzić kontrolę wszystkich przesyłek pocztowych kierowanych do urzędu lub
instytucji;
11) zamknąć i zabezpieczyć nieużywane regularnie budynki i pomieszczenia;
12) dokonać przeglądu zapasów materiałowych i sprzętu, w tym dostępności środków i
materiałów medycznych, z uwzględnieniem możliwości wykorzystania w przypadku
wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym.
3. Po wprowadzeniu trzeciego stopnia alarmowego (stopień CHARLIE) należy wykonaćzadania wymienione dla pierwszego i drugiego stopnia alarmowego oraz kontynuować lub
sprawdzić wykonanie tych zadań, jeżeli wcześniej został wprowadzony stopień ALFA lub
BRAVO. Ponadto należy wykonać w szczególności następujące zadania:
1) wprowadzić, na polecenie ministra właściwego do spraw wewnętrznych, całodobowe
dyżury we wskazanych urzędach lub jednostkach organizacyjnych organów administracji
publicznej;
2) wprowadzić dyżury dla osób funkcyjnych odpowiedzialnych za wprowadzanie procedur
działania na wypadek zdarzeń o charakterze terrorystycznym;
3) sprawdzić dostępność obiektów wyznaczonych na zastępcze miejsca czasowego pobytu na
wypadek ewakuacji ludności;
4) ograniczyć do minimum liczbę miejsc ogólnodostępnych w obiekcie i rejonie obiektu;
5) wprowadzić, w uzasadnionych przypadkach, ścisłą kontrolę osób i pojazdów przy wejściu
i wjeździe na teren obiektów;
6) ograniczyć możliwość parkowania pojazdów przy obiektach chronionych;
7) wydać broń i amunicję oraz środki ochrony osobistej uprawnionym osobom wyznaczonym
do wykonywania zadań ochronnych;
8) wprowadzić dodatkowy całodobowy nadzór nad miejscami, które tego wymagają, do tej
pory nieobjętych nadzorem;
9) zapewnić ochronę środków transportu służbowego poza terenem obiektu, wprowadzić
kontrole pojazdu przed wejściem do niego i jego uruchomieniem.
4. Po wprowadzeniu czwartego stopnia alarmowego (stopień DELTA) należy wykonać
zadania wymienione dla pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia alarmowego oraz
kontynuować lub sprawdzić wykonanie tych zadań, jeżeli wcześniej został wprowadzony
stopień ALFA, BRAVO lub CHARLIE. Ponadto należy wykonać w szczególności
następujące zadania:
1) wprowadzić, w uzasadnionych przypadkach, ograniczenia komunikacyjne w rejonach
zagrożonych;
2) przeprowadzić identyfikację wszystkich pojazdów znajdujących się już w rejonie obiektu
oraz, w uzasadnionych przypadkach, ich relokację poza obszar obiektu;
3) kontrolować wszystkie pojazdy wjeżdżające na teren obiektu i ich ładunek;
4) kontrolować wszystkie wnoszone na teren obiektu przedmioty, w tym walizki, torebki,
paczki;
5) przeprowadzać częste kontrole na zewnątrz budynku i na parkingach;
6) ograniczyć liczbę podroży służbowych osób zatrudnionych w obiekcie i wizyt osób
niezatrudnionych w instytucji;
7) przygotować się do zapewnienia ciągłości funkcjonowania organu w przypadku braku
możliwości realizacji zadań w dotychczasowym miejscu pracy.
II.
Przedsięwzięcia wykonywane w ramach kompetencji ustawowych przez organy
administracji publicznej oraz kierowników służb i instytucji właściwych w sprawach
bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego w stopniach alarmowych CRP
1. Po wprowadzeniu pierwszego stopnia alarmowego CRP (stopień ALFA-CRP) należywykonać w szczególności następujące zadania:
1) wprowadzić wzmożone monitorowanie stanu bezpieczeństwa systemów
teleinformatycznych organów administracji publicznej lub systemów teleinformatycznych
wchodzących w skład infrastruktury krytycznej, zwanych dalej "systemami", w szczególności
wykorzystując zalecenia Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub komórek
odpowiedzialnych za system reagowania zgodnie z właściwością, oraz:
a) monitorować i weryfikować, czy nie doszło do naruszenia bezpieczeństwa komunikacji
elektronicznej,
b) sprawdzać dostępność usług elektronicznych,
c) dokonywać, w razie potrzeby, zmian w dostępie do systemów;
2) poinformować personel instytucji o konieczności zachowania zwiększonej czujności w
stosunku do stanów odbiegających od normy, w szczególności personel odpowiedzialny za
bezpieczeństwo systemów;
3) sprawdzić kanały łączności z innymi, właściwymi dla rodzaju stopnia alarmowego CRP,
podmiotami biorącymi udział w reagowaniu kryzysowym, dokonać weryfikacji
ustanowionych punktów kontaktowych z zespołami reagowania na incydenty bezpieczeństwa
teleinformatycznego właściwymi dla rodzaju działania organizacji oraz ministrem właściwym
do spraw informatyzacji;
4) dokonać przeglądu stosownych procedur oraz zadań związanych z wprowadzeniem stopni
alarmowych CRP, w szczególności dokonać weryfikacji posiadanej kopii zapasowej
systemów w stosunku do systemów teleinformatycznych wchodzących w skład infrastruktury
krytycznej oraz systemów kluczowych dla funkcjonowania organizacji, oraz weryfikacji
czasu wymaganego na przywrócenie poprawności funkcjonowania systemu;
5) sprawdzić aktualny stan bezpieczeństwa systemów i ocenić wpływ zagrożenia na
bezpieczeństwo teleinformatyczne na podstawie bieżących informacji i prognoz wydarzeń;
6) informować na bieżąco o efektach przeprowadzanych działań zespoły reagowania na
incydenty bezpieczeństwa teleinformatycznego właściwe dla rodzaju działania organizacji
oraz współdziałające centra zarządzania kryzysowego, a także ministra właściwego do spraw
informatyzacji.
2. Po wprowadzeniu drugiego stopnia alarmowego CRP (stopień BRAVO-CRP) należy
wykonać zadania wymienione dla pierwszego stopnia alarmowego CRP oraz kontynuować
lub sprawdzić wykonanie tych zadań, jeżeli wcześniej był wprowadzony stopień ALFA-CRP.
Ponadto należy:
1) zapewnić dostępność w trybie alarmowym personelu odpowiedzialnego za bezpieczeństwo
systemów;
2) wprowadzić całodobowe dyżury administratorów systemów kluczowych dla
funkcjonowania organizacji oraz personelu uprawnionego do podejmowania decyzji w
sprawach bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych.
3. Po wprowadzeniu trzeciego stopnia alarmowego CRP (stopień CHARLIE-CRP) należy
wykonać zadania wymienione dla pierwszego i drugiego stopnia alarmowego CRP oraz
kontynuować lub sprawdzić wykonanie tych zadań, jeżeli wcześniej był wprowadzony
stopień ALFA-CRP lub BRAVO-CRP. Ponadto należy wykonać w szczególności
następujące zadania:1) wprowadzić całodobowe dyżury administratorów systemów kluczowych dla
funkcjonowania organizacji oraz personelu uprawnionego do podejmowania decyzji w
sprawach bezpieczeństwa systemów;
2) dokonać przeglądu dostępnych zasobów zapasowych pod względem możliwości ich
wykorzystania w przypadku zaistnienia ataku;
3) przygotować się do uruchomienia planów umożliwiających zachowanie ciągłości działania
po wystąpieniu potencjalnego ataku, w tym:
a) dokonać przeglądu i ewentualnego audytu planów awaryjnych oraz systemów,
b) przygotować się do ograniczenia operacji na serwerach, w celu możliwości ich szybkiego i
bezawaryjnego zamknięcia.
4. Po wprowadzeniu czwartego stopnia alarmowego CRP (stopień DELTA-CRP) należy
wykonać zadania wymienione dla pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia alarmowego CRP
oraz kontynuować lub sprawdzić wykonanie tych zadań, jeżeli wcześniej był wprowadzony
stopień ALFA-CRP, BRAVO-CRP lub CHARLIE CRP. Ponadto należy wykonać w
szczególności następujące zadania:
1) uruchomić plany awaryjne lub plany ciągłości działania organizacji w sytuacjach awarii
lub utraty ciągłości działania;
2) stosownie do sytuacji przystąpić do realizacji procedur przywracania ciągłości działania.
1 § 4 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 4 marca 2022 r. (Dz.U.2022.538)
zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 8 marca 2022 r.
2 Załącznik zmieniony przez obwieszczenie o sprostowaniu błędów z dnia 27 lipca 2016 r.
(Dz.U.2016.1116).

Materiały prasowe

Komentarze

Dodaj komentarz