post image
Elżbieta Grymel

- Dobrze, żech cie potkała – padała - tyś je mōndro dziołcha, bo cie gupi ksiōndz niy krzcił, to możnej mi co poradzisz!

- Co też sie wōm stało starko? - spytałach sie, bo cosik we tyj tajymnicy mi niy sztimowało.

- Ty se przedstow dziołcho, jo widziała tego drona! Tyn pieron lotoł nad naszymi świytojōnkami! Tam a nazōd, jak ta masara nad miynsym!

- Jako to je, że sie starko na tym znocie, bo jo tako maszyna widziała yno we telewizorze, a na żywo jeszcze niy…

- Wiysz dużo by tu trza godać! To wszyjstek pokozoł mi tyn mōj prawnuczek Wojtuś! Jo ś nim we te gry ciupała, bezto wiym, jak tako maszyna wyglōndo!

- Ȏ toście sōm starko mōndrzyjsi jako jo! – robiłach se troszka szpasy, ale na szczyńści starka sie niy kapła.- Jobych sie wylynkała – padałach - bo te maszyny poradzōm ludzi wyszpiegować! Jak na drugi roz sie wōm taki ciurstwo na zegrōdce pokoże, to dzwōńcie na policyjo!

- A ty myślisz, że co jo zrobiyła? – ȏdpedziała starka. – Tam jakiś mody panoczek, tak mi sie po głosie zdało, bez kwilka suchoł, ale potym mu sie isto zdało, że coś bałamōnca, bo na mie ryknoł, cobych nojprzōd wyczyrstwiała, a potym dziepiyro na policyjo zwōniyła! Padoł, cobych wiyncy ze takōm gupotōm niy zwōniyła, bo ȏn mi nic pōmōc niy mōże! Wiysz dziołcho, mie aże sztopło: niby taki panoczek władza, a taki gupi! A dzisio zaś tyn drōn bōł na zegrōdce, lotoł tam ze szczwierć godziny, a potym sie kajś straciył! No i co jo mōm robić? Jakbyś ty na ta policyjo zazwōniyła, bo sie lepszy wygodosz, co?

No to jo bōła we saku, bo niy chciałach starce odkozać, coby se niy pomyślała, że jōm tyż mōm za gupio a naprano. Ale ȏ czym jo miała godać ze tym policjōnym, jak jo nic niy widziała? Bezto poszły my ȏbie ku jeji chałpie. Już na placu dało sie słyszeć taki brzynczyni , a tym drōn lotoł tam a nazōd nad rajōm starczynych świytojōnkōw! Już żech chciała zwōnić na policyjo, ale patrol sōm sie znod, bo ze drugi strōny płotu ȏpolała sie na słōneczku modo rechtōrka ze gimnazyjum! To ȏna zazwōniyła, że keryś jōm tym drōnym napasztuje! Policjanty drōn chycili, zaaresztowali, a zaczło sie dochodzyni! Starczyn prawnuczek niy bōł bez winy, bo ȏn ze kamratami tego drōna zeszykowoł, a potym go wyprōbowywoł !

My za bajtli tacy wrazidlaci niy byli, chocioż „niy pamiynto woł jak cielynciym bōł”!

Grymlino

Komentarze

Dodaj Komentarz