Pixabay
Pixabay

Pozwoli to na stałe zaopatrzenie posesji w wodę oraz uniknięcie jej niedoboru w przypadku wystąpienia zjawiska suszy.


W okresie letnim, w związku z niedoborem opadów atmosferycznych, bardzo często dochodzi do zjawiska suszy. Prowadzi to do obniżenia poziomu wód gruntowych i niedoboru wody w studniach przydomowych. W konsekwencji  mieszkańcy, którzy korzystają wyłącznie z wody w studniach, narażeni mogą być na długotrwały deficyt wody.

Zadania własne gminy obejmują sprawy wodociągów i zaopatrzenia w wodę.Podmiotem, któremu gmina Godów powierzyła na swym terenie wykonywanie zadania zbiorowego zaopatrzenia w wodę, jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śląskim. PWiK to główny administrator sieci wodociągowej na terenie gminy Godów, który obsługuje wszystkie sołectwa. 

PWiK dostarcza wodę do ok. 95 % nieruchomości. Drugim administratorem sieci jest Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji - dla sieci zasilającej część budynków na terenie sołectwa Gołkowice.

Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest obowiązane zapewnić budowę urządzeń wodociągowych (sieci) ustalonych przez gminę w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, a następnie dostarczać wodę. W ten sposób gmina Godów spełnia zapis ustawowy polegający na zapewnieniu zbiorowego zaopatrzenia w wodę.

- Jednakże to mieszkańcy gminy sami odpowiadają za przyłączenie własnych budynków, posesji do sieci wodociągowej. Mając na uwadze powyższe, apeluję do mieszkańców, którzy korzystają wyłącznie z wody w studniach, o jak najszybsze podłączenie posesji do sieci wodociągowej - apeluje wicewójt.

Komentarze

Dodaj komentarz