ZUS Beata Kopczyńska jest regionalną rzecznik prasową  Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w województwie śląskim
ZUS Beata Kopczyńska jest regionalną rzecznik prasową Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w województwie śląskim

Czy muszę powiadomić ZUS o zmianie miejsca pobytu, zamieszkania? Na kilka miesięcy wyjadę do do domu rodziców, by się nim opiekować pod ich nieobecność? Wyjazd nie będzie kolidował z prowadzeniem mojej działalności gospodarczej, bo jestem graficzką komputerową. Słyszałam, że muszę o swoim nowym miejscu zamieszkania powiadomić ZUS, dlaczego, skoro nie spodziewam się żadnej korespondencji z ZUS, ani też nawet w trakcie choroby, gdyby się pojawiła, nie zamierzam brać zwolnienia lekarskiego.

Dane adresowe są dla nas bardzo istotne. Korespondencję, którą wysyłamy do naszych klientów, kierujemy na ostatni wskazany przez nich adres. Oznacza to, że jeśli adres nie jest aktualny, a my wyślemy na ten adres korespondencję, to chociaż nie trafi do adresata, to będzie doręczona skutecznie. Skutki jej doręczenia będą obciążały klienta. Dlatego - abyśmy mogli dostarczać korespondencję na właściwy adres – należy zgłaszać nam każdą jego aktualizację, w tym także zmianę adresu elektronicznego. Jednoznacznie wskazuje na to art. 41 Kodeksu postępowania administracyjnego, w którym czytamy, że w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Bywa też tak, że ktoś przeniesie się już na stałe w inne miejsce i nie zmieni tego w ZUS ( to inna sytuacja niż ta, którą Pani opisuje), wówczas z taką korespondencją potencjalnie może się zapoznać osoba do tego nieuprawniona, która zamieszka pod tym adresem. Może to spowodować szkody materialne i niematerialne, w tym tak poważne jak kradzież tożsamości, nadużycia i straty finansowe lub naruszenie dobrego imienia. Dlatego przy każdej zmianie miejsca zamieszkania, czy dłuższym pobycie pod innym adresem, warto poinformować o tym urząd.

W styczniu 2022 kończę 65 lat, teraz jestem wcześniejszym emerytem. Chciałem wiedzieć od kiedy mogę dorobić do emerytury dowolną kwotę ?

Zasady ograniczania bądź zawieszania świadczeń z uwagi na dodatkowe przychody dotyczą wcześniejszych emerytur, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych oraz rent. Z chwilą uzyskania prawa do emerytury powszechnej zasady te nie obowiązują. W zależności od rodzaju świadczenia, moment w którym zawieszalność przestaje obowiązywać, jest inny.

Jeśli więc pobiera Pan obecnie wcześniejszą emeryturę, to może Pan zarabiać bez ograniczeń od miesiąca, w którym ukończy Pan wiek emerytalny. Natomiast w przypadku pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinnej lub nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego może Pan zarabiać bez ograniczeń od daty uzyskania uprawnień do emerytury z powszechnego wieku emerytalnego.

Mam własną firmę – biuro tłumaczeń, dodatkowo pracuję jako nauczycielka. Chciałabym skorzystać z uprawnienia jakie daje mi praca w szkole i przejść na świadczenie kompensacyjne, czy w związku z tym muszę zlikwidować działalność gospodarczą, czy wystarczy ją zawiesić i do kiedy należy to zrobić?

Świadczenie kompensacyjne będzie przysługiwało tylko wtedy, jeśli ostatnią aktywnością zarobkową będzie praca nauczycielska w wymienionych w ustawie jednostkach. Otrzyma je Pani zatem, jeśli od ustania stosunku pracy na stanowisku nauczyciela do momentu, w którym zgłosi Pani wniosek, nigdzie nie będzie Pani pracować, ani nie będzie Pani prowadzić własnej działalności gospodarczej. Dla celów ustalania prawa do świadczeń NSK zawieszenie działalności jest traktowane na równi z jej zamknięciem. Podsumowując: jeśli pracuje Pani jako nauczyciel i równocześnie prowadzi Pani działalność gospodarczą, a chce Pani skorzystać z nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, to powinna Pani wykonać poszczególne czynności w następującej kolejności najpierw należy zlikwidować lub zawiesić działalność gospodarczą, następnie należy rozwiązać stosunek pracy w charakterze nauczyciela, a dopiero wówczas złożyć wniosek o nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.

Komentarze

Dodaj komentarz