Po naszymu

Wybroł żech ksionżka

Ksionżka w życiu człowieka zajmuje ważne miyjsce i jak długo życie na ziymi istnieje, tak dycko je pisoł, czytoł i dalij bydzie je pisoł i czytoł. Keby niy ksionżka, nic by my niy wiedzieli, co sie ki...

Flidrowy miesionc

Kwitnom flidry na całego, w lufcie woniu co niymiara. Jednak nojwiyncyj go po majowyj burzy, kiedy dyszczyk odświyży młode płatki, a słoneczko swojim ciepełkiym je wypieści.

Noc poślubno na posku...

Downo żech sie tak niy uśmioł jak na ostatnim miydzyszkolnym konkursie gwarowym w Raciborzu, ale po koleji: zeszły tydziyń, 26 kwiytnia, w szkole nr 7 w Raciborzu odbył sie V Powiatowy Konkurs Gwary Ś...

Połednica

To, że słoneczko jest potrzebne do życio, niy trzeba żodnymu tłumaczyć. Cołko prziroda wiy, że słoneczko jest życiodajne, totyż kożdo roślina nastawio swoji listki ku nimu i kielichy kwiotkow tyż do n...

Kukawka

Jednym z ptokow, kery już tak naprowda zwiastuje wiosna, jest – kole jaskołki – kukołka. Na Ślonsku czynsto godajom na nia kukawka.Kuko yno samiec, kery chce sie swojim głosym przipodobać ...

Boczonie na pynzyjo!

Momy niby wiosna, ale na ta prawdziwo przidzie nom chyba jeszcze poczekać. Co tu dużo godać: „kwiyciyń, plyciyń sztyjc przeplato, roz jest zima, roz zaś lato”. Dobrze, że jeszcze ni ma tak...

Po zajonczku

Fajne som dycko świynta wielkanocne, yno wielko szkoda, że tak gibko przeleciały. Teraz jak człowiek na pynzyji, to – idzie pedzieć – cołki czas świyntuje, ale to sie tak yno godo, bo poko...

Lyki z Bożyj aptyki

Dycko pod koniec zimy nojwiyncyj chorob sie chyto człowieka, bo to tako rostomajnto pogoda tymu sprzijo. Starzi ludzie dycko sie radujom, jak już tyn marzec sie skończy, bo tako powiarka: &#...

Wiosynne roztopy

Jakoś ta zima długo trzimie, ale tyż prziszła niyskorzij, to ni mogymy chalatać teraz. Słońce jednak coroz wyżyj i swoji robi. Na wszystkich stawach za chwilka straci sie lod i bydzie kaj te marzanny ...

Bula

Kto mi powiy, że ani roz w szkolnych latach niy uciyk z jakijś lekcyje, to i tak niy uwierza. Godało sie za mojich czasow na wagary „bula” i powiym, żech tyż ni ma świynty i czasym sie na ...

Żodyn ciaprok

Chneda sie zacznom po szkołach rostoliczne konkursy naszyj godki ślonskij i juzaś przida dran. Dycko mie proszom na taki konkursy, żebych jako juror ocynioł ta uczniowsko godka. Już mom piyrsze zapro...

Wyndkorze

Ryby już ludzie chytali od początku swojigo istniynio. Jak yno zaczli na dwóch szłapach chodzić, to niy wiedzieli, co z rynkami robić, ale wartko sie kapli, że idzie w nich rostoliczne narzyndzi trzim...

Gupiki

Niyjedyn z nos za dziecka zaraziył się hodowlom rybek w akwariumach. Nikerzi chowali te rybki, ale jak zaczły krepować jedna po drugij z przefutrowanio, to gibko o tym zapomnieli i chyciyli sie ins...

Żołte tynory

Gołymbiorze to majom rychtyk ptoka, jak go trzimiom w rynce, zaś kanarkorze majom ptoki w klotkach. Wszystki ucichtowane kanarki pochodzom od dzikigo kanarka (Serinus canaria), kery do dzisioj żyje na...

Szkaciorze

Dużo idzie godać o rostolicznych „ptokach”, „fiołach”, „fimlach” i inkszych „filipach”, kere siedzom kańś głymboko w niyjednym z nos. Niy mom tu na myśl...

Gwoździe do truły

Niy wiym, kto to wynochwiył te cmankanie, ale wiela z tym utropy ludzie majom, to yno ci wiedzom, kerzi chcom to ciepnyć.

Kulwisia

Lojzikowi minyło trzinoście lot i teraz chojinka była na jego głowie. Już łońskigo roku som przismyczył z lasa szumny świyrczok. Wszystkim sie podoboł, bo jak go wstyrczyli do sztyndra i na ryczka pos...

Adwyntowo gonitwa

Bez połtora roku, co pomiyszkuja w Niymcach, zdążyłach już mocka nowych i ciekawych rzeczy łobadać. Spomiarkowałach na tyn przikłod, że Niymcy to festelnie niyciyrpliwy noród. Niy poradzom czekać!

Łostuda z geszynkiym

Jak kery mo urodziny abo inkszo rocznica, fajruje, dostowo kwiotki i rostoliczne geszynki od swojich bliskich i przijocieli. Kwiotki zawsze radowały i dalij radujom, bo to wiadomo, że ludzie p...

O Zefliku z Ryjmer-gruby

„Krowski ślyp” to była ciynżko lampa z blyndom, kero wytrzimała cołko szychta świycić. Chyba że sie jom otworziło i cygareta śnij odpolało. Trza było pierzinym pozor dować, coby cie kery n...