Po naszymu

Godki ło boczoniach

Noreszcie ku nom prziszła ta prawo wiosna, co my jom już łod poły zimy wyglondali! Wszystek sie wele nos zielyni, szkowronki a czajki już som, a terozki ludzie czekajom na reszta ptoszkow ze ciepłych ...

Po złoto do Rusyjie

Na początku 70.lot robiła sy mnom tako jedna kamratka Zonia, co sie narodziła we Wrocławiu we 50. latach. Jeja familijo prziciongła tam po II wojnie ze Wschodu, ale skond, tegoch sie jednako łod ni ni...

Aprilisowo buła

Mój kamrat Darek to je łogromnie wesoły chop a rod robi szpasy, ale czasym tyż niy zno umiaru i to sie przeciw niymu łobraco!

Ło poetach – wierszokletach i wiośnie

Downoch sie ze kamratkami z Koła Poetow niy widziała, ale słysza, że coś tam jednako jako dycki rychtujom, a co z tego bydzie dowiym sie dziepiyro jak sie spotkomy. Myśla, że to bydzie prawo gościna p...

Piykno godka na Wielkanoc

Dzisio wom łopowiym jedna godka, cożech jom za bajtla słyszała. We tamtych hańdownych czasach po ziymi chodziły roztomańte straszki: utopki, połednice, strzygi, mamuny, jaroszki, diobły a smoki, co lu...

Przisłowia ło klachach

Jeszczech niy słyszała ani jednego ślonskigo przisłowio ło klachach, ale Polocy majom ich doś trocha, jednako to niy znaczy, że Ślonzoki niy klachajom, jo se myśla, że praje je na łopy!

Wiela jeszcze łostało ze moji baby

Łostatnimi czasy jo mało kaj ida, ale we Nowy Rok byli u nos znajomki powinszować, a potym wsadzili mnie do auta, a zawiyźli do sia. Dziepiyro przed swojom chałpom mi padali, że majom byzuch ze zagra...

Dziyń handlowca

Chocioż czynsto po sklepach chodzymy, to mało myślymy ło ludziach, co nos tam łobsługujom. A łoni tyż majom swoji świynto poczontkiym lutego.

Francik a Wiluś

Francik a Wiluś – tak sie mianowały dwa wyżarte kociska łod moji kamratki ze roboty. Magda ze chopym dziecek ni miała, bezto te koty to sie u nich miały lepi jak kaj indzi bajtle!

Prziniyś popioł do dom

U nos sie godało tak: Jak idziesz posuć gowa popiołym, to go prziniyś do dom! Bo nikere babeczki, co chciały gryfnie wyglondać, to zaroz za rogiym tym popioł ze czoła rynkom abo taszyntuchym wytrził...

Lutowi świynci

Downi to we lutym ludziska fest świyntowali, bo tyż świynta były co pora dni, jedne za drugim. Jak sie zaczło 2 lutego łod Matki Boski Gromnicznej to sie kończyło na świyntym Macieju.

Bogaty abo majyntny

Bogocze byli na tym świecie i dali bydom, ale jak bych sie tak Wos spytała, kerego do sie uznać za bogocza, to isto łod każdego bych słyszała co inkszego. Jedyn by padoł, że to je chop, co mo kupa pin...

Wszyski moje starki

Normalnie dziecka majom yno dwie starki, jedna mamulka łod tatulka, a drugo łod mamulki, a jo, krom tych dwóch miałach ich jeszcze pora, a rada ich do dzisio spominom.

Pocieszno kolynda

Tako pocieszno kolynda przidarziła sie naszyj familiji tak ze dwa lata po drugij wojnie, kej mie jeszcze na świecie niy było!

Łod Godów aż do Trzech Kroli

Za moich modych czasow tak dugo trwały zimowe feryje. Teroz dziecka majom feryje troszka niyskorzi i ło tydziyń wiyncy frajnego czasu, ale małokedy wtynczos je śniyg, a my go mieli praje dycki! Jo rad...

Juzaś momy nowy rok na karku

We naszyj familiji dycki sie czeko na Godni Świynta już na podzim, a kole Mikołoja godomy, że to już ni ma daleko.

Sznita ze fetym po chińsku

Moja kamratka robi we gminie, kaj to wom niy powim, ale łopisza jeji cufal. Ta gmina społpracuje ze jednym miasteczkiym ze połednia Francyje.

Betlejymsko gwiozda a łostrokrzew

To som dwie piykne rośliny, co sie sam u nos przijyny. Jedni to se ani niy umiom przedstawić Godnich Świont bez tyj gwiozdy betlejymski (co i tyż poinsetia godajom).