Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Region. W ramach działań na rzecz przeciwdziałania marnowaniu żywności, sprzedawcy żywności mają ważne obowiązki do spełnienia zgodnie z obowiązującą ustawą z 19 lipca 2019 roku. Do 31 marca każdego roku, sprzedawcy muszą złożyć do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach pisemne sprawozdanie dotyczące ilości marnowanej żywności w poprzednim roku kalendarzowym. Wzór tego sprawozdania został szczegółowo określony w rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska.

Dodatkowo, każdy sprzedawca żywności jest zobowiązany do uiszczenia odpowiedniej opłaty za marnowanie żywności. Termin wpłaty upływa 30 kwietnia roku następującego po roku, za który opłata jest naliczana. W przypadku przedsiębiorców z województwa śląskiego, płatność należy dokonać na specjalnie wyznaczone konto Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, prowadzone w Banku Gospodarstwa Krajowego. To istotny krok w kierunku odpowiedzialnej gospodarki żywnością i ograniczenia jej marnowania, co przekłada się na korzyści zarówno dla środowiska, jak i ekonomii.

Region. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach uruchamia program dofinansowania dla obiektów użyteczności publicznej w województwie śląskim. Program skupia się na modernizacji źródeł ciepła, instalacji fotowoltaicznych, systemów magazynowania energii, modernizacji instalacji c.o. i c.w.u., oraz termoizolacji budynków. Beneficjentami są osoby prawne działające w obszarach takich jak opieka zdrowotna, pomoc społeczna, edukacja, kultura, i inne. Dotacje mogą pokrywać do 60% kosztów kwalifikowanych, z maksymalnym wsparciem 250 tys. zł na projekt. Możliwe jest łączenie z innymi formami wsparcia. Wnioski przyjmowane są od 29.01 do 29.03.2024, z pulą 5 mln zł.


Za treści zawarte w publikacji dofinansowanej ze środków WFOŚiGW w Katowicach odpowiedzialność ponosi Redakcja.

Komentarze

Dodaj komentarz