post image
Elżbieta Grymel

Na izbie przijyńć ani wielach niy czakała, bo za ćwierć godziny prziszoł mody dochtōrek, popytoł sie jako dłōgo mie te chorōbsko mynczy, a potym przepisoł kroplōwka ze lykami ôd bōlu. Za nim prziszły dwie szwestery, jedna mi krew pobrała do badanio, a drugo miała ta kroplōwka podłōnczyć, ale porzad jōm kajś wołali, beztōż tam żech kupa czasu zmitrynżyła. Na kōniec zakludziyli mie go izby ôbserwacyje, kaj już leżeli dwa starsze panoczki: na ôko jedyn taki stary jako jo – pod kroplōwkōm na serce, a drugi tak dobrze po 70-tce  - pod tlynym. Tyn drugi chop mi pora razy strachu nagnoł, bo zdało sie, że już niy dycho. Potym tego modszego chopa do dōm puściyli, a tymu starszymu tlyn wziyni, bezto doł sie sy mnōm do godki:

- Paniczko – padoł - jo sam je już piōnty roz ôd Godnich Świōnt, dycki mi tlyn abo kroplōwka dajōm, a potym do dōm poślōm nazod, a jo bych rod do tego szpitala szoł, a na pora dni sam ôstoł, bo jo je sōm w dōma i jak bych sie ôbalył, toby żodyn ô tym niy wiedzioł!

- To ni mocie panoczku żodnej familije sam na miejscu? – dziwowałach sie.

- Ale mōm sam jednego syna, co miyszko na drugim ôsiedlu, ale co s tego jak ôn je sztyjc zarobiōny! Jakby niy te telefōny, toby my sie ani roz we tydniu niy słyszeli, ale dobre i to! Po robocie to syn chodzi jeszcze na priwatki robić, bo tyj wypłaty majōm mało, bezto, że jego baba roboty niy znodła, a teroz sie jeszcze rozniymogła! Ale to je dobro dziołcha, bo dycki roz we tydniu mi posprzōnto, a jak czasym jako babōwka upiecze, to tyż kōnsek starzikowi prziniesie! Dziecek majōm trzech szkolorzi, ale jak sie u starzika pokożōm to je świynto, bo ôni wolōm te kōmputery, a radzi grajōm na nich, a u mie tego ni ma, to ô czym bydōm ze starym dziadym godać? – uskargowoł sie.

 To je prowda, ze jednej strōny mōmy sie lepij, bo kupić se mogymy wszyjstek, co yno chcymy! Ale ȏstatnimi czasy fest we sklepach podrożało, bezto wiyncy piniōndze trza zarobić! Skuli tego frajnego czasu ni mōmy, bezto te nasze syniory sami w dōma siedzōm, a je im markotno! Jednako nojgorsze je to, że świat sie naôkoło raduje a ȏni ni majōm do kogo gymby ôtworzić!

Grymlino

Komentarze

Dodaj Komentarz