Po naszymu

Po naszymu

Jak  świynty Jon ze słupa naprowioł łozyroków cz. 1

Niydobrano porka

  Posuchejcie roztomiłe karlusy, co sie przidarziło jednymu Hanysowi skuli wynokwianio a poprawianio swoji frelki.

Jak my kopali studnia

W 1959 roku moji łojcowie dostali pozwolyni na stawiani chałpy. Nasza parcela była daleko łod drogi, skuli tego mieli my daleko do wody, a bez ni nic sie budować niy do!

Ciotka Bynigna

Roz jedyn była żech na wsi u dalszych przocieli a poszłach ze starkom Wontrobinom podloć kwiotki na kerchow.

Badani moczu

Wiycie roztomili, to już sie wydarzilo we tych czasach, co to doktory zaczyny te jscochy badać, coby poznać, na co kery czowiek je chory.

Dziyń bez gorzołki

Dycki sie godało, że chopeczki gorzołeczkom niy pogardzom, ale teroz i nasze babeczki niy som łod tego, coby niy wypić! Jo dycki godom, że gorzołka tyż je do ludzi, yno jom trza umieć pić ze umiarym: ...

Czyste drogi

Jak sie tak dziwom na te nasze dzisiyjsze, dobre, ale fest zaniydbane ulice, to mi zaroz przichodzi do gowy spominka na tych ludzi, co kejś, za moji modości, zamiatali drogi!

Ale wali po uszach!

Niy dali jak wczora potkałach na rynku kamratka Zofija, co my sie już niy widziały ze dziesiyńć lot, chocioż łobie we Żorach miyszkomy. Jo sie troszka śpiychała, bo miałach jeszcze iść nakupić do mark...

Jak to we familiji

Eli nom sie to widzi abo niy, kożdy snos jakoś familijo mo! Jedni godajom, że ze familijom to sie nojlepszy wychodzi na fotografiji, ale znom kupa takich familiji, kaj se przajom a jedyn by za drugim ...

Po naszymu

  Łod malutkości wiosna mom łogromnie rada!

Dziyń Ziymie

Musi rychtik stom naszom Ziymiczkom niy być za dobrze, jak mondrzi ludzie taki świynto wymyśleli!

Kaj żech sie narodził?

Łostatnio byłach nawiydzić kamratka ze szkolnej ławy. Ewka miyszko już lata na wsi wele Raciborzo i bezto mało sie widujymy, bo coby do jeji chałpy dojechać, to trza trzi razy zmiynić autobus, a jo ju...

Jak to je ze tym Zjonczkiym

Bezmała yno dziecka na Ślonsku go majom, bo kaj indzi sie Zajonczka niy świyntuje! Jo do dzisio łogromnie rada spominom te czasy za bajtla, kej my we drugi dziyń Wielkanoce tego Zajonczka szukali.

Niydziela Palmowo abo Kwietno

Teroz sie godo, że to je jedno, ale jeszcze niydowno to tak niy było. Palmowo to je łostatnio niydziela Wielgigo Postu, tydziyń przed samom Wielkanocom. Wtynczos świynci sie palmy, ale ło tym żech Wom...

Dziyń wagarowicza

Za moich modych lot żodyn ło czymś takim ani niy słyszoł, bo to było niy do pomyślynio! Jakby yno kery sprobowoł uciyc ze lekcyji, to by sie ni mioł po co na drugi dziyń we szkole bez łojcow pokazywać...