Andrzej Grygiel / UMWS
Andrzej Grygiel / UMWS

Dobra kondycja finansowa województwa

Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie oceniła wykonanie ubiegłorocznego budżetu, co stało się podstawą do udzielenia absolutorium zarządowi. W 2023 roku wydatki sięgnęły 2,9 mld zł (przy kwocie budżetu sięgającej ponad 2,7 mld zł). Ogółem plan dochodu wyniósł 102 proc., a wykonanie budżetu ponad 92 proc. Szczególnie istotny jest fakt, że od 2013 roku dochody własne województwa wzrosły dwukrotnie.

Inwestycje w transport i ratownictwo

Wśród najważniejszych inwestycji w regionie nadal dominują te związane z transportem, łącznością oraz infrastrukturą drogową. Radni przeznaczyli również środki na dofinansowanie zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych i sprzętu dla Ochotniczych Straży Pożarnych.

Walka z hałasem i wywłaszczeniami

Sejmik podjął również uchwałę dotyczącą przeciwdziałania i walki z hałasem w województwie śląskim. Uchwała zakłada m.in. budowę kolejnych ekranów akustycznych w najbardziej newralgicznych miejscach. Ponadto radni przyjęli apel w sprawie wsparcia dla osób zagrożonych wywłaszczeniami, postulując m.in. przyznawanie odszkodowań według wartości odtworzeniowej oraz skrócenie terminów wypłat.

Nowy radny w Sejmiku

Skład Sejmiku powiększył się o nowego radnego – Adama Lubasa, który objął mandat po Katarzynie Stachowicz, która została posłanką.

Komentarze

Dodaj komentarz