JAS-MOS
JAS-MOS

Jesteśmy już po Walnym Zgromadzeniu, czyli po podsumowaniu naszej działalności za 2022 rok. Ubiegły rok przyniósł nam kolejne wyzwania. Po uporaniu się z trudnościami organizacyjnymi, jakie nam przyniosła pandemia Covidowa to na początku ubiegłego roku przyszły problemy związane z wojną na Ukrainie oraz od połowy roku walka z inflacją i dynamicznym wzrostem cen. Pomogliśmy rodzinom, emigrantom uciekającym przed wojną. Pomoc, jakiej nasi członkowie spółdzielni, Rada Nadzorcza oraz Zarząd i pracownicy spółdzielni nieśli jest nieoceniona. Za ten wielki dar serca, pokaz zaradności i szczodrości bardzo wszystkim dziękuje. Wojna w Ukrainie wywołała też kryzys energetyczny, na skalę jakiej dotąd nie doświadczyliśmy. Z każdej strony docierały do nas informacje o problemach z dostępnością na rynku węgla, gazu i bardzo wysokim wzroście cen nośników energetycznych. Nic więc dziwnego, że ostatnie miesiące były trudne dla nas. Budziły obawy o przyszłość u większości z nas. Przed nami stanęły nie lada wyzwania i musimy się z nimi wspólnie zmierzyć zwłaszcza w związku z szalejącą inflacją. Konsekwencją obecnej sytuacji światowej są podwyżki kosztów ogrzewania oraz kosztów materiałów i usług. Mimo że w tych kwestiach Zarząd ma bardzo ograniczony wpływ, to staraliśmy się w ubiegłym roku zrobić wszystko, by ta trudna sytuacja nie dotknęła Państwa. W 2022 roku utrzymaliśmy poziom opłat z funduszu eksploatacyjnego i remontowego w zaplanowanej wysokości i wykonaliśmy prawie 100% zaplanowanych zadań.

To, co najważniejsze sytuacja finansowa Spółdzielni Mieszkaniowej „JAS-MOS” jest bardzo dobra, a płynność finansowa umożliwia regulowanie zobowiązań własnymi środkami i nie wykazuje żadnych zagrożeń dla kontynuowania działalności w kolejnych latach. W naszej Spółdzielni występuje, trwała równowaga ekonomiczna i nie występują obecnie żadne przesłanki wskazujące na jej zagrożenie. Dochody Spółdzielni Mieszkaniowej „JAS-MOS” stanowiące wynik pomiędzy przychodami a kosztami realizowanej działalności gospodarczej wykazane w rachunku zysków i strat w wysokości 1 812 281,43 zł zostały przeznaczane w oparciu o decyzję członków Spółdzielni, wyrażoną w formie uchwały Walnego Zgromadzenia na zasilenie funduszu remontowego, zasobowego oraz na pokrycie kosztów eksploatacji i utrzymania poszczególnych nieruchomości w zakresie obciążającym członków Spółdzielni w roku 2022 i latach następnych.

Zarząd Spółdzielni pragnie podziękować Członkom Spółdzielni i wszystkim Lokatorom, którzy na co dzień współpracują z nami i naszymi pracownikami. Dzięki Państwa aktywności, zgłaszanym wnioskom, uwagom oraz propozycjom, poprawiamy jakość naszych usług. Dziękuje też za pomoc okazanie serca, udzielnie wsparcia rzeczowego od przysłowiowego chleba poprzez sprzęt domowy i meble dla rodzin z Ukrainy. Zarząd Spółdzielni korzystając z okazji, pragnie serdecznie podziękować wszystkim członkom Rady Nadzorczej, którzy aktywnie uczestniczyli w jej pracach. Pragniemy bardzo mocno podziękować tym członkom Rady Nadzorczej, którzy w ubiegłym roku skończyli swoją pracę, a także tym którzy już obieli swoje obowiązki w zeszłym roku. Dziękuje też pracownikom, począwszy od administrowania i utrzymania porządku i czystości, zachowania dobrego stanu technicznego urządzeń i budynków, prowadzenia inwestycji, remontów i modernizacji, poprzez czuwanie nad aspektami finansowymi, księgowymi i rozliczeniami kosztów oraz czynszów, a kończąc na obsłudze prawnej, ochronie mienia, czy ochronie danych osobowych. To zespół świetnych fachowców oddanych naszej Spółdzielni i za ich codzienną pracę na rzecz Spółdzielni i lokatorów składamy im podziękowania.

Prezes Zarządu SM ,,JAS-MOS” Piotr Szereda

Komentarze

Dodaj komentarz