Po naszymu

Jako sie downi piwo warziło

Niy myśla sam rozprowiać ło jakim browarze, yno łowarzyniu piwa w doma do swoji potrzeby. Teroz je chłodek, bezto sie ani tak fest pić jeszcze niy chce, ale jak przidom hyce to sie wszystek zmieni!

Dobro szwigermuter

Piontego marca przipado Dzień Teściowej. We nikerych familijach to je wielgi świynto: syńdom sie ziyńcioszki a synowe, kupiom mamulce kwiotki, pogratulujom, wyściskajom a potym se społu siednom ku ka...

Chudy jak Rync

Za starej Polski Żory były miastym całom gymbom! Miały tyż sond grodzki, jednako dzioły sie tam rzeczy poważne i śmiyszne, jak ta historyjo, co jom chca wom łopisać!

Harynek a Popielec

Moja starka rodym ze Jejkowic łogromnie rada bojała ło tym , jako to było za jejich modych lot. Przed piyrszom wojnom czasy nojlepsze niy były, ale ludzie sie radzi weselili i żodnej muzyki niy łopuś...

Zimowe starości

Bez zima to je tak: Jak je śniega za tela, to je źle, ale jak go ni ma, to je jeszcze gorzi!

Po naszymu

Dziecka mało ło tym myślom, ale dobrze ło tym wiedzom! Nojlepszy je jak starziki miyszkajom śnimi abo kajś po blisku, bo mogom se iść pouskargować starce jak tatulek abo mamulka na nich nawrzeszczom, ...

Ze modym ciynżko sie dogodać

Moja kamratka Irma porzad robi we tyj samej firmie, co my w ni kejś łobie robiły, bo łostało i jeszcze dwa lata do pynzyje. Nikedy sie jednako na ta swoja robota uskarguje! Niby ni mo ciynżko, bo kadr...

Znak łod Anioła

We kolyndowe wieczory ludzie śpiywali kolyndy a starki bojały dzieckom roztomańte łopowiostki ło Ponboczku. Jedna Wom sam zaroz przipomna, istoście jom słyszeli, ale posłuchać po drugi niy zawadzi!

Szczworty krol

Jak sie Dziecionteczko narodziło, to go chcieli nawiydzić aże sztyry krole ze dalekich krajów, było im Kasper, Melchior, Baltazar a Atraban.

Wilijo jak u naszej starki

Jak żech we łońsko Wilijo stanyła rano, prziszło mi do gowy, że se narychruja dzisio dokładnie tako sama wilijno wieczerzo jak nasza starka, yno jak żech pojrzała do byfyja, toch już tako isto niy był...

Siedmioraki fach a łosmo biyda

Jeszcze przed drugom wojnom wiela było bezrobotnych, co sie chytali kożdej roboty, jako na miejscu znodli. Ło nich sie godało, że majom siedmioraki fach a łosmo biyda!

Zachciywny łosioł

We jednej wsi żyli starzik a starka. Ni mieli dziecek, a miyszkali yno ze starym łosłym, co u nich telki lata na polu robił. Przoli mu łogromniście a dogodzali jak mogli, bo to była jedyno żywo stwora...

Bergmoński szpasy

We siedymdziesiontych latach uczyłach sie we Rydułtowach, a jedna moja kamratka miała starszo siostra, co sztudyrowała geologijo we Krakowie. Ta sztudyntka musiała mieć kajś praktyka, bezto prziszła n...

Jak kupujom chopy

Naszym chopeczkom sie yno zdo, że poradzom nakupić dobrze a tanio, ale to ni ma prowda! Roztomiłe panoczki, to sie ni ma na mie co gorszyć, bo mom prawie!

Cichy złodziyj

Teroz tyż sie słyszy, że keregoś łokradli abo ło tym we gazetach napiszom, ale piyrwej tyż niy było lepi. Jak kura sie straciła bez dziyń, to ludzie powinowali Cyganow, bo żodnymu do gowy niy prziszło...

Jako to je ze wekslami?

Dzisio bydzie tymat do babow, ale niy zawadzi, jak go se chopeczki tyż poczytajom!

Mój chop był... szporobliwy!

Roz na rynku we Żorach spotkały sie dwie kamratki. Milka pora miesiyncy nazod pochowała chopa a porzad chodziła markotno, bezto Zofija chciała jom pocieszyć a padała:

Gdo to był?

Tak z rok po drugi wojnie moja mamulka dostała robota we sklepie spożywczym, kaj robiła jeja kamratka.

Kloc wusztu

To było tak bez dwaścia lot nazod, jak już my mogli ofen jeździć do tych Rychtik Fajnych Niymcow. Nasza somsiadka - starka Dulymbino pojechała nawiydzić swojigo brata Zeflika do Essen.