WFOŚiGW
WFOŚiGW

Region. WFOŚiGW wydadzą 338 milionów złotych na realizację programu "Moja woda". Cała ta kwota ma zostać przeznaczona na bezwrotne dotacje dla osób, które zdecydują się na wskazane w projekcie formy retencjonowania wody. Dzięki temu ma zostać zagospodarowana ilość wody opadowej i roztopowej w wymiarze 4 3,38 mln m3 na rok. Liczba instalacji służących zagospodarowaniu wody opadowej lub roztopowej ma wynieść aż 67,60 tysięcy sztuk. Środki wydatkowane na ten program będą aż do końca tego roku. Minimalna wartość dotacji, o jaką mogą starać się beneficjenci programu to 2 tysiące zł. W dokumencie będącym opisem programu możemy przeczytać, że: "Przedsięwzięcie powinno umożliwiać zatrzymanie wód opadowych (w tym roztopowych) na terenie nieruchomości oraz wykorzystanie magazynowanej wody tak, by nie było konieczności jej odprowadzania do kanalizacji. Na obszarach wyposażonych w systemy kanalizacji deszczowej dopuszcza się utrzymanie istniejącego podłączenia nieruchomości do kanalizacji deszczowej, przy aktualizacji warunków przyłączeniowych, które umożliwiają odprowadzenie nadmiaru wód opadowych, tylko w przypadku wystąpienia sytuacji ekstremalnych, długotrwałych deszczy lub deszczy  nawalnych (odpływ awaryjny)". 

Region. Do 26 stycznia 2024 roku do godz. 15:30 można zgłaszać wnioski w konkursie „Zielona Pracownia Projekt’2024"W ramach konkursu można otrzymać dofinansowanie stworzenia projektu szkolnej pracowni na potrzeby nauk przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, geograficznych, geologicznych czy chemiczno-fizycznych. Maksymalna wysokość nagrody nie może przekroczyć 20% kosztu całkowitego wdrożenia projektu i stanowić kwoty wyższej niż 12.000 zł

Komentarze

Dodaj komentarz