Po naszymu

Dwadzieścia pięć na pazura

Jak żech chodziył do szkoły, to sie niy szło doczekać na feryje, yno sie liczyło dni do końca roku szkolnego, kiedy te świadectwa rozdajom i frąknie sie taszom do kąta. Niyroz sie myślało o tym, żeby ...

Szpera

Do starych zwykow, kere sie tyczom żyniokow, a kery najwiyncyj jest praktykowany na wsiach, należy „szpera”, „szlaban” abo tyż „zastawka” – w rostomajntych st...

Weselne kołocze

Jak żech już pisoł o żyniokach, to trza tyż wspomnieć o inkszych weselnych zwykach na Śląsku, bo łone na pewno niy zaginą.

O żyniokach

Znocie chyba tako śląsko wyliczanka: „Młodo pani pod brelami, młody pon pod krykom, roz dwa trzi, gonisz ty!”.

Boli-oczka

Ni ma chyba takigo człowieka na świecie, kery by w świynto naszych mamulek niy pomyśloł chocioż na chwilka o tyj, kero go na świat wydała, słożyć życzynia i kwiotkiym uradować ta umiłowano istota.Jak ...

Klucze do Europy

Musza wom pedzieć, że od tych rostolicznych konkursow gwarowych w szkołach to sie chyba niy wymigom. Sztyjc mie kańś zaproszajom, z czego żech jest rod, bo mi sie przipominajom moji szkolne lata i zar...

Siwek – cz. II (ostatnia)

Siwek na szczyńści coroz bliżyj był przi nich. Kark ku nim naciągo tak, że już dech jego czuli.

Siwek – cz. I

Bydzie chnet sto lot tymu, jak na Ryjmergrubie robiyli dwaj kamraci: Hanek i Zefek. Hanek miyszkoł w Popiylowie, a Zefek w Radziejowie. Fedrowali na tym samym filorze, Hanek był hajerym, zaś Zefek by...

To ci wieprzek!

Wiosna już momy na dobre, totyż pokusiyło mie przejechać sie na kole dołokoła naszego „morza rybnickigo”. Jak żech prawie przejyżdżoł te miejsce, kaj kiejsik płynyła rzyczka Gzelka, przipo...

Oszkubany cilip

Jak żech rano szoł kury wypuścić, ujrzoł żech na płocie cołko banda cilipow, kero sie wadziyła miyndzy sobom i taki butel robiyła, aże gynsipympkom uszy wiyndły. Taki same larmo robiyły – jak pa...

Kwiyciyń plyciyń!

Kwiyciyń plyciyń sztyjc przeplatoRoz jest zima, roz zaś lato!Tak nasze starziki godali i tak do dzisioj łostało. Roz słoneczko grzeje, za chwilka zaś mokrym śniegiym sypie i zaroz zima człowieka biere...

Czorny boczoń

Dzisioj to tam żodyn niy wierzy, że to boczonie dzieci przinoszom, ale za mojich cielyncych lot to yno boczonie sie tym porały.

Jo już je w Unii

Mom nadzieja, żeście jeszcze o mie niy zaboczyli. O mie, to znaczy o Cili, kiero po Józiku, a przed Utopkiym bez pora lot na tyj zadnij stronie „Nowin” gwarą śląską do Wos pisała. Fest dłu...

W marcu jak w garcu

Marzec to jest taki potrzaskany miesiąc, niy dziwota, że od niypamiyntnych czasow utarło sie powiedzynie: w marcu jak w garcu.Dużo prowdy w tym jest, bo i pogoda jest rostomajnto, no człowiek sie tyż ...

Radio na byndale

Siodmego marca pizło gynał piyńćdziesiąt lot, jak umrził wielki Ślązok, Stanisław Ligoń. Napisoł dużo łosprowek w naszyj godce, miyndzy inkszymi „Bery i bojki śląskie”.

Z żółtom tulpom – cz. II

Za chwilka Hyjdla godo utopkowi do ucha:– Podź Baśko symnom do haźla, bo ta bonkawa i lemuniada swoji robi. Takim knifym nasz Wiluś dostoł sie do babskigo haźla. Hyjdla zaroz zaczła „...

Z żółtom tulpom – cz. I

Było to rano, osmego marca w sześdziesiontym roku, jak utopek Wiluś obudziył sie w swojim paruszowskim stawie po długszym odpoczynku zimowym. Wiosna prziszła doś wczas i po lodzie, kery tyj zimy był c...

Babski comber

Jeszcze niy tak downo, w czasach, kiedy nasze starziki byli młodzi, Ślonzoki sie umieli jakoś bardzij hucznie bawić w zapusty. Chocioż niyroz biyda zaglondała do garca i rostoliczne chorobska tropi...

Niydzielne narciorze

Jak żech w sobota widzioł bez miasto jechać auto z przipnytymi nartami na dachu, to mi sie zarozki wspomniało o takich dwóch słowach: niedzielne narciorze.

Gromnica – zimy połowica

W czasach kiedy świat niy był taki zatruty przez ta wielko chymia, kiedy po niebie niy lotały żodne satelity, kere umiom dzisioj z wiyrchu cołko kula ziymsko połoglondać i pogoda przewidzieć naprzod &...