Archiwum / Grzegorz Matusiak
Archiwum / Grzegorz Matusiak

Początki idei ekonomii społecznej sięgają XIX wieku. Jednak na przestrzeni kolejnych dekad, sektor ten stał się ważną częścią wielu gospodarek europejskich. Od początku swojej działalności kierują w szczególności wsparcie na rzecz grup defaworyzowanych i dotkniętych społecznym wykluczeniem. Aktualne prace nad ustawą o ekonomii społecznej i solidarnej są w trakcie szerokich konsultacji, zarówno ze środowiskami i organizacjami trzeciego sektora jak i pracodawcami, którzy uczestniczą w działaniach na rzecz integracji społecznej i zawodowej.

Nowa ustawa pozwoli określić oczekiwane reguły współpracy pomiędzy administracją publiczną i sektorem ekonomii społecznej, np. w kwestii świadczenia usług społecznych użyteczności publicznej a także realizacji zadań w zakresie rozwoju lokalnego. Uważam, że w coraz większym stopniu sektor ekonomii społecznej powinien aktywnie uczestniczyć w tworzeniu sieci na rzecz profesjonalizacji i realizacji projektów z udziałem organizacji non-profit, pracodawców i samorządów lokalnych. W ramach ustawy o zamówieniach publicznych, ważnym instrumentem, wspierającym podmioty ekonomii społecznej są mechanizmy stosowania klauzul społecznych i środowiskowych, które efektywnie wspierają realizację określonych polityk społecznych.

Przypomnę, przykład z naszego środowiska, służący budowaniu i tworzeniu warunków do integracyjnej działalności przedsiębiorstw społecznych. Dzięki odpowiedzialnemu podejściu Władz Godowa i Powiatu Wodzisławskiego, działalność Centrum Integracji Społecznej w Godowie przy ul. 1 Maja 66, w ramach projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, będzie służyć społeczności lokalnej i subregionalnej.

Komentarze

Dodaj komentarz