Wapnowanie pola / wfosigw.katowice.pl
Wapnowanie pola / wfosigw.katowice.pl

Dotacja przysluguje na zakup: wapna nawozowego odpowiadającego typom określonym w załączniku nr 6 do rozporządzenia ministra gospodarki z 8 września 2010 r. oraz środka wapnującego, o którym mowa w przepisach rozporządzenia (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z 13 października 2003 r. O dofinansowanie mogą ubiegać się właściciele użytków rolnych o pH gleby poniżej lub równej 5,5. Kosztami kwalifikowanymi są wyłącznie koszty zakupu wapna nawozowego lub środka wapnującego z wyłączeniem kosztów transportu i rozsiewania.

Jakie należy złożyć wnioski wraz z wymaganymi załącznikami: kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem opinii OSChR o zalecanej dawce CaO lub CaO+MgO, oryginał faktury zakupu wapna nawozowego lub środków wapnujących, wypełnione formularze dotyczące pomocy de minimis w rolnictwie, oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych przez OSChR, oświadczenie o uzyskanym dofinansowaniu w ramach ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie.

Wnioski należy składać w sekretariacie osobiście lub listownie na adres: Okręgowa Stacja Chemiczno - Rolnicza w Gliwicach, ul. Sowińskiego 26, 44-100 Gliwice albo drogą elektroniczną na adres: wapnowanie@wfosigw.katowice.pl

 

Komentarze

Dodaj komentarz